Prosjekttilbud

Vurderer du å søke Forskerlinjen? Finner du et interessant tilbud? Ta kontakt med veileder for å få vite mer om prosjektet og forskningsmiljøet.

Noen kvinner som har hatt svangerskapsforgiftning har økt risiko for hjerte- og karsykdom senere i livet. Vi ønsker å undersøke om akutt aterose, en aterosklerose-liknende forandring man finner i morkakens blodårer i noen svangerskap, er assosiert med risiko for hjerte- og karsykdom.

En stor blødning kan være livstruende. Ved et blodtap vil kroppen forsøke å opprettholde blodtrykk, mens hjertets minuttvolum synker. Dette kan gå utover blodtilførselen til hjernen. For lav blodtilførsel til hjernen kan føre til varig skade. Vi vil undersøke kroppens kompensasjonsmekanismer for å opprettholde hjernens blodtilførsel når blodvolumet synker.

Vil du oppleve ett år med forskning på det internasjonalt anerkjente universitetet UCSF (University of California, San Francisco) i USA? Vi forsker på utvikling av blodceller (Hematopoese), med fokus på sykdommene akutt leukemi og autoimmunitet.

Akvaporinene i hjernen er hovedfokuset for våre prosjekter. Vi har funn som tyder på at hjernens akvaporiner kan være involvert i utvikling av flere hjernesykdommer.

Den myelinrike hvite substansen er helt nødvendig for at hjernen skal fungere. Men hvit substans skades tidlig i utviklingen av Alzheimer og andre nevrodegenerative sykdommer. Hva er det som skjer med myelinet?

Vi fant nylig at utholdenhetstrening øker produksjon av nervevekstfaktoren VEGF og tettheten av blodkapillærer i hippocampus gjennom å aktivere melkesyrereseptoren HCAR1. Kan en "treningspille" som stimulerer HCAR1 motvirke utviklingen av Alzheimers sykdom?

Stadig flere lar seg friste til å bruke anabole-androgene steroider (AAS) for å forbedre utseende eller prestasjon. Denne studien undersøker sammenhengen mellom langvarig bruk av AAS og hjernestruktur, kognitiv funksjon, hjertefunksjon og atferdsvariabler, og er av de største studiene på feltet.

De alvorlige psykiske lidelsene schizofreni og bipolar lidelse inntreffer vanligvis i ung alder, og medfører store problemer i lange perioder i livet. I Norge regner vi med at om lag 40 000 mennesker er rammet. Likevel er kunnskapen om hva som forårsaker lidelsene begrenset.

CMV er et svært utbredt virus som fører til livsvarig latens og kan reaktiveres under gitte forhold. Viruset er hovedårsaken til fødselsskader og er et stort problem for immunkomprimerte. Det finnes ingen vaksine mot viruset og behandling kan være utfordrende.

Stadig flere sykdommer knyttes til samspillet mellom immunforsvaret og miljøet. T-celler spiller en nøkkelrolle i immunforsvaret. Hvordan T-cellene kontrolleres på molekylnivå er nødvendig for å forstå hvordan sykdom kan behandles eller forebygges.

Når pasienter med tarmsykdommen cøliaki spiser gluten, danner de auto-antistoffer mot et kroppsegent enzym, transglutaminase 2 (TG2). Vi ønsker å forstå hvordan et protein fra mat kan gi opphav til autoantistoffer og autoimmunitet.

Hjertesvikt er en alvorlig diagnose, kjennetegnet av at hjertet har nedsatt pumpeevne. Vi bruker avansert MRI (magnetisk resonans) for å studere utviklingen og forløpet av hjertesvikt, og for å forstå mekanismene for progresjonen av denne sykdommen.

Kan biomarkører fra morkaken i blodprøver fra gravide forutsi utfallet av svangerskap og fødsel? Vil du være med på å teste om slike enkle prøver kan bidra til å forbedre overvåking av gravide samt fødselsomsorgen, og dermed til bedre helse for mor og barn?

Øket risiko for aterosklerose og kardiell dysfunksjon er nylig påvist hos pasienter med juvenil idiopatisk artritt (JIA) fulgt opp etter 15 og 30 år blant annet med blodprøver av pasienter og kontroller. En eventuell sammenheng mellom biomarkører og karsykdom ved JIA er ikke tidligere undersøkt.

Blindhet forårsaket av uklar hornhinne rammer millioner på verdensbasis. En nyutviklet biosyntetisk hornhinne kan være en alternativ behandling for disse pasientene, men kan i dag ikke behandle de mest alvorlige former for blindhet hvor hornhinnens stamcellene er gått tapt. Som et første trinn i å videreutvikle den biosyntetiske hornhinnen ønsker vi å studere hornhinnens antatte stamceller med bruk av ny teknologi.

Vårt mål er å finne håp for kreftpasienter som ikke har flere behandlingsmuligheter. Dette gjør vi ved å teste om nye legemidler hemmer kreftcelleveksten hos enkeltpasienter. Vi øyner å kunne gi behandlingsråd innenfor persontilpasset medisin for blod- og benmargskreftpasienter.

Prosjektet kombinerer kreftkirurgi med molekylærbiologi. Målet er å utvikle ny behandling av blærekreft. Vi vil kartlegge RNA-metylering i kreftsvulster, og finne enzymhemmere som påvirker dette. Prosjektet er et samarbeid mellom forskere i Norge og USA, og deg; om du vil være med å kurere blærekreft?

Osteoklaster spiller en viktig rolle i nedbryting og remodellering av benvev. Økt osteoklast-aktivitet er assosiert med en rekke patologiske tilstander. Kontroll av osteoklast-utvikling er derfor ekstremt viktig, og vi vil se nærmere på hvordan CD300F påvirker denne utviklingen.

SpA er assosiert med økt kardiovaskulær (KV) sykelighet. Årsaken til dette er uklar, men inflammasjon, og økt tumor nekrose faktor (TNF) nivå, spiller sannsynligvis en viktig rolle. Derfor vil vi undersøke effekt av anti-TNF behandling på markører av KV risiko (endotelfunksjon osv.) ved SpA.

Prosjektet er klinisk relevant med målsetting å etablere et system med lokal dosering av farmaka i nydannet benvev ved benforlengelse, og anvende systemet til dose-respons undersøkelser av lokalt administrert PTH.

Elektroterapi har vist seg nyttig ved blant annet å fremme sårtilheling i hud og hornhinne samt gi økt overlevelse av transplantater. I dette prosjektet er fokus på behandling av blindhet, hvor netthinnen er skadet. Et eksempel er aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD), som er en av de vanligste årsaker til blindhet i verden i dag. Tilstanden deles inn i to former, tørr og våt AMD. For den tørre formen, som utgjør mer enn 85 % av tilfellene, finnes ingen etablert behandling. Det er imidlertid knyttet håp til blant annet stamcellebehandling og elektroterapi. Forskergruppen jobber for tiden med begge tilnærmingene.

Autoimmune sykdommer forårsaker betydelig sykelighet og dødelighet. Årsaken til utvikling av autoimmune sykdommer er for det meste ukjent.

Er quetiapin (Seroquel®) det første antipsykotiske legemiddelet som også har et misbrukspotensial? Gir vi psykiatriske pasienter et tilleggsproblem på toppen av deres psykiske lidelse når vi bruker quetiapin som medisin?

Duktalt karsinom in situ (DCIS) i mamma er en risikomarkør for progresjon til invasiv tumor. Lesjoner med høy cellulær atypi har den største risikoen. De utgjør en heterogen gruppe, men behandles i dag likt.

Dette prosjektet ønsker å fremskaffe kunnskap om hvilke barrierer og muligheter som fins i omgivelsene og som påvirker fysisk aktivitet og deltakelse hos personer med kroniske funksjonshemninger.