Forskningsombud

Fakultetet har et ansvar for å forebygge, undersøke og behandle konkrete saker om uredelighet i egen virksomhet. For å ivareta denne oppgaven har vi i samarbeid med Oslo universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF, etablert et eget Forskningsombud.

Universitetets første forskningsombud, Peter Kierulf, hjelper gjerne.

Foto: Øystein H. Horgmo, UiO

Forskningsombudet

Professor emeritus Peter Kierulf er utnevnt til forskningsombud ved fakultetet.

Ved mistanke om vitenskapelig uredelighet

Forskningsombudet er et kontaktpunkt for ansatte i saker hvor man mistenker brudd på anerkjente vitenskapelige redelighetsnormer i forskning, så som forfalskning, fabrikkering og plagiering.

Også mindre alvorlige tilfeller, som uberettiget forfatterskap, publiseringsskjevhet (bias) og andre former for brudd på fullstendighetsprinsippet, omfattes av forskningsombudsordningen.

Forskningsombudsordningen gjelder imidlertid ikke mistanke om brudd på helseforskningsloven. Denne typen saker skal ivaretas i linjen. Den regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) har også en veiledningsplikt i denne type saker.

Forskningsombudsordningen

Forskningsombudordningen skal bidra til at spørsmål om vitenskapelig uredelighet blir ivaretatt på en betryggende måte for alle berørte parter. Forskningsombudet skal bistå med råd og/eller veileding til forskere og andre som i sitt arbeid får kjennskap til konkrete forhold der det kan reises spørsmål om uredelighet i forskning.

Dersom forholdene tilsier det og der det er enighet mellom partene, har forskningsombudet anledning til å avslutte saken på vegne av de(n) involverte.

Dersom saken er av en slik karakter at det anses nødvendig å foreta en grundigere behandling, skal Forskningsombudet forelegge saken for aktuelle forskningsansvarlig i klinikk. I redegjørelsen skal forskningsombudet oppgi sin vurdering av saken.

All kontakt og kommunikasjon mellom forskningsombudet og aktuelle forsker(e) skal være konfidensiell, så vidt annet ikke er særskilt avtalt.

Publisert 18. mai 2011 09:28 - Sist endret 21. okt. 2015 12:22