English version of this page

Oppbygging og struktur - Ph.d.

Ph.d.-utdanningen er normert til 3 års fulltidsstudium, og skal utdanne selvstendige forskere på høyt internasjonalt nivå, i samsvar med anerkjente vitenskapelige og etiske prinsipper.

Ph.d.-utdanningen

Utdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og annet arbeid der det stilles høye krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning. Ph.d.-graden tildeles på grunnlag av:

  • gjennomført opplæringsdel

  • vitenskapelig avhandling

  • doktorgradsprøve

Doktorgradsprøven består av en prøveforelesning og et offentlig forsvar av avhandlingen, også kalt disputas.

Opplæringsdel

Opplæringsdelen er obligatorisk for alle kandidater på ph.d.-programmet og skal tilsvare 30 studiepoeng. Den kan tas løpende, men hovedtyngden bør gjennomføres i løpet av det første året av opptaksperioden.

Den består av en obligatorisk del på 10 studiepoeng og en valgfri del på 20 studiepoeng, det vil si 30 studiepoeng til sammen.

Opplæringsdelen skal være godkjent før du kan søke om å få avhandlingen bedømt.

Vitenskapelig avhandling

Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til etiske krav, faglig nivå og metode. I regelverket kan du finne krav til avhandlingen.

Doktorgradsprøve

Doktorgradsprøven består av en prøveforelesning og offentlig forsvar av avhandlingen (disputas). Prøveforelesningen skal være bestått før disputas kan avholdes.

Interne og eksterne ph.d.-kandidater

Ph.d.-kandidater som tilsettes ved Universitetet i Oslo undertegner egen arbeidsavtale med Universitetet. Disse kandidatene er interne.

Eksterne ph.d.-kandidater med finansiering fra, tilsetting hos eller som mottar andre bidrag fra en ekstern part må fylle ut avtale med ekstern part. Ansettelse ved et universitetssykehus er ikke det samme som ansettelse ved UiO.

Endring av doktorgradsprosjektet

Dersom endringene er av mindre art, dvs. at hovedtrekkene i den opprinnelige prosjektbeskrivelsen er uforandret, så trenger du ikke gjøre noe.

Dersom det underveis skjer store endringer i prosjektet med helt nye hypoteser, teoridannelser, innfallsvinkler ol., kan det hende at prosjektet må betraktes som et nytt forskningsprosjekt. I så fall må endringer søkes om. En begrunnet søknad sendes til ph.d.-koordinator ved ditt institutt. Instituttet avgir sin uttalelse før saken sendes til fakultetet som fatter endelig vedtak.

Endringer i prosjektet kan bety at det må sendes endringsmelding til REK, NSD eller andre instanser.

Informasjon om endringsmeldinger underveis i ph.d.-løpet må sendes med e-post til Gruppe for forskerutdanning

Kvalitetssystemet

Kvalitetssystem for ph.d.-programmet ved Det medisinske fakultet (pdf) ble vedtatt av fakultetsstyret 3. mars 2015. Kvalitetssystemet skal bidra til kvalitet i og videreutvikling av ph.d.-programmet.

Forventet læringsutbytte

Se kunnskapsmål, ferdighetsmål og kompetansemål under forventet læringsutbytte

Midtveisevaluering

Alle ph.d.-kandidater skal gjennomføre midtveisevaluering 15 til 18 måneder etter oppstart, beregnet ut fra fulltid ph.d.-studier. Det er hovedveileders ansvar å arrangere midtveisevalueringen.

Midtveisevalueringen skal hjelpe kandidat og veileder å vurdere om kandidaten er godt på vei til å oppnå ph.d.-utdanningens forventede læringsutbytte og om prosjektet er i rute i henhold til oppsatt fremdriftsplan. Evalueringen skal også gi kandidaten tilbakemeldinger på resultatene som er oppnådd, komme med forslag til videre arbeid og eventuelt identifisere elementer som trenger spesiell oppfølging.

Midtveisevalueringen er innført høsten 2015 og gjelder for alle som er tatt opp på ph.d.-programmet fra og med 1.1.2015. Gjennomført midtveisevaluering er en forutsetning for å få godkjent det obligatoriske emnet MF9030 - Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-programmet, INTRO II.

For kandidater som er tatt opp på ph.d.-programmet før 2015 eller kandidater som har kommet mer enn 18 måneder ut i ph.d.-prosjektet, gjør veileder en vurdering om det er hensiktsmessig for prosjekt og kandidat å gjennomføre midtveisevalueringen. Ta kontakt med fakultet hvis du er i tvil.

Rutinebeskrivelse for midtveisevaluering

I rutinebeskrivelsen vil du finne nærmere informasjon om midtveisevalueringen og hvilke skjemaer som skal brukes.

Semesterrapport

Hvert semester i forbindelse med semesterregistrering og eventuelt emnepåmelding i StudentWeb skal kandidaten levere en semesterrapport hvor de rapporterer progresjonen i ph.d.-studiene for foregående semester.

Semesterrapporteringen vil bli innført i løpet av 2017. Kandidatene på ph.d.-programmet vil motta e-post når rapporteringen implementeres.

Oppsummeringssamtaler

Kandidat og hovedveileder skal gjennomføre jevnlige oppsummeringssamtaler hvor ulike aspekter ved veiledningssamarbeidet diskuteres. Første samtale avholdes i forbindelse med oppstart av ph.d.-prosjektet hvor samarbeidet planlegges og gjensidige forventninger avklares. Ph.d.-programmets forventede læringsutbytte skal gjennomgås. Kandidat og veileder skal sammen vurdere opplæringsbehov med utgangspunkt i utbyttebeskrivelsene.

Neste samtale gjennomføres etter 6 måneder og skal ha fokus på fremdrift og samarbeid. Hvis relevant kan avdelingsleder også delta i denne samtalen. Deretter avholdes årlige samtaler gjennom hele ph.d.-perioden. Oppsummeringssamtalene rapporteres på eget skjema (doc) (pdf) og sendes fakultetets administrasjon for arkivering i kandidatens mappe.

Alle kandidater på fakultetets ph.d.-program skal fra og med 1.1.2016 gjennomføre oppsummeringssamtaler.

PhD Handbook

Regelverk

Skjemaer

Kontakt oss

Publisert 17. apr. 2015 10:52 - Sist endret 13. mars 2017 12:58