Disputas: Cheryl Carling

MOH Cheryl Carling ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Framed! A series of randomized trials to compare different ways of presenting scientific evidence about healthcare on the Internet

Bedømmelseskomité

1. opponent: Associate Professor Lisa Schwartz, Department of Medicine and Community and Family Medicine, The Dartmouth Institute for Health Policy and Clinical Practice, Hanover, New Hampshire, USA
2. opponent: Professor dr.med. Steinar Hunskår, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Oslo
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Cornelia Ruland, PhD, Fakultetsdivisjon Rikshospitalet, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Førsteamanuensis dr.med. Per Lagerløv, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo

Veileder:  Hovedveileder: Andrew Oxman, Kunnskapssenteret, Oslo

Sammendrag

Måten behandlingseffekten presenteres på påvirker folks behandlingsvalg

Forskere har tidligere vist at pasienters valg av behandling påvirkes av måten behandlingseffektene blir presentert på. I sitt PhD-arbeid har forsker Cheryl Carling og hennes medarbeidere studert hvilke presentasjonsformer som best setter pasientene i stand til å treffe behandlingsvalg i samsvar med egne verdier.

I en serie internettbaserte undersøkelser ble deltakerne bedt om å svare på om de ville tatt imot behandling for en hypotetisk sykdom. Forskerne tok utgangspunkt i sykdomstilstander der behandlingsgevinsten var liten og ulempene forbundet med behandlingen få. Deltakerne ble fordelt tilfeldig i ulike grupper, bedt om å vurdere ubehaget ved den aktuelle tilstanden og fordeler og ulemper med dens behandling. Deltakerne ble deretter presentert for effektene av behandlingen, men framstilt på ulik måte for hver gruppe. Til slutt ble de spurt om de ville ha valgt behandlingen.

Det ble funnet en høyere sannsynlighet for at pasienter ville velge behandlingen når effekten ble presentert som en relativ effekt enn som en absolutt effekt. Dette var uavhengig av utgangsverdier. I en annen studie ble effekten av penicillin behandling for sår hals fremstilt grafisk. Fremstillingen av symptomvarighet med og uten penicillinbehandling resulterte i redusert sannsynlighet for å oppsøke lege med tanke på penicillinbehandling enn grafiske fremstillinger som viste hvor mange var syk eller bedre etter tre og syv dager. En annen studie sammenlignet fremstillinger av en forebyggende behandling som oppga hvor mange ikke ville få en sykdom kontra hvor mange som ville få den sykdommen med og uten behandling. Resultatene tyder på at behandlingseffekt bør presenteres på begge måter for å fremme valg mest mulig i tråd med pasientens verdier.

Resultatene gir allmennheten, myndigheter og helsepersonell økt kunnskap om hvordan forskjellige presentasjonsmåter kan påvirke pasientenes behandlingsvalg i forhold til deres verdier.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Ivar Alver .

Publisert 31. mars 2009 13:30 - Sist endret 4. feb. 2014 09:52