Disputas: Gro Jamtvedt

MPH Gro Jamtvedt ved Institutt for sykepleievitenskap og helsefag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Physiotherapy in patients with knee osteoarthritis. Clinical practice compared to findings from systematic reviews

Bedømmelseskomité

1.opponent: Ph.d. Hans Lund, Institut for idræt og biomekanik, Syddansk Universitet, Danmark
2.opponent: Professor Irene Hetlevik, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU, Trondheim
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Jørund Strand, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Nina K. Vøllestad, Institutt for sykepleievitenskap og helsefag, Universitetet i Oslo

Veileder:  Forskningssjef Signe Flottorp, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Sammendrag

Fysioterapeut og avdelingsdirektør Gro Jamtvedt har kartlagt og vurdert kvaliteten av fysioterapi-behandlingen til pasienter med kneleddsartrose. Hun fant at fysioterapeuter i stor grad benytter trening og råd om fysisk aktivitet til disse pasientene. Forskning av høy kvalitet viser at øvelser bedrer funksjon og smerte så funnene tyder på at praksis er kunnskapsbasert. Imidlertid benyttet også terapeutene tiltak som mangler dokumentasjon, for eksempel massasje, traksjon og tøyning. Bare halvparten av pasientene som var overvektige fikk råd om vektreduksjon. Pasientkarakteristika, slik som smerteintensitet eller tilleggssykdommer, så ikke ut til å påvirke fysioterapipraksis. Kneleddsartrose er et økende problem i befolkningen, og mange pasienter går til fysioterapeut. Vi mangler kunnskap om kvaliteten av klinisk praksis. I sin avhandling Physiotherapy in patients with knee osteoarthritis - clinical practice compared to findings from systematic reviews har Gro Jamtvedt og hennes medarbeidere samlet og vurdert praksisinformasjon fra 297 privatpraktiserende fysioterapeuter som behandler pasienter med kneleddsartrose. Hver terapeut rapporterte tiltakene som ble gitt gjennom en behandlingsserie på 12 ganger. Praksis ble sammenlignet med forskningsbasert kunnskap. Funnene viste at nesten alle fysioterapeuter bruker øvelser, men det var stor variasjon i type øvelser som le gitt og i bruken av andre tiltak, for eksempel elektroterapi. Undersøkelsen avdekket at det er metodiske utfordringer knyttet til å måle fysioterapipraksis og til å motivere fysioterapeuter til å delta i slike undersøkelser. En plate mørk sjokolade påvirket ikke svarprosenten.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Marianne Baksjøberg.

Publisert 14. aug. 2009 13:38 - Sist endret 4. feb. 2014 09:54