Disputas: Astri Syse

Cand.polit. Astri Syse ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Life after cancer – A registry-based study of the social and economic consequences of cancer in Norway

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Berta Geller, Ed.D., Health Promotion Research, University of Vermont, Burlington, VT, USA
2. opponent: Professor Aart Liefbroer, PhD, Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute, Vrije Universiteit, The Hague, Netherland
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor dr.med. Per Magnus, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor dr.med. Per Nafstad, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo

Veileder:  Hovedveileder: Professor Øystein Kravdal, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo. Biveielder: Professor Steinar Tretli, Kreftregisteret, Oslo og Institutt for samfunnsmedisin, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet

Sammendrag

Livsforhold etter kreft

Kreft er en folkesykdom, og i dag forventes mer enn en av tre personer å få en kreftdiagnose i løpet av livet. Samtidig er overlevelsen bedret for mange kreftformer, og om lag 60 % av de som har hatt kreft er i live mer enn fem år etter diagnose. Dermed blir livsforhold og levekår blant denne gruppen mennesker viktigere enn tidligere. Å stifte familie og å delta i arbeidslivet er viktige livsmål for mange, og er nært forbundet med god helse og god livskvalitet i voksen alder. Samtidig er kunnskap om ulike livsforhold etter kreft viktig på et generelt samfunnsmessig nivå for de som er ansvarlige for å hjelpe kreftsyke.

Astri Syse, Øystein Kravdal og Steinar Tretli har benyttet nasjonale registerdata i undersøkelser av hvordan kreft påvirker muligheten for å inngå ekteskap, bli foreldre, oppleve skilsmisse og delta i arbeidslivet. Kreft har svært liten innvirkning på ekteskaps- og skilsmisserater. Imidlertid er det slik at menn med nylig diagnostisert testikkelkreft og kvinner med livmorhalskreft har en klart økt risiko for å bli skilt. Blant både kvinner og menn har nesten alle typer kreft en negativ innvirkning på sjansen for å bli foreldre. Totalt sett er reduksjonen på om lag 25 %, men den varierer fra 0-80 % avhengig av kreftform og -stadie. Kreft reduserer sannsynligheten for å delta i arbeidslivet med om lag 30 % for menn og 40 % for kvinner. Arbeidsinntekten påvirkes også, men kanskje mindre enn man kunne forvente. I gjennomsnitt går inntekten ned med 12 %. Dette er den mest omfattende undersøkelsen som er gjort på kreftoverlevende i en hel befolkning per i dag.

Kreft er en alvorlig sykdom. Like fullt er mange norske kreftoverlevende i stand til å oppnå viktige livsmål, også etter sykdom og behandling. Slik sett gir våre studier et oppløftende syn på livet etter kreft på de områdene vi har undersøkt, kanskje i kontrast til situasjonen slik den fremstilles i enkelte mindre, mer detaljerte studier, både nasjonalt og internasjonalt.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Ivar Alver .

Publisert 19. feb. 2009 16:22 - Sist endret 4. feb. 2014 09:59