Disputas: Inger Cathrine Kann

Cand.oecon. Inger Cathrine Kann ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The general practitioners’ behaviour and role in the prescription of drugs to home-dwelling elderly.

Se 

Bedømmelseskomité

  • Professor Mickael Bech, Institute of Public Health, University of Southern Denmark, Odense, Danmark

  • Professor Carl Hampus Lyttkens, Department of Economics, Lund University, Sverige

  • Førsteamanuensis Knut Reidar Wangen, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Tormod Fladby, Institutt for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veiledere

Førsteamanuensis Hilde Lurås, Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Professor Erik Biørn, Økonomisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Fastlegens rolle i forskriving av medisiner til hjemmeboende eldre

Eldre har ofte sammensatte helseproblemer, noe som gjør koordinering av og kvalitet i medisinering til eldre ekstra viktig. Denne studien viser at utviklingen i tidsperioden 2004-2007 går i retning av stadig mer medisiner, både når det gjelder bruk av vanedannende medisiner, antall døgndoser generelt og bruk av forskjellige medikamenter samtidig, alle forhold som forskning har vist kan utgjøre en særlig risiko for eldre. Veksten i forekomsten av mange medikamenter innenfor samme tidsperiode er størst i den delen av reseptene som forskrives av fastlegen alene, samtidig øker antall leger som er involvert i forskrivingen til hver pasient, noe som i seg selv er en faktor som øker antall ulike typer medikamenter den enkelte pasient mottar.

Studien indikerer også at fastlegeordningens organisering og avlønnigssystem påvirker forskriving av medisin til hjemmeboende eldre. Fastlegene er i all hovedsak selvstedig næringsdrivende. De får betalt per pasient de har på lista, og per konsultasjon.  Det lønner seg derfor økonomisk for legene å ha lange lister, korte konsultasjoner, samt beholde pasientene som er registrert på lista, evt tiltrekkes seg nye, dersom de har færre pasienter på lista enn de ønsker seg.

Resultatene indikerer at fastlegen forskriver gjennomsnittlig mer medisiner per listepasient jo større legetettheten er i kommunene, det samme gjelder for leger som har færre pasienter på lista enn de ønsker seg, noe som kan tolkes som at konkurranse om pasientene øker mengden av medikamenter som forskrives.

Resultatene viser videre at fastleger skriver ut mer medisiner per pasient jo lengre pasientliste de har. En mulig forklaring på dette kan være at forskriving benyttes for å korte ned konsultasjonstiden, noe det finnes indikasjoner på i litteraturen. Hvor mye listelengde og konkurranse påvirker reseptskrivingen varierer med type medikament, noe som kan bety at andre forhold enn de økonomiske insitamentene i betalingsordningen for leger er viktig rolle for legens forskrivning.

Kontaktperson

For mer informasjon kontakt Iselin Bing

Publisert 17. feb. 2012 15:06 - Sist endret 28. feb. 2012 07:47