Disputas: Kristin Bakke Lysdahl

Kandidat i Ernæring, helse og miljøfag Kristin Bakke Lysdahl ved Insitutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Utilization and utility of diagnostic imaging. Quantitative studies and normative considerations.

Bedømmelseskomité

  • Professor Karen Rosendahl, Radiologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus
  • Overlege Håkan Geijer, Röntgenkliniken, Universitetssjukhuset i Örebro, Sverige
  • Førsteamanuensis Eli Feiring, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Terje Hagen, Insitutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Veileder

  • Professor Bjørn Morten Hofmann, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Bildediagnostikken har en stor og stadig viktigere plass i dagens helsetjeneste, samtidig uttrykkes det bekymring for overforbruk av tjenesten og dermed unødvendige kostnader og risiko for skader. I sin avhandling Utilization and utility of diagnostic imaging har Kristin Bakke Lysdahl vist hvordan forbruket av bildediagnostikk endrer seg over tid og varierer mellom norske fylker. Hun har også undersøkt hvordan radiologer oppfatter, handler og tenker omkring forbruket av bildediagnostikk.  I avhandlingen diskuterer hun hvilken nytte økt bruk av bildediagnostikk kan ha.

Særlig har bruken av MR- og CT-undersøkelser økt over tid, og dermed har stråledose til befolkningen økt. Den geografiske variasjonen i bruk var også størst for disse nyere teknologiene. Tilgjengelighet til tjenesten er en sannsynlig forklaring både på økt bruk over tid og geografisk variasjon. I følge norske radiologer skyldes den økte bruken i stor grad forhold som har med tilbud og etterspørsel å gjøre. De mener unødvendige undersøker første og fremst skjer for å berolige legen og pasienten, men mangelfulle opplysninger i henvisningen er også en viktig grunn. Nesten alle radiologer rapporterer at de ofte kontakter henvisende lege e.l. fordi henvisningene ikke er tilfredsstillende. Hensyn til pasientsikkerhet er en viktig motivasjon for å forhindre unødvendige undersøkelser, mens praktiske forhold kan bidra til at slike undersøkelser likevel utføres.

Arbeidet til Lysdahl peker på at økende bruk av bildediagnostikk kan ha begrenset nytteverdi. Økt bruk kan gi bedret helseutbytte, redusert smerte og kostnadsbesparelser, men slike gevinster kan også utebli. Selv om økt bruk er klart nyttig på noen områder, kan dette lett oppveies av økt risiko for skade og kostnader knyttet til unødvendige undersøkelser. Nøkkelelementer blant tiltak som kan øke nytteverdien av bildediagnostikk er henvisningsretningslinjer, radiologers deltagelse i beslutningsprosessene, og kritisk vurdering av henvisningene.

Kontaktperson

For mer informasjon kontakt Iselin Bing

Publisert 16. jan. 2012 11:06 - Sist endret 27. jan. 2012 08:30