Disputas: Kristin Østlie

Cand.med. Kristin Østlie ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Adult acquired major upper-limb amputees in Norway: prevalence, function and rehabilitation. A population-based survey.

Bedømmelseskomité

  • FoU-leder Liselotte Hermansson, Habiliteringens forskningscentrum, Örebro, Sverige
  • Professor Anne-Kristine Schanke, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
  • Professor Johan K. Stanghelle, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Frank Becker, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Per Magnus, Avdeling for samfunnsmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i oslo

Sammendrag

Ny kunnskap om rehabilitering av armamputerte

Lege og forsker Kristin Østlie har studert voksne armamputerte i Norge som har mistet minst én arm gjennom håndleddet eller høyere opp på armen. Tap av arm/håndfunksjon medfører betydelige problemer i forhold til de fleste daglige aktiviteter i hjem, arbeid, skole og fritid. Likevel er rehabiliteringen av armamputerte i Norge ikke standardisert, og man vet lite om disse pasientenes funksjon og erfaringer med helsevesenet.

I sin avhandling Adult acquired major upper-limb amputees in Norway: prevalence, function and rehabilitation. A population-based survey fant Østlie at amputasjon av minst én hånd hadde negativ effekt på fysisk funksjon, arbeidsevne og livskvalitet. De armamputerte hadde dessuten økt forekomst av muskelskjelettsmerter sammenliknet med normalbefolkningen. Likevel rapporterte de et relativt lavt forbruk av helsetjenester. Pasientenes erfaringer med helsevesenet tyder på at eksisterende spesialisert rehabilitering av armamputerte bør styrkes, samtidig som helsetjenestene på kommunalt nivå i større grad bør involveres.

Østlie fant at målrettet klinisk undersøkelse av bevegelighet og styrke kan bidra til å fange opp armamputerte med nedsatt funksjon, slik at disse kan få tilbud om ekstra rehabilitering. Hun konkluderer også med at individuelt tilpasset protesetrening bør vektlegges for å fremme optimal protesebruk. - De fleste armamputerte bruker protese og proteseferdighetene er gode, men protesen brukes likevel aktivt i bare halvparten av dagliglivets aktiviteter.

Forekomsten av voksne med amputasjon av minst én hånd i Norge ble beregnet til 11,6 per 100 000. Pasientene var hovedsakelig menn som hadde blitt skadet i ung alder. Siden dette er en pasientgruppe med mange yrkesaktive år foran seg, vil også samfunnet kunne dra nytte av at pasientenes ressurser utnyttes optimalt. Resultatene av disse studiene vil kunne få betydning både for organiseringen av og innholdet i framtidig rehabilitering av denne pasientgruppen.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Iselin Bing

Publisert 13. feb. 2012 08:39 - Sist endret 15. feb. 2012 08:31