Bydelsoverlege Henning Mørland

Mørland fikk ny kunnskap om økonomi og finansiering i helsetjenesten gjennom master i helseadministrasjon. Han ble også mer bevisst i forhold til ledelse og ledelsesteori.

Henning Mørland. Foto: privat

1. Hvorfor valgte du Erfaringsbasert master i helseadminstrasjon?

Jeg hadde hørt om studiet for flere år siden, og kjente til flere som hadde gått der tidligere.  Hadde også kjennskap til Ole Berg, Terje P. Hagen og andre forelesere fra møter og i jobbsammenheng. Lønnet overlegepermisjonen var en gyllen mulighet for meg å ta videreutdanning.

2. Hvilke arbeidsoppgaver har du i din nåværende stilling?

Som bydelens medisinsk faglige rådgiver er jeg involvert i en rekke saker og spørsmål innenfor helse- og omsorgstjenesten, både av mer generell karakter og enkeltsaker. Videre inneholder stillingen mye administrasjon og ledelse, så vel på overordnet nivå som en del av bydelens ledergruppe, og gjennom daglig personal- og økonomiledelse av Sagene lokalmedisinske senter. Dessuten mange forvaltningsoppgaver i bydelens helsetjenester, samt fagansvar for samfunnsmedisinske oppgaver som smittevern og miljørettet helsevern. 

3. Hva liker du best med jobben din?

Jobben min har et variert innhold med mange ulike typer arbeidsoppgaver.Den gir meg en mulighet til å være med på ledelse og utvikling av helsetjenester i bydelen.

4. På hvilken måte var den kunnskapen du tilegnet deg under studiet relevant for din jobb?

Den var relevant på mange områder. Blant annet kan nevnes: bevisstgjøring i forhold til ledelse og ledelsesteori, kunnskap om økonomi og finansiering i helsetjenesten og innblikk i jus og forvaltningsoppgaver.

5. Hvilket læringsutbytte hadde du i jobben din i forhold til studiet?

Jeg hadde et stort utbytte, både i forhold til oversikt over fagområdet og mer praktiske grep i ulike arbeidssituasjoner.

6. På hvilken måte tilrettela din arbeidsgiver slik at du kunne gjennomføre studiet?

Det ble godt tilrettelagt gjennom avtalefestet permisjonsrett (overlegepermisjon) for fulltidsstudier i 1. semester. Jeg har også kunne tilpasset deltakelse på senere studiesamlinger samt arbeid med masteroppgaven i kombinasjon med jobb.

7. Har du noen tips til andre fra Oslo kommune som tenker å ta et masterstudie?

Grip muligheten hvis du har anledning! En masterstudium på hel- eller deltid gir god inspirasjon og mulighet til kontakter utenfor vanlig jobb.

Publisert 3. juni 2013 13:00 - Sist endret 3. juni 2013 13:02