Jernmangel og anemi i svangerskap og barseltid

Studien vil gi ny kunnskap om dagens multietniske samfunn gjennom å kartlegge anemi og jernmangel hos gravide.

 

Illustrasjonsfoto: colourbox

Om prosjektet

Prosjektet er en del av Stork Groruddalen-studien. Andelen med etnisk minoritetsbakgrunn i Groruddalen er nå 40-50 %, noe som stiller fastlegene, helsestasjonene og det befolkningsrettede folkehelsearbeidet overfor nye utfordringer. Nasjonale faglige retningslinjer er ofte ikke tilpasset etniske minoriteters helseproblemer og behov.  Aktuelle data for dette prosjektet ble samlet inn ved helsestasjonene i bydelene Bjerke, Stovner og Grorud i perioden mai 2008 til mai 2010.

Mål

Nasjonale faglige retningslinjer er ofte ikke tilpasset etniske minoriteters helseproblemer og behov.  Gjennom studien ønsker vi å kartlegge forekomst av jernmangel og anemi i svangerskap og barselperiode, samt prediktorer for disse tilstandene i en multietnisk befolkning i Oslo med store levekårsutfordringer, for å kunne:

  • Videreutvikle en kultursensitiv svangerskaps- og barselomsorg i primærhelsetjenesten
  • Forebygge negative svangerskapsutfall for mor og barn

Resultater

Vi har planlagt tre artikler som vil omhandle forekomst av og prediktorer for jernmangel, anemi og jernmangelanemi ved starten av svangerskapet og postpartum, samt å se på helseutfall hos barn av gravide med jernmangel og anemi i ulike etniske grupper.

Bakgrunn

På verdensbasis er jernmangel den hyppigst forekommende ernæringsmangelen og den vanligste årsaken til anemi. Behovet for jern øker gradvis gjennom svangerskapet, og jernmangel i svangerskapet er assosiert med komplikasjoner som lav fødselsvekt, for tidlig fødsel, perinatal dødelighet og økt risiko for maternelle. Jern er en nødvendighet for fosterets utvikling og er særlig viktig for utvikling av hjernen.

Jernmangel er den vanligste mangeltilstand i både lav-, middel- og høyinntektsland. Utbredelsen av jernmangelanemi har sunket i Norge og andre høyinntekts land de senere årene, men forekomsten av jernmangel er fortsatt høy. Mange gravide har allerede i starten av svangerskapet en dårlig jernstatus og jernbehovet øker underveis i svangerskapet slik at til tross for at jernabsorpsjonen øker under svangerskapet, vil vanlig norsk kost ikke kunne tilfredsstille behovet for de aller fleste gravide. Dagens retningslinjer for svangerskapsomsorgen omfatter screening av Hb av alle gravide, men ikke rutinemessig måling av ferritin. Ny kunnskap og dagens multietniske samfunn tilsier en nærmere vurdering av kartlegging av anemi og jernmangel hos dagens gravide, spesielt for høyrisikogrupper

 

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Allmennmedisinsk forskningsfond

 

 

 

 

Publisert 3. okt. 2014 13:37 - Sist endret 3. okt. 2014 14:56