Aktuelle saker

Publisert 5. des. 2017 14:31

"Etikk i psykiske helsetjenester" gir leseren begreper, teorier, kunnskap og verktøy som kan være til nytte for å arbeide med etiske utfordringer på en systematisk måte.

Red. Reidar Pedersen og Per Nortvedt

Eldre mann snakker med sykepleier
Publisert 28. nov. 2017 10:14

- felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt for pasienter på sykehjem.

Publisert 12. juni 2017 11:44

Hvordan jobbe systematisk med etikkrefleksjon i psykisk helsevern? Hvilke erfaringer har pasienter og pårørende knyttet til tvang? Og hvordan involvere dem på en god måte? Forskere ved Senter for medisinsk etikk har publisert tre ressurshefter med praktisk veiledning for helsepersonell.

Illustrasjon av personer med tankebobler
Publisert 6. juni 2017 11:39

Ressurshefte for etikkrefleksjonsgrupper i psykisk helsevern, av Marit Helene Hem, Bert Molewijk og Reidar Pedersen. Heftet gir praktisk veiledning for helsepersonell som arbeider med systematisk etikkrefleksjon.

Hånd som holder arm fanget
Publisert 2. juni 2017 14:17

Ressurshefte om pasienters syn på og erfaringer med involvering av pårørende i psykiske helsetjenester og ved tvang. Forfattere: Reidun Norvoll, Juni Raak Høiseth og Dagfinn Bjørgen ved Senter for medisinsk etikk og KBT Midt-Norge. Målgruppen er helsepersonell, pasienter, pårørende og politikere innen feltet psykisk helse.

Seng med belter på sykehus
Publisert 31. mai 2017 13:47

Ressurshefte fra prosjektet «psykiske helsetjenester, etikk og tvang» av Reidun Norvoll og Reidar Pedersen. Målgruppen er helsepersonell, pasienter, pårørende og politikere innen feltet psykisk helse.

Publisert 18. mai 2017 11:37

Hvordan opplever unge pårørende at et nært familiemedlem med psykisk sykdom blir behandlet med tvang? Hvilke behov har de for informasjon og medvirkning, og hvilke etiske utfordringer står de i?

Publisert 21. mars 2017 13:18

Resultatene fra en nasjonal spørreundersøkelse sendt til alle norske sykehjem om bruken av forberedende samtaler presenteres her.

Publisert 8. feb. 2017 15:28

I artikkelen presenteres sykehjemsleger og sykehuslegers holdning til behandling av sykehjemspasienter og deres beskrivelse av samhandlingen mellom legene på de to nivåene.

Publisert 5. des. 2016 13:49

Er kliniske etikk-komiteer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten bærekraftige?

Lillian Lillemoen, Irene Syse, Reidar Pedersen og Reidun Førde

Publisert 5. des. 2016 12:44

Morten Magelssen ved SME er førsteforfatter på to artikler som springer ut av evalueringen av KS sin etikksatsing Samarbeid om etisk kompetanseheving. De to artiklene er basert på spørreskjemaundersøkelser sendt til deltakerkommunenes kontaktperson og etikkveiledere.

Publisert 25. okt. 2016 14:16

Hva slags aktiviteter bedriver norske kliniske etikkomiteer utenom undervisning, konsultasjon og retningslinjearbeid?

Publisert 10. okt. 2016 13:58

Etiske utfordringer ved bruk av tvang i psykisk helsevern - Når lovverk møter praksis.

Ingvild Stokke Engerdahl, Albert Molewijk, Reidar Pedersen.

Publisert 26. mai 2016 12:48

Forberedende samtaler i norske sykehjem - fremmes pasientens autonomi og rettigheter?

portrett
Publisert 4. apr. 2016 10:26

Professorene Bjørn Hofmann og Søren Holm ved Senter for medisinsk etikk har ledet en studie som har tatt for seg vitenskapelig uredelighet blant stipendiater ved Universitetet i Oslo og ved Karolinska Institutet i Stockholm. De mener resultatene er urovekkende. Les saken på forskning.no.

Publisert 7. mars 2016 15:18

Hva sier legene som har brukt KEK?

I denne artikkelen i HEC Forum intervjues leger som har brukt KEK til å belyse vanskelige saker som omhandler livets slutt.

Bilde av forsker Elleke Landeweer.
Publisert 3. mars 2016 16:23

Elleke Landeweer er i Norge for å forske i to år på medisinsk etikk. Midlene har kommet på plass gjennom Scientia Fellows.

Publisert 18. feb. 2016 11:09

Knapt noe annet samfunnsområde har så mange etiske utfordringer som helsesektoren. Derfor har Det odontologiske fakultet nå satt inn et støt for å styrke etikkundervisningen ved masterprogrammet. Tanken er at studentene skal bli bedre rustet til å håndtere de etiske dilemmaene de garantert kommer til å støte på når de skal ut i arbeidslivet. 

Publisert 19. jan. 2016 11:09

Hvilke faktorer veier tyngst når en sykehjemslege skal ta beslutninger om livets sluttfase? Tas pasient og pårørende med i beslutningene?

Publisert 19. aug. 2015 11:01

Sykehusenes kliniske etikk-komiteer kan være en passende arena for å diskutere ikke bare saker om enkeltpasienter, men også prinsipielle spørsmål og organisasjonsetikk.

Publisert 2. juli 2015 12:47

En av de viktigste anbefalingene i veilederen om begrensning av livsforlengende behandling er å snakke med pasienten om disse spørsmålene før det er for sent. De fleste pasientene ønsker slike samtaler, men hvor mye, hvordan og når varierer.

Publisert 24. juni 2015 10:22

Reidar Pedersen ble intervjuet 23. juni på NRK Dagsnytt 18.

Publisert 23. juni 2015 14:06

Sykehjemspasienter gjenopplives og får intensivbehandling, selv med elendige prognoser.  Reidar Pedersen er forsker ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo. Han var med å skrive den nasjonale veilederen for når livsforlengende, intensivbehandling bør startes og stoppes.

Publisert 2. juni 2015 14:15

Denne studien har til hensikt å evaluere innsatsen til de kommunene som deltok fra starten i KS sitt etikkprosjekt: «Samarbeid om etisk kompetanseheving».

Publisert 5. mai 2015 12:51

Denne studien har som mål å evaluere systematiske etikkrefleksjonsgrupper i kommunehelsetjenesten. Forfatterne fant kun positive erfaringer med disse gruppene, og i denne artikkelen legger de fram resultatene sammen med gode råd for denne type arbeid.