Samfunnsoppdrag

Institutt for helse og samfunn skal gjennom forskning, undervisning og formidling fremme:

  • utvikling av kunnskap, kompetanse og kvalitet innen helsefag,  samfunnsmedisin, allmennmedisin, primærhelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste og helseforvaltning, lokalt og globalt
  • kunnskap om helsetilstander, helseoppfatninger og praksiser hos pasienter og i befolkningsgrupper, lokalt og globalt
  • forståelse av hva som fremmer god helse og skape oppmerksomhet om sammenhenger mellom samfunnsforhold og helse, lokalt og globalt
  • kunnskap om historiske, kulturelle, normative og sosiale aspekter ved helse og sykdom
  • teori-, metode- og praksisutvikling som bidrar til trygg og omsorgsfull helsehjelp til pasienter og deres pårørende
  • kunnskap om nødvendighet av tilgang til likeverdige og samordnende helsetjenester av høy kvalitet, basert på pasienter og brukeres behov
  • kunnskap slik at helsevesenet og samfunnets ressurser utnyttes effektivt og fordeles slik at tjenestetilbudet er likeverdig
  • bevissthet om etiske spørsmål innen helsetjenesten og forskningen, og håndtering av etiske utfordringer på en god måte
  • begrepsforståelse, analytiske ferdigheter og evne til faglig og etisk refleksjon hos helsepersonell og forskere
  • dannende og engasjerende utdanningsmiljø for alle studenter, nasjonalt og globalt
Publisert 16. juli 2012 13:55