Per Nortvedt

Bilde av Per Nortvedt
English version of this page
Telefon +47-22844646
Mobiltelefon 92088324 92088324
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 OSLO
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

Mine primære faglige interesser er innenfor området grunnlagsetikk  med relevans for sykepleie, medisin og helsefag. Dette inkluderer spørsmål i vitenskapsfilosofi og omsorgsfilosofi/etikk, helsefagenes verdigrunnlag, og særlig forholdet mellom moralsk sensitivitet og klinisk kunnskap.

For tiden arbeider jeg særlig med å utvikle en nærhetsetikk som kan bidra til å kaste lys over viktige etiske prinsipper og intuisjoner som er førende i klinisk arbeid. Diskusjoner om nærhet i etikken har røtter helt tilbake til antikken og har i moderne tid vært særlig relevant i forhold til diskusjoner om moralsk ansvar. Dette er en diskusjon som har betydning for daglige prioriteringer i klinisk arbeid, for spørsmål om ansvarets ekstensjon (vårt ansvar overfor fjerne andre global rettferdighet osv.), og for grunnleggende diskusjoner om moralens genese og motsatt umoralens og ondskapens genese.

En annen hovedinteresse er å bidra til kunnskap om prioriteringer i klinisk medisinsk og helsefaglig virksomhet. Spesielt er jeg opptatt av en større avklaring når det gjelder forholdet mellom likebehandling og omsorgshensyn, mellom upartiskhet og partiskhet i klinisk virksomhet.
I tillegg er jeg spesielt opptatt at pårørendes rolle i kliniske beslutninger på vegne av barn og voksne som ikke har samtykkekompetanse. Dette inkluderer spørsmål om den etiske legitimiteten av livstestamente og stedfortredende beslutningstakere i kliniske beslutninger, såkalte advanced directives . Nøkkelordet her er gjensidige beslutningsprosesser.

Undervisning

Jeg underviser i medisinsk etikk på alle nivåer av grunnstudiet i medisin, odontologi og ernæringsvitenskap. Dette inkluderer de fleste områder og emner innenfor den medisinske etikken. Jeg veileder også flere PhD studenter ved det medisinske fakultet, samt medisinstudenter i deres prosjektoppgave.

Jeg er også professor II ved Høgskolen i oslo og Akershus, studiested sykepleie og underviser bachelor og masterstudenter der i sykepleieetikk, forskningsetikk og vitenskapsteori.

Jeg underviser også forskningsetikk og medisinsk etikk ved Masterstudiet i Internasjonal helse.

Bakgrunn

 • Professor og leder Senter for medisinsk etikk.
 • Ansatt ved senteret fra 2003, og avdeling for sykepleievitenskap 1996-2003.
 • Professor II ved avd. for sykepleierutdanning HiO.
 • Professor II ved senter for profesjonsstudier HiO fra 2004 til 2007.
 • Dr. Polit  UiO 1996. Stipendiat ved Senter for medisinsk etikk 1991-1995.
 • I. amanuensis i sykepleievitenskap 1996-2003. Hovedfag i sykepleievitenskap , UiO 1988.
 • Spesialutdanning i anestesisykepleie, Rikshospitalet 1983.

Verv

 • Redaksjonsmedlem i tidsskriftet Sykepleien og  i Nursing Philosophy
 • Referee i Journal of Medical Ethics, Medicine Health Care and Philosophy, Nursing Inquiry, Nursing Ethics, Vård i Norden.
 • Varamedlem Dispensasjonsnemda for PGD behandling I utlandet

Samarbeid

 • Professor Steve Edwards, University of Wales, Swansea, UK
 • Chris Gastmans, University of Leuven, Belgia
Emneord: Utvalgte publikasjoner

Publikasjoner

Top 10 publications

 • Nortvedt, P (2012) Sources of Normativity – an Argument for Moral Realism in Health Care. Journal of Medicine and Philosophy. Vol 37, No. 3, p. 295-310.
 • Nortvedt, P og Skirbekk, H and Hem, M. (2011) Role obligations and moderate partiality in health care, Nursing Ethics, Vol 18, no. 2, p. 192-201.
 • Lind, R, Lorem, G, Nortvedt, P,  Hevrøy O (2011).The participation of patients’ relatives in end-of-life decision-making in ICU. A qualitative study of family members’ experiences.  Journal of Intensive Care Medicine.
 • Nordhaug, M og Nortvedt, P (2010). Justice and Proximity - Problems for an Ethics of Care,. Journal of Health Care Analysis.
 • Nortvedt, P, Nordhaug, M (2008) The Principle and Problem of Proximity in Ethics, Journal of Medical Ethics, 34: 156- 161.
 • Nortvedt P. (2008) Sensibility and Clinical Understanding, Medicine, Health Care and Philosophy . 11. 209-219.
 • Nortvedt, P, Pedersen R , et al (2008) Clinical Prioritisations of Health Care for the Aged – Professional Roles, Journal of Medical Ethics, 34, p. 332-335
 • Pedersen R, Nortvedt, P et al (2008) In the Quest of Justice? Clinical Prioritisation in Health Care for the Aged. Journal of Medical Ethics, 34: 230-235.
 • Nortvedt, P. (2003) Levinas, Justice and Health Care, Medicine Health Care and Philosophy,
 • Nortvedt, P (2001). Needs, Closeness and Responsibilitites – an Inquiry into some Rival Moral Considerations of Nursing Care, Nursing Philosophy, Volum 2, p. 112-122.

 

Research monographs, chapters in collective volumes:

 • Nortvedt, P, Grimen, H (2004). Sensibility and Reflection.Oslo: Gyldendal Academic Publishers
 • Vetlesen , A.J, Nortvedt, P (1994) Emotions and Morality, Oslo: Gyldendal Academic Publisher.
 • Sletteboe, Aa, Nortvedt, P. (Eds) (2006). Ethics for Health Care Sciences , Oslo: Gyldendal Academic Publishers.
 • Nortvedt, P (2012) Human Concern – an Introduction to Nursing Ethics, Oslo: Gyldendal Academic Publishers.
 • Nortvedt, P (1996) Sensitive Judgment – Nursing, Moral Philosophy and an Ethics of Care, Oslo: Tano Publisher.
 • Nortvedt, P (2004) Emotions and Morality, In: Storch (Eds), Towards a Moral Horizon. Nursing Ethics for Leadership and Practice, Prentice Hall, USA.
 • Nortvedt, F and Nortvedt, P (2001) Pain- Phenomenon and Understanding, Oslo, Gyldendal Academic Publishers.
 • Nortvedt, P (2007) Care, Sensitivity and the Moral Point of View, In: New Pathways for European Bioethics, Intersentia, Belgium.
 • Nortvedt, P (2013) If Goodness is Pervasive – why so much Evil?, In: Festschrift for Kari Martinsen, Oslo: Akribe Publishers.
 • Nortvedt, P (2013). The Philosophy of Nursing and the Nursing of Philosophy, In: Philosophy of nursing – 5 Questions, New York and London: Automatic Press/VIP.

 

Se alle arbeider i Cristin

 • Nortvedt, Per (ed.) (2015). Empathy. Springer Science+Business Media B.V..  ISBN 978-3-319-05544-2.  7 s.
 • Nortvedt, Per (2013). Nursing Philosophy 5 Questions. Automatic Press/VIP.  ISBN 87-92130-49-6.
 • Nortvedt, Per (2012). Omtanke- en innføring i sykepleiens etikk. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42333-6.  279 s.
 • Solbakk, Jan Helge; Nortvedt, Per & Nome, Astrid (2009). Contemporary Issues in Medical Ethics. Unipub forlag.  ISBN 978-82-994957-1-4.  111 s.
 • Solbakk, Jan Helge; Nortvedt, Per & Nome, Astrid (ed.) (2009). Contemporary Issues in Medical Ethics Volume 1. Solbakk, Nortvedt, Nome (eds.).  ISBN 978-82-994957-1-4.  299 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lillemoen, Lillian & Nortvedt, Per (2017). Å skynde seg langsomt, en konsekvens av plikt?. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.
 • Kristoffersen, Nina M. J. & Nortvedt, Per (2016). Pasient og sykepleie - verdier og samhandling, I: Nina M. J. Kristoffersen; Finn Nortvedt; Eli-Anne Skaug & Gro H. Grimsbø (red.),  Grunnleggende Sykepleie 1 - fag og funksjon.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-47769-8.  Kapittel 3.  s 89 - 138
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Lillemoen, Lillian & Nortvedt, Per (2016). Å skynde seg langsomt, en konsekvens av plikt?. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.  (15)
 • Hem, Marit Helene; Halvorsen, Kristin & Nortvedt, Per (2015). Altruism and mature care: some rival moral considerations in care ethics.
 • Magelssen, Morten; Nortvedt, Per & Syse, Henrik (2014). Life, medicine and human fulfilment. End-of-life decisions in light of a revised natural law theory. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nortvedt, Per (2014). Er omsorg realistisk?. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.
 • Nortvedt, Per (2014). Kjølig distanse kan gi dårligere behandling. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.
 • Nortvedt, Per (2014). Livssynsnøytralt testamente. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  (2)
 • Nortvedt, Per (2014). Makt kan føre til ondskap. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.
 • Nortvedt, Per (2014). Ondskap i sykepleien. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.
 • Nortvedt, Per (2014). Sykepleie og ondskap. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.
 • Nortvedt, Per & Vosman, Frans (2014). An ethics of care: New perspectives, both theoretically and empirically?. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  21(7), s 753- 754 . doi: 10.1177/0969733014546961
 • Lind, Ranveig; Lorem, Geir F; Nortvedt, Per & Hevrøy, Olav (2013). Family members' experiences of decision-making processes in the context of withholding or withdrawing treatment in the ICU.
 • Lind, Ranveig & Nortvedt, Per (2013). When end-of-life decisions are made, what then?.
 • Lind, Ranveig; Nortvedt, Per; Lorem, Geir F & Hevrøy, Olav (2013). Avslutning av livsforlengende intensivbehandling - etterlatte familiers erfaringer.
 • Nortvedt, Per (2013). Betydningen av følelser i klinisk arbeid. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.
 • Nortvedt, Per (2013). Et helsevesen for pasienter og pårørende eller helsepersonell?. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.
 • Nortvedt, Per (2013). Få helsearbeidere har nok tid. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.
 • Nortvedt, Per (2013). Hva er "det moralske" ved moralsk sensitivitet?. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.
 • Nortvedt, Per (2013). Ubehag er ikke nok. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.
 • Fonn, Marit & Nortvedt, Per (2012). Etikk er mer enn synsing. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Nortvedt, Per & Slettebø, Åshild (2012). Opplevelse av verdighet i demensomsorgen.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Nortvedt, Per & Slettebø, Åshild (2012). Pasienter med demens og pårørendes opplevelse av betydningen av autonomi i sykehjem.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Nortvedt, Per & Slettebø, Åshild (2012). Verdighet og rasjonalitet hos personer med demens.
 • Hem, Marit Helene & Nortvedt, Per (2012). Kliniske prioriteringer i psykisk helsevern.
 • Lind, Ranveig; Lorem, Geir F; Nortvedt, Per & Hevrøy, Olav (2012). “Intensive care nurses’ involvement in the end-of-life process,- perspectives of families”.
 • Nortvedt, Per (2012). Fremtidens sykepleieetikk må bli kunnskapsbasert. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.
 • Nortvedt, Per (2012). Fremtidens sykepleieetikk og NSFs ansvar. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.
 • Nortvedt, Per (2012). Idealisering eller varselskudd? betydningen av grunnleggende sykepleie. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.
 • Nortvedt, Per (2012). Skal nåværende kone ha beskjed?. Sykepleien.  ISSN 0039-7628.
 • Nortvedt, Per (2012). Sykepleien er "limet" i den sykes hverdag. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  (7)
 • Nortvedt, Per; Pedersen, Reidar & Solbakk, Jan Helge (2012). Lege, student og medmenneske. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  132(10), s 1205
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Nortvedt, Per & Slettebø, Åshild (2011). Identitet og verdighet i demensomsorgen.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Slettebø, Åshild & Nortvedt, Per (2011). Dignity for persons with dementia in Norwegian Nursing Homes.
 • Hem, Marit Helene & Nortvedt, Per (2011). Kliniske prioriteringer i psykisk helsevern. En foreløpig presentasjon av data.
 • Hem, Marit Helene; Skirbekk, Helge & Nortvedt, Per (2011). Different views on priority settings among clinicians and executive officers in Norwegian hospitals. Empirical findings from the study ”Mapping a normative terrain of an ethics of care”.
 • Hem, Marit Helene; Skirbekk, Helge & Nortvedt, Per (2011). Different views on priority settings among clinicians and executive officers in Norwegian hospitals. Empirical findings from the study”Mapping a normative terrain of an ethics of care”.
 • Hem, Marit Helene; Skirbekk, Helge & Nortvedt, Per (2011). Ulike syn på prioriteringer blant klinikere og ledere i psykiatrisk og somatisk avdeling.
 • Kristoffersen, Nina M.J. & Nortvedt, Per (2011). Relasjonen mellom sykepleier og pasient, I: Nina M.J. Kristoffersen; Finn Nortvedt & Eli-Anne Skaug (red.),  Sykepleiens grunnlag, rolle og ansvar.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40006-1.  kapittel 3.
 • Lind, Ranveig; Lorem, Geir F; Nortvedt, Per & Hevrøy, Olav (2011). ICU Nurses' Involvement in the End-of-life Decision-Making Process - Perspectives of relatives.
 • Nortvedt, Per (2011). An Ethics of Care - Normative Challenges. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  18(2), s 147- 148
 • Nortvedt, Per (2011). An ethics of care: normative challenges. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  18(2), s 147- 148 . doi: 10.1177/0969733010393072
 • Nortvedt, Per (2011). Ethics of Care and Responsibility: Normative Fragments. Health Care Analysis.  ISSN 1065-3058.  19(1), s 1- 2 . doi: 10.1007/s10728-011-0168-x
 • Nortvedt, Per & Skirbekk, Helge (2011). Å gjøre en forskjell for pasientene. Presentasjon av studien "Mapping a normative terrain of an ethics of care".
 • Nortvedt, Per; Skirbekk, Helge & Hem, Marit Helene (2011). Authors Response - Relational fascism or reasonable partiality?. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  18(2), s 270- 271
 • Nortvedt, Per; Skirbekk, Helge & Hem, Marit Helene (2011). Care transformations: attentiveness, professional ethics and thoughts towards differentiation response. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  18(2), s 266- 267 . doi: 10.1177/0969733010395669
 • Nortvedt, Per; Skirbekk, Helge & Hem, Marit Helene (2011). Care transformations: attentiveness, professional ethics and thoughts towards differentiation response. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  18(2), s 270- 271 . doi: 10.1177/0969733010395674
 • Skirbekk, Helge; Nortvedt, Per & Fugelsnes, Elin (red.) (2011). Pasienten kommer først. Bidrag i Forskningsrådets brosjyre "Fem år - seks helseprogrammer: Eksempler fra god forskning".
 • Solbakk, Jan Helge; Hofmann, Bjørn M. & Nortvedt, Per (2011). Overfladisk synsing. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Nortvedt, Per & Slettebø, Åshild (2010). Forståelse av verdighet i demensomsorg.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Slettebø, Åshild & Nortvedt, Per (2010). Research Ethics - including persons with dementia in qualitative research.
 • Skirbekk, Helge; Nortvedt, Per & Fugelsnes, Elin (2010, 27. september). Sliter med dårlig samvittighet. [Internett].  forskning.no, forskningsradet.no.
 • Hofmann, Bjørn; Nortvedt, Per & Paulsen, Jens Erik (2009). Klagenemndas sang . Uniforum.  ISSN 1891-5825.  23(14), s 8
 • Skirbekk, Helge & Nortvedt, Per (2009). Making a Difference: A qualitative study on care and priority setting in medicine.
 • Skirbekk, Helge & Nortvedt, Per (2009). Making a difference. Care and justice in clinical practice.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:58 - Sist endret 12. nov. 2013 11:01

Prosjekter