Reidar Pedersen

Bilde av Reidar Pedersen
English version of this page
Telefon +47-22844663
Brukernavn
Besøksadresse Fredrik Holsts hus Kirkeveien 166 0450 OSLO
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

 • Etikk i helsetjenesten
 • Klinisk etikk
 • Etikk ved livets slutt
 • Det informerte samtykket og tvang
 • Samtykkekompetanse
 • Prioriteringer i helsetjenesten
 • Empati og lege-pasientkommunikasjon
 • Hermeneutikk

Undervisning

Underviser mest helsepersonell, men også studenter på ulike nivå og studieprogram, om de fleste emner innenfor kliniske etikk (se faglige interesser).

Bakgrunn

Er utdannet lege og filosof og har jobbet med etikk og kommunikasjon i helsetjenesten de siste 10 årene, bl.a. med evaluering, forskning, opplæring og utvikling av etisk refleksjon i helseforetakene og kommunehelsetenesten.

Disputerte i 2010 på en doktorgrad om empati i medisinen. Fra 2011 ansatt som forsker med professorkompetanse; fra 2015 senterleder og professor.

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Gjerberg, Elisabeth & Pedersen, Reidar (2018). Medvirkning ved alvorlig sykdom: behovet for forhåndssamtaler.
 • Pedersen, Reidar (2018). Coercion in Health Care.
 • Pedersen, Reidar (2018). Informert samtykke, samtykkekompetanse og tvang.
 • Pedersen, Reidar (2018). Vurdering av samtykkekompetanse, tvang, etikk og juss.
 • Pedersen, Reidar & Nortvedt, Per (2018). Empati i utdanning og praksis. Hva styrer de profesjonelles oppmerksomhet og fortolkning?.
 • Pedersen, Reidar & Nortvedt, Per (2018). Empati, moralsk persepsjon og fortolkning i helsetjenesten. Hva ser vi og hva overseer vi?.
 • Gjerberg, Elisabeth; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2017). En etisk drøfting av helsetjenestens håndtering av graviditet og bruk av metadon, buprenorfin eller andre opioider.
 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Albert Christiaan; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2017). Etisk refleksjon om bruk av tvang. En fokusgruppestudie av helsepersonell.
 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Albert Christiaan; Husum, Tonje Lossius & Pedersen, Reidar (2017). Tvang og etikk i de psykiske helsetjenestene.
 • Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Thoresen, Lisbeth; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Influence of an ACP intervention on documentation of end-of-life issues – a cluster randomized clinical trial.
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Førde, Reidun; Gjerberg, Elisabeth & Pedersen, Reidar (2017). Implementing advance care planning (ACP) in Norwegian nursing homes (NH); Facilitators and barriers..
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Forberedende samtaler på sykehjem og I allmennpraksis..
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Forberedende samtaler ved innleggelse I sykehjem..
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Implementering av forberedende samtaler I sykehjem; erfaringer og foreløpige resultater..
 • Magelssen, Morten; Karlsen, Heidi Marie; Pedersen, Reidar & Lillemoen, Lillian (2017). Hvordan lykkes med etikkarbeidet?. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Martinsen, Elin Håkonsen; Weimand, Bente; Pedersen, Reidar & Norvoll, Reidun (2017). Hvordan snakke med unge som har sett tvang mot familiemedlemmer?. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.  (9)
 • Nyttingnes, Olav & Pedersen, Reidar (2017). Et etikkblikk på norsk psykiatrihistorie, I: Reidar Pedersen & Per Nortvedt (red.),  Etikk i psykiske helsetjenester.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48163-3.  Kapittel 3.  s 54 - 86
 • Pedersen, Reidar (2017). A cluster randomized study on implementation of guidelines on family involvement during severe mental illness.
 • Pedersen, Reidar (2017). Clinical ethics support in Norwegian psychiatric hospitals - what has been done and does it make a difference?.
 • Pedersen, Reidar (2017). Etikk, juss og tvang i sykehjem - hvordan håndterer vi dette i det daglige?.
 • Pedersen, Reidar (2017, 28. juni). Etisk perspektiv på barnets beste under LAR-medisinering. [Internett].  Nyhetsbrev for Familienettverket nr 2, 2017.
 • Pedersen, Reidar (2017). Etiske overveielser ved behandling av psykiatri og ruslidelser.
 • Pedersen, Reidar (2017). Etiske teorier som redskap for gode beslutninger. Introduksjon til diskursetikk og kasuistikk..
 • Pedersen, Reidar (2017). Etiske utfordringer ved begrensning av livsforlengende behandling.
 • Pedersen, Reidar (2017). Fag, etikk og juss.
 • Pedersen, Reidar (2017). Forskning på og verktøy for vurdering av samtykkekompetanse. Hva vet vi basert på forskning om pasienter innen psykisk helse sin samtykkekompetanse?.
 • Pedersen, Reidar (2017). Implementering av retningslinjer for pårørendesamarbeid ved alvorlige psykiske problemer .
 • Pedersen, Reidar (2017). Samtykke og tvang.
 • Pedersen, Reidar (2017). Samtykkekompetanse.
 • Pedersen, Reidar (2017). Samtykkekompetanse.
 • Pedersen, Reidar (2017). Samtykkekompetanse.
 • Pedersen, Reidar (2017). Tvang.
 • Pedersen, Reidar (2017). Vedtak om tvang i sykehjem - etikk, juss og praksis.
 • Pedersen, Reidar (2017). Vurdering av samtykkekompetanse.
 • Pedersen, Reidar (2017). Vurdering av samtykkekompetanse.
 • Pedersen, Reidar & Nortvedt, Per (2017). Forord, I: Reidar Pedersen & Per Nortvedt (red.),  Etikk i psykiske helsetjenester.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48163-3.  Forord.
 • Pedersen, Reidar & Nortvedt, Per (2017). Introduksjon, I: Reidar Pedersen & Per Nortvedt (red.),  Etikk i psykiske helsetjenester.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48163-3.  Introduksjon.  s 15 - 18
 • Romøren, Maria; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). En pasient - to verdener. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.  (5), s 28
 • Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Veileder: Forhåndssamtaler på sykehjem. [html ].
 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Bert; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Aasland, Olaf Gjerløw; Kok, Almar & Pedersen, Reidar (2016). Qualitative and quantitative evaluation of ethics reflection groups in mental health care.
 • Landeweer, Elisabeth Geke Marjan & Pedersen, Reidar (2016, 03. mars). Familiens moralske verdi i psykiatrien. [Internett].  UiO-weben.
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar; Gjerberg, Elisabeth & Trygve Johannes, Lerheim Sævareid (2016). Forberedende samtaler I sykehjem - presentasjon av en intervensjonsstudie..
 • Martinsen, Elin Håkonsen; Norvoll, Reidun & Pedersen, Reidar (2016). The silent world of young next of kin experiencing coercion and serious mental illness in the family..
 • Pedersen, Reidar (2016). Bruk av tvang i helse- og omsorgstjenesten: Etiske utfordringer, herunder betydningen av beslutningskompetanse.
 • Pedersen, Reidar (2016). Consent. The Nordic Psychiatrist.  ISSN 2001-2454.  (2), s 11- 12
 • Pedersen, Reidar (2016). Etikk og etiske utfordringer i psykiatrien.
 • Pedersen, Reidar (2016). Etikk, autonomi og tvangsmedisinering..
 • Pedersen, Reidar (2016). Etikk, fag og juss.
 • Pedersen, Reidar (2016). Etikk, juss og tvang i sykehjem - hvordan håndterer vi dette i det daglige?.
 • Pedersen, Reidar (2016). Etikk-komiteer og etikk-refleksjonsgrupper - Forskning og erfaringer fra Norge.
 • Pedersen, Reidar (2016). Etiske dilemma knyttet til tvang - forskning og erfaringer fra Norge.
 • Pedersen, Reidar (2016). Etiske utfordringer som følge av lovverket og mangel på lovverk - ved bruk av tvang i ulike deler av helse og omsorgstjenesten.
 • Pedersen, Reidar (2016). Formell og uformell tvang i kommunal helsetjeneste..
 • Pedersen, Reidar (2016). Når etikken møter fag og juss i tvangsfeltet - noen sentrale utfordringer i ulike helse- og omsorgstjenester..
 • Pedersen, Reidar (2016). Når pasienten ikke vil ha behandling.
 • Pedersen, Reidar (2016). SME-modellen.
 • Pedersen, Reidar (2016). Samtykkekompetanse. Norsk elektronisk legehåndbok.
 • Pedersen, Reidar (2016). Samtykkekompetanse. Hva sier jussen, og hva sier etikken, når bruker ikke er samtykkekompetent?.
 • Pedersen, Reidar (2016). Tvangsmedisinering - virkninger, bivirkninger og etiske dilemma.
 • Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2016, 13. mars). Etikkprofessor: «Må kunne spørre oss hva det er vi redder henne til».  VG.
 • Pedersen, Reidar & Norvoll, Reidun (2016). Exploring the views of people with mental health problems' on the concept of coercion: Towards a broader socio-ethical perspective.
 • Svendsen, Edel Jannecke; Moen, Anne; Pedersen, Reidar & Bjørk, Ida Torunn (2016). Participation in video recall session during individual interviews on restraint..
 • Svendsen, Edel Jannecke; Pedersen, Reidar; Moen, Anne & Bjørk, Ida Torunn (2016). Er tvang mot barn et nødvendig onde?. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.  (19), s 41- 41
 • Flo, Elisabeth; Husebø, Bettina; Brusgaard, Pernille; Gjerberg, Elisabeth; Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2015). Implementation and Research Strategies of Advance Care Planning in Nursing Homes. A Review of the Literature..

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:59 - Sist endret 16. mars 2015 09:21

Prosjekter

Forskergrupper