Etikk i helsetjenesten

Kommunehelsetjenesten

Senter for medisinsk etikk (SME) er tildelt et spesielt ansvar for å sikre langsiktig oppbygging og forankring av etikk-kompetanse i kommunehelsetjenesten. I 2015 ble KS-prosjektet: Samarbeid om etisk kompetanseheving avsluttet. Fra 2016 skal KS og SME samarbeide om å videreføre dette arbeidet.

Etikksatsingen er finansiert av Helse og omsorgsdepartementet.

Spesialisthelsetjenesten

Kliniske etikk-komiteer (KEK) er opprettet ved alle helseforetakene i Norge, og det er nå 41 komiteer. Komiteene skal bidra til høynet etisk bevissthet og til å kvalitetssikre vanskelige verdiavveininger ved norske helseforetak, til beste for helsepersonell, pasient og pårørende.

Psykiske helsetjenester

I 2011 startet SME prosjektet ”Psykiske helsetjenester, etikk og tvang” for å bidra til mer kunnskap om etiske utfordringer ved bruk av tvang i psykisk helsevern og hvordan slike utfordringer best kan håndteres.

Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet og inngår i Ny nasjonal strategi for redusert og riktig bruk av tvang i de psykiske helsetjenester.

Forberedende samtaler i sykehjem

I 2013 startet SME prosjektet: End of Life Communication in Nursing Homes. Patient Preferences and Participation. Prosjektet går over fire år og vil se på pasienter, pårørende og helsepersonells erfaringer med forberedende samtaler: Hva gjøres i dag, og hva bør gjøres i framtiden?

Prosjektets overordnede mål er å bedre kvaliteten på omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem, øke pasientautonomien og involvere pårørende mer aktivt. Det er også et mål å øke kompetansen og bevisstheten hos pleiepersonalet.