Barnekirurgi

Barnekirurgisk forskningsgruppe arbeider med utgangspunkt i avdelingens flerregions- og landsfunksjonsoppgaver i nyfødtkirurgi- og kirurgi for misdannelser og svulster. Gruppen ønsker å bidra til at all kirurgisk behandling i vår avdeling er forskningsbasert.

Om gruppen

Et viktig utgangspunkt og utfordring er at resultater fra kirurgiske forskningsprosjekter på voksne ikke kan appliseres på barn. Et individ i vekst reagerer annerledes enn voksne på ulike intervensjoner både kirurgiske og ikke-kirurgiske.

Hovedmålene til gruppen er:

 • Undersøke konsekvenser av ulike typer kirurgisk intervensjon på barn.
 • Undersøke foreldre og barns mentale helse i relasjon til barnets kirurgiske tilstand.

Forskningen karakteriseres av å utføres på lavvolumtilstander, være multidisiplinær, involvere både pasienten og pårørende (foreldre) og å være teknisk, etisk og ressursmessig krevende:

 • Barn skal ikke være ”forsøkskaniner”. Forskningsprosjekter som dokumenterer behandlingseffekt av nye teknikker skal i utgangspunktet være basert på randomiserte studier. Dette fører til store etiske utfordringer i barnekirurgi.
 • Kirurgiske tilstander hos barn (bortsett fra brokk og testisretensjon) er sjeldne, og omfatter flere organsystemer. Barnekirurgiske sentre har derfor en stor utfordring i å samarbeide bredt over landegrenser og bruker lang tid for å samle nok pasientvolum til kliniske studier.
 • Å rekruttere/informere foreldre/barn til kliniske studier er svært ressurskrevende.

Samarbeid

Nasjonalt samarbeid

Gruppen samarbeider tett med avdelinger i regionen og med andre avdelinger på OUS.

 • NTNU og St. Olavs hospital
 • Haukeland universitetssykehus
 • Universitetet i Tromsø
 • Universitetet i Agder
 • Ernæringsinstituttet og Institutt for psykiatri, Universitetet i Oslo

Internasjonalt samarbeid

 • Universitetet i Helsinki, Finand
 • Universitetet i Lund, Sverige
 • Karolinska institutt, Stockholm, Sverige
 • Erasmus universitet, Rotterdam, Nederland
 • Havard Medical School, Boston, USA
Publisert 26. feb. 2013 14:37 - Sist endret 24. mai 2018 11:15

Kontakt

Gruppeleder

Kristin Bjørnland

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere