English version of this page

Klinisk psykoseforskning

Forskergruppen har det faglige hovedansvaret for den kliniske forskningen i NORMENT - K.G. Jebsen/TOP prosjektet. Vi forsker på de kliniske effektene av miljømessige risikofaktorer, på symptomer og på forløpet av schizofreni og bipolar lidelse.

Gruppen er også praktisk ansvarlig for pasientrettet forskning på kognitive faktorer ved schizofreni og bipolar lidelse, i samarbeid med Psykologisk Institutt (faglig leder, professor Kjetil Sundet).  Vi er kjernemiljø for ett av Helse Sør Øst sine regionale forskningsnettverk, Regionalt Forskningsnettverk Psykoser.

Formål

Et viktig mål for forskningen er å bidra til å øke forståelsen av mekanismene bak psykopatologiske fenomener og på de konkrete følgene av psykotiske lidelser med særlig vekt på faktorer knyttet til sosial funksjonssvikt.

Forskningsfokus

For å se på dette driver gruppen forskningsprosjekter som undersøker effekten av tidlige traumer på kognisjon og klinisk symptomatologi, på kliniske risikofaktorer knyttet til det å være innvandrer i Norge og på effekten av cannabis på det tidlige forløpet av alvorlige psykiske lidelser.

Når det gjelder forskningen rundt symptomatologi fokuserer aktuelle prosjekter på forstyrrelser i motivasjon, emosjonsbearbeiding og affektstabilitet; og på risikofaktorer for selvmordstanker og planer ved både schizofreni og bipolar lidelse.

De tidlige fasene av psykotiske lidelser er et viktig forskningsområde. Dette gjelder både forhold knyttet til oppstart av klinisk sykdom og det tidlige forløpet av symptomer og funksjonssvikt. Vi er her engasjert i en forløpsstudie som følger pasienter med schizofreni og bipolar lidelse fra første behandlingskontakt.

Gruppen er basis for tre spesifikke intervensjonsprosjekter som etterhvert skal skilles ut som egne forskergrupper. Det første studerer effekten av kognitiv atferdsbehandling (prosjektleder professor Jan Ivar Røssberg), det andre effekten av trening av kognitive funksjoner (prosjektleder Dr.Psychol Torill Ueland) og det tredje effekten av trening av sosial kognisjon (prosjektleder post doktor Anja Vaskinn).

Samarbeid

Gjennom det regionale forskningsnettverket har vi samarbeidsprosjekt med Ahus, Sykehuset Innlandet og Vestre Viken HF, og gjennom det nasjonale nettverket med Stavanger Universitetssykehus, Helse Bergen-UiB, St.Olavs Hospital-NTNU og Universitetssykehuset i Nord-Norge-UiTø. Vi har også pågående prosjektsamarbeid med Psykiatrien i Sjælland – Universitetet i København (Danmark), INSERM Creteil (Frankrike), Yale School of Medicine (USA) og University of California, Los Angeles (USA).

Tilknyttede prosjekter

Publisert 3. okt. 2012 09:52 - Sist endret 5. apr. 2018 13:56