Kvinnehelse

Forskergruppen arbeider med sykdommer som primært rammer kvinner, herunder reproduktiv helse og kjønnsforskjeller i helse. Kjerneaktiviteten er kunnskapsformidling, forskning og fagutvikling.

Om

Gruppen har etablert nasjonale og internasjonale fagnettverk som bidrar til forskning om årsaksforhold og behandling av sykdommer innen områdene reproduksjon og kjønnsforskjeller i helse.

Vi har også etablert et nasjonalt register som understøtter implementering av kunnskapsbasert praksis i svangerskapsomsorgen.

Vi formidler kunnskap gjennom kurs, hjemmesider, blogg på forskning.no og vitenskapelige publikasjoner.

Målet er å være en nasjonal aktør som fremmer kunnskap om kvinners helse i et livsløpsperspektiv til myndigheter, helsepersonell og publikum.

Prosjekter

 • Sunn mor – livslang helse for mor og barn
 • Forekomst og overlevelse etter hoftebrudd: Betydningen av kjønnsforskjeller i sykelighet og bruken av anti-osteoporose medisiner
 • Overvekt i svangerskap og fødsel - Kan fysisk aktivitet og moderat vektøkning redusere risiko for komplikasjoner?
 • Integrated Care Innovation - Home time
 • Behandling av kvinner med kjønnslemlestelse
 • FEMALEHEART projektet: Kjønnsforskjeller i hjertesvikt ved fedme - link til hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon
 • Kjønnsforskjeller i forekomst, risikofaktorer og symptomer på iskemisk hjertesykdom i befolkningen
 • STORK 3: Sammenhengen mellom mors kost, blodsirkulasjonen i placenta og fosterets lever, og fostervekst og -utvikling
 • Analyse av blodsukkerregulering ved hjelp av funksjonell dataanalyse
 • Menopausal hormonbehandling og risiko for kreft i bryst, eggstokker, tykk- og endetarm
 • Svangerskap etter organtransplantasjon
 • Vedvarende bekkenleddssmerter etter fødsel, fysisk aktivitet og sykemelding
 • Fysisk aktivitet under svangerskap og tidlig barselperiode – sammenheng med perinatal depresjon
 • Kreftinsidens hos kvinner etter behandling med IVF i Norge
 • Uterusruptur i dagens fødselshjelp
 • Forebygging av arvelig brystkreft – mot en personlig risikovurdering
 • Sosial ulikhet i brystkreftinsidens og dødelighet blant kvinner i Norge
 • Auditstudie av maternelle dødsfall i Norge
 • Forekomst av hjerte- og karsykdom etter hysterektomi og ooforektomi i Norge
 • Eldre kvinner, fysisk aktivitet og selvhjelpsevne
 • Fertilitetsbevarende tiltak hos kreftsyke jenter og unge kvinner
 • Endringer i svangerskapsutfall blant innvandrerkvinner over tid
 • PDT-behandling av erosiv lichen planus i vulva

Samarbeid

Gruppen har flere nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Nasjonalt

 • Kreftregisteret
 • Folkehelseinstituttet
 • Senter for sykelig overvekt
 • Norsk auditgruppe for maternelle dødsfall
 • Referansegruppe med HN, HM, HV og HSØ til oppfølging av det nasjonale mandatet

Internasjonalt

 • Seksjon for internasjonal kvinne- og barnehelse, Universitet i Uppsala
 • Nordisk auditgruppe for maternelle dødsfall
 • National Cancer Institute, NIH, USA
 • ROAM Reproductive outcome and migration
Publisert 4. jan. 2017 10:04

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Ingvil Krarup Sørbye
 • Marte Myhre Reigstad
 • Siri Vangen
 • Kathrine Frey Frøslie
 • Babak Asadi Azarbaijanii
 • Cecilie Heramb
 • Guri Bårdstu Majak
 • Sølvi Taraldsen
 • Gun Lisbeth Opheim
 • Ritsa Storeng
 • Marta Roman
 • Iqbal Al-Zirqi
 • Hilde Halland
 • Trond Melbye Michelsen
 • Andrea Øhrn
 • Nan Oldereid
 • Lisa Forsén
 • Kåre Rønn Richardsen
 • Anne Lise Helgesen
 • Liv Ellingsen
 • Linn Marie Sørbye
 • Cassie Trewin
 • Kathrine F. Vandraas
 • Anne Kaasen
 • Katrine M. Owe
 • Anne Omland
Detaljert oversikt over deltakere