PreNu - Premature Nutrition

Hensikten med dette prosjektet er å optimalisere behandlingen av svært for tidlig fødte barn (fødselsvekt under 1500 gram).

Foto: Øystein H. Horgmo, UiO

Om prosjektet

PreNu studien er et samarbeidsprosjekt mellom Akershus Universitetssykehus, Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo. Høsten 2010 gjennomførte vi en multisenter randomisert intervensjonsstudie på svært for tidlig fødte barn ved nyfødtintensiv avdelingene ved OUS og Ahus

Mål

Undersøke om økt ernæring til svært for tidlig fødte barn påvirker vekst og utvikling. Den økte ernæringen inneholdt mer energi, protein, vitamin A, og umettede fettsyrer. Funnene publiseres fortløpende i internasjonale tidsskrifter.

 

Bakgrunn

 

  • Hvert år fødes omlag 700 svært premature barn i Norge. Overlevelsen blant disse barna har økt markant de siste 30 årene grunnet store forbedringer i behandling både før, under og etter fødsel.

  • Mange mener målet med ernæring til svært premature barn er å oppnå den samme veksten som barnet ville hatt i mors mage ved en normal graviditet til termin. Desverre viser studier, både i Norge og internasjonalt, at andelen av barn som er veksthemmet øker fra fødsel til utskrivelse fra sykehus. Dette betyr at de ikke har fått tilstrekkelig næring under sykehusoppholdet.

  • Tidlig veksthemming er assosiert med dårlig vekst, forsinket kognitiv utvikling og økt risiko for hjerte-kar sykdommer senere i livet. Det er derfor økt fokus på å optimalisere næringstilførselen for denne pasientgruppen med håp om at dette vil redusere senkomplikasjoner.

PreNu studien

PreNu studien startet med inklusjon av barn i august 2010. Ernæringsprotokollene ble fulgt og barna i intervensjonsgruppen fikk økt mengde med ernæring. Få tidligere studier har klart å oppnå dette!  

Etter at 50 barn var inkludert, gjennomførte vi en planlagt analyse av hvordan det var gått med disse barna. Vi oppdaget da at flere av barna i intervensjonsgruppen hadde hatt infeksjoner enn barna i kontrollgruppen. Utover dette var det ingen forskjell mellom gruppene i sykelighet eller dødelighet. 

Barna i intervensjonsgruppen hadde også lavere fødselsvekt og flere av barna i intervensjonsgruppen var veksthemmet ved fødsel sammenliknet med kontrollgruppen. Både lav fødselsvekt og veksthemning under svangerskap kan gi økt risiko for infeksjon. I samråd med den regionale etiske komité besluttet vi å stoppe inklusjon til studien.

 

Resultater

Fra oppstart av studien og frem til utskrivelse fra sykehuset ble barna fulgt tett i forhold til næringsinntak og vekst. Vi registrert sykdom og dødlighet og har prøver fra blod, urin, avføring og morsmelk. Mange av barna har også vært inne til oppfølgingsundersøkelser etter utskrivelse.

Vi har nå mye spennende resultater!

1. Ved gjennomgang av blodprøvesvar oppdaget vi at barna i

intervensjonsgruppen hadde større tendens til elektrolytt ubalanse enn barna i kontrollgruppen. Studien har bidratt med ny kunnskap om oppfølging og korrigering av elektrolytter hos premature som får økt ernæring.

2. Barna i intervensjonsgruppen vokste bedre enn barna kontrollgruppen og færre barn i intervensjonsgruppen ble utskrevet som veksthemmet.

3. Ved 5 måneders alder ble barna innkalt til oppfølgingsundersøkelser med MR og elektrofysiologiske tester. Funn ved disse undersøkelsene tyder på at intervensjonen kan ha en positiv effekt på hjernens modningsgrad.

4. Analyser av metabolitter i urin. Økt ernæring påvirker ikke metabolitt ekskresjon i urin.

Vi planlegger å følge barna gjennom småbarnsalder til førskolealder med fokus på langtidsvirkninger av ernæringen.

Den 23 juni 2014 disputerte Sissel Jennifer Moltu ved Medisinsk fakultet i Oslo, den første av fire ph.d. kandidater i PreNu prosjektet. Tittelen på avhandlingen er "Enhanced nutrient supply to very-low birth-weight infants – Implications for early growth, electrolyte balance and urine metabolite profiles".

Finansiering

PreNu støttes av Helse Sør-Øst,  Norges forskningsråd, Universitetet i Oslo,  Akershus og Oslo Universitetssykehus, Johan Throne Holsts forskningsfond

Samarbeid

PreNu er et forskningsprosjekt med samarbeidspartnere fra ulike institusjoner:

Leger og sykepleiere ved Akershus og  Oslo Universitetssykehus. Psykologisk institutt, UIO, ved professorene K.Walhovd, A.Fjell og C.Hofsteen. Høyskolen i Oslo og Akershus ved professor T.Rustøen. Intervensjonssenteret, Oslo Universitetssykehus ved P.K.Hol, F.Courivaud og A.Bjørnerud, og laboratorium for medisinsk biokjemi ved JP.Berg. Vårt samarbeid med University College, London, og vår daværende kollega professor John Wattam-Bell har vært viktige i de kognitive studiene.

Start - slutt

01.02.2012 - 01.01.2016

Publisert 10. okt. 2013 09:14 - Sist endret 19. juni 2014 13:01

Kontakt

Britt Nakstad

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere