2012

Publisert 4. mai 2016 10:34

Selvmord kommer sjelden som lyn fra klar himmel. Rundt 70 % av dem som tar livet sitt, har vist risikotegn på forhånd. Men myter om selvmord kan hindre oss i å gripe inn når vi ser at noen sliter. - Selvmord angår alle, og tar du det på alvor kan du redde liv! sier Lars Mehlum, leder for Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging.

Publisert 4. mai 2016 10:34

For å styrke forebyggingen av selvmord blant pasienter i psykisk helsevern er det helt  avgjørende å fremskaffe oversikt over omfang og risikofaktorer for denne høyrisikogruppa. NSSF har derfor utviklet forslag til et monitorerings- og granskningsverktøy for selvmord.

Publisert 4. mai 2016 10:34

Selvmord regnes som en av vår tids største helsemessige utfordringer. «Etter selvmordet – Veileder om ivaretakelse av etterlatte ved selvmord» synliggjør både hjelpebehov og hvordan helsetjenesten og også andre tjenester kan bidra til å ivareta dem.

Publisert 4. mai 2016 10:34
Det nytter å forebygge var budskapet på Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september. Dagen etter sendte det største nyhetsbyrået i Kina, Xinhua News Agency, et 20 minutters program om selvmord til sine millioner av seere. Lars Mehlum ble intervjuet om forebygging.
Publisert 4. mai 2016 10:34

Anne-Lill Haddeland er blant de første som har tatt master i Psykososialt arbeid, med fordypning i selvmordsforebyggende arbeid. – Jeg har større tyngde nå, og har lært enormt mye på veldig mange plan, sier hun.

Publisert 4. mai 2016 10:34

Ungdommer som er behandlet i psykisk helsevern, har en fortsatt økt risiko for suicidal atferd i flere år etter avsluttet behandling. Det viser ny dansk forskning. I en kommentar skriver Lars Mehlum v/NSSF: Det er derfor behov for et sterkere og mer systematisk fokus på oppfølging av ungdommene over tid. Flere behandlingsmodeller er aktuelle, blant annet dialektisk atferdsterapi.

Publisert 30. des. 2012 16:27

I et stort utvalg av skoleungdom oppga 1/3 av de med selvskadingshistorie at de i tillegg hadde forsøkt å ta livet sitt. Det viser en ny studie utført av stipendiat Anita J. Tørmoen og kolleger v/NSSF.

Publisert 24. sep. 2012 10:27

Blant AIDS/HIV-pasienter er det en betydelig risiko for selvmord. En ny dansk undersøkelse viser at en stor del av disse pasientene utvikler psykisk sykdom. Helsepersonell må bli flinkere til å ivareta disse pasientenes psykososiale og basale behov og dermed forebygge selvmord, mener Ping Qin, ansvarlig forsker for studien. Hun er nylig ansatt som professor ved NSSF.

Publisert 11. juli 2012 14:21

Det er vanlig å ha psykiske plager. Alle kan få det. De kan komme fort, og de kan behandles. Folk må søke hjelp, sier Fredrik Walby i et interjvu med VG Nett 10. juli 2012.

Publisert 7. mai 2012 11:33

Nær halvparten av personer med schizofreni som er behandlet i psykisk helsevern, rapporterer at de en eller flere ganger i livet har skadet seg selv i suicidal eller ikke-suicidal hensikt. Dette viser en ny studie utført av Erlend Mork og medarbeidere.

Publisert 12. mars 2012 21:05

Hva er forholdet mellom  selvmordsatferd, mestringsferdigheter og depresjon blant ungdom etter hvert som de blir eldre?  Oppstår forskjellene i depresjonsskår eller i mestringsferdighetsskår først?

Dette er to av spørsmålene som stilles i en ny forløpsstudie av Latha Nrugham, Are Holen og Anne Mari Sund. Det viste seg at forskjeller i depresjonsskår oppsto tidligere enn forskjeller i mestringsferdighetsskår mellom de tre gruppene i studien – ungdom med gjentatte selvmordsforsøk, ett selvmordsforsøk og uten selvmordsforsøk. Mestringsferdighetene endret seg delvis med alder og depresjon.

Publisert 5. mars 2012 13:16

Selvmordstanker og selvmordsforsøk er mer vanlig blant tenåringer som ser sine foreldre ofte beruset. Dette viser en ny studie av Ingeborg Rossow og Inger Synnøve Moan der de har sett på sammenhengen mellom foreldres beruselse og tenåringers selvmordstanker.

Publisert 27. feb. 2012 10:52

NSSFs oppgaver spenner over et vidt spekter fra kunnskapsutvikling med forskning på internasjonalt nivå til formidling, undervisning, kompetanseoppbygging og veiledning/rådgivning.