2018

NSSF er opptatt av personvern og følger EUs nye personvernregler (GDPR). 

Skriv inn e-postadressen din i feltet nedenfor om du fortsatt vil motta NSSFs nyhetsbrev. Hvis du ikke registrerer deg her, vil du bli slettet fra listen over abonnenter.

Hvordan går det med pasienter som får behandling etter villet egenskade?

Stipendiatstilling ledig ved NSSF. Søknadsfrist: 28.06.2018

Se hele utlysningen og søk her

Olafprisen tildeles som en anerkjennelse til en person som har bidratt med fremragende vitenskapelig arbeid eller kunnskapsformidling innenfor feltet selvmordsforebygging blant barn og ungdom, og den deles ut hvert år i forbindelse med markering av Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september. Forslag til kandidater med navn på kandidaten, kort begrunnelse og navn på forslagstiller sendes erlend.mork@medisin.uio.no innen 15. juni.

Nytt nummer av Suicidologi! Tema er behandling og krevende utfordringer i klinikken. Les hele nummeret på nett

Vi tilbyr, på oppdrag fra Helsedirektoratet, utdanning i behandling av komplisert sorg (CGT). Opptaket til kull 4 er i gang og det er fortsatt noen ledige plasser. Les mer om komplisert sorg, CGT-behandling og -utdanning her: www.uio.no/cgt

Det finnes gode metoder for behandling av depresjon, men bare en liten andel får tilstrekkelig hjelp. Alvorlig depresjon medfører høy risiko for selvmord - det er derfor et viktig tiltak å sørge for at flere som lider av depresjon får tidlig og effektiv behandling. Bedre behandling av depresjon i primærhelsetjenesten- et viktig selvmordsforebyggende tiltak

Les mer om prosjektet iFightDepression her

Denne nye studien viser at å investere ekstra ressurser i en avgrenset behandlingsperiode førte til mindre behov for behandling i oppfølgingsperioden sammenlignet med vanlig behandling.

Det ble enstemmig vedtatt å be regjeringen legge fram en ny handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading, inkludert forebygging av selvmord blant pasienter innlagt i eller nylig utskrevet fra psykisk helsevern. Fagmiljø, pasient- og pårørendegrupper må involveres i utarbeidingen, og nullvisjon må vurderes som overordnet målsetting. Se vedtaket her  

Denne uken har det vært stort mediefokus på resultatene fra NSSFs satsning, Kartleggingssystemet for selvmord i psykisk helsevern, ledet av Fredrik Walby.

Patrik Granerud, far til Erika, Ingvild Kjerkol (AP) , Bård Hoksrud (FRP) og NSSFs Fredrik Walby i samtale om styrket forebygging i psykisk helsevern og handling framover. Dagsnytt 18, 18.04.18

NRK Dagsrevyen 17.4.18

Fredrik Walby kommenterer de nye, alarmerende tallene fra prosjektet som skal kartlegge selvmord i psykisk helsevern.

Er du interessert i behandling av depresjon og forebygging av selvmord? Bli vår kollega!

Vi søker prosjektleder/seniorrådgiver til pågående pilotprosjekt. Prosjektet skal innføre en flernivåintervensjon i Norge (utviklet av European Alliance Against Depression) slik at personer med depresjon og suicidal atferd lettere skal søke og motta hjelp og slik tilbys styrket omsorg og behandling.

Søknadsfrist 23. april. Søk stillingen

Sosio-emosjonelle vansker hos ungdom kan forbedres gjennom opplæring i ferdigheter. Mange ungdommer har, også i Norge, fått hjelp til å håndtere vanskelige følelser ved å lære spesifikke ferdigheter gjennom psykoterapiprogrammet Dialektisk atferdsterapi (DBT).

DBT har i de siste årene inspirert både pasienter og terapeuter i hele Norge, og internasjonalt er behandlingsformen en av de mest utbredte med DBT-team fra Island i nord til New Zealand i sør,  i USA, Canada og Latin-Amerika.

NSSF har lagd en opplæring for helsepersonell som skal være veiledere for brukere av selvhjelpsverktøyet iFightDepression. Ta kontakt om du vil lære mer eller bruke verktøyet i din praksis: egil.haga@medisin.uio.no

Opplæringen gis i korte videoer og er åpent tilgjengelig. Kurset vil bli søkt godkjent som tellende kurs av profesjonsforeningene.

Norge har opplevd store demografiske endringer knyttet til innvandring de siste 2-3 tiårene, og over 15 % av innbyggerne er i dag innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre. Ett av våre mange forskningsprosjekter er registerbasert og handler om selvmord og villet egenskade i etniske minoritetsgrupper. Les ny artikkel i Journal of Psychiatric Research av Quirino Puzo, Lars Mehlum og Ping Qin: "Socio-economic status and risk for suicide by immigration background in Norway: A register-based national study".

Kurset er en introduksjon til CGT for dem som ønsker å skaffe seg økt kompetanse i sorgbehandling og holdes 6. mars på Gaustad i Oslo.

Meld deg på her

– Det er mange spørsmål som fortsatt er uløst, samtidig har kunnskapene om effektive forebyggingsmetoder økt, sier Mehlum. Les saken på uio.no

Martin Myhre skriver i en ny artikkel om Behavioral Activation Treatment for Depression (BATD)

I en tid med økt fokus på risikovurderinger og forventninger til at helsetjenesten skal kunne forutse hendelser, jobbes det i prosjektet Velg å leve nyskapende på et vanskelig felt. Svært mange av de som tar sitt eget liv, har aldri vært i kontakt med psykisk helsehjelp i kommune eller spesialisthelsetjeneste. Dette er bakgrunnen for at Velg å leve retter sin oppmerksomhet mot hele befolkningen.

I underkant av 2000 fagpersoner har hittil gjennomført NSSFs e-læringskurs i selvmordsrisikovurdering, og tilbakemeldingene har vært svært gode. Kurset er gratis og åpent tilgjengelig her: www.selvmordsrisikovurdering.no

Hovedmålgruppen er leger og psykologer i primærhelsetjenesten og kurset er godkjent av Den norske legeforening og Norsk psykologforening.

Anita Tørmoen om hvorfor DBT fungerer: Pasientene får konkret hjelp til å holde ut og håndtere sterke følelser. De lærer nye mestringsmåter for å unngå å falle tilbake i destruktive mønstre, som for eksempel selvskading.

Jenny (18 år) mener at DBT er en effektiv behandling hvis man legger en jobb i det og hun tror ikke hun hadde fungert i dag om hun ikke hadde fått DBT-behandling.

Gunn Gotland Bakke, direktør for psykisk helsevern på Sykehuset Innlandet, sier DBT er en metode som hjelper pasientene på en helt ny måte. Sykehuset har hatt den største satsingen på DBT-behandling i landet så langt og direktøren kaller terapiformen for en nyvinning.

Hør radioinnslaget her

Laurdag 3. februar arrangerte NSSF og Raudekrossen kurs for kurshaldarar i det nyutvikla kurset «Samtale med personar i sjølvmordsfare». Etter to pilotkurs i haust og eit i januar, var dette det fyrste kurshaldarkurset som har vorte arrangert. På kurset deltok 15 engasjerte Raudekrossfrivillige frå heile landet. Etter ein intens kursdag er dei no klare til å rulla ut kurset i deira lokalforeining heime. Frå NSSF deltok Erlend Mork, Hilde Thomassen, Kim Larsen og Hanne Sofie Wernø Nilsson.

Blant voksne i alderen 40-64 år er selvmord en av de hyppigste dødsårsakene, hele 47 % av de som døde i selvmord i Norge i 2016 var i denne aldersgruppen. Likevel er forskning og forebyggingsfokus i større grad rettet mot andre aldersgrupper.

Derfor har International Association for Suicide Prevention (IASP) initiert en gruppe som NSSFs professor Ping Qin leder i samarbeid med Paul Yip og David Gunnell: Special Interest Group on Suicide and self-harm in middle aged adults. Målet er å få økt kunnskap om selvmord og selvskading blant mennesker i aldersgruppen 40-64 år.