Aktuelle saker - Side 10

Publisert 5. nov. 2013 13:26

Det er en utfordring å få implementert nye rutiner i det man faktisk gjør hver dag, men det ser det ut til at vi har klart her, sier en fornøyd sekretariatsleder for Pasientsikkerhetskampanjen, Anne-Grete Skjellanger. På kampanjens tredje og siste læringsnettverk for innsatsområdet selvmordsforebygging, den 30.10.13 i Tromsø, var mer enn 100 helsearbeidere samlet.

Publisert 17. okt. 2013 13:38

I en ny studie av 251 pasienter med schizofreni undersøkte Erlend Mork og kolleger hvorvidt pasienter som hadde en historie med både selvmordsforsøk og selvskading (uten suicidal intensjon) skilte seg fra andre schizofrenipasienter med tanke på alder ved debut av psykosesymptomer, forløp av lidelsen og aktuelle kliniske symptomer.

Publisert 11. sep. 2013 12:30

Grøholt fikk prisen for sin fremragende forskning og formidling innen feltet  selvmordsforebygging blant unge.

Publisert 29. aug. 2013 12:16

En av fire ungdommer som selvskader, får hjelp i helsevesenet etterpå, viser en ny norsk studie av Elin A. Fadum og kolleger. Ungdommer som har gjort selvmordsforsøk, får mer helsehjelp enn de som selvskader uten selvmordsintensjon. Men er det forskjell mellom by og land?

Publisert 18. juli 2013 13:57

Det er fokus i siste nr. av tidsskriftet Suicidologi. Hvordan kan man forhindre at noen velger å hoppe fra broer eller kaste seg foran tog? Og hvordan kan man utforme bygninger og velge materialer og utstyr som skaper sikkerhet for pasienter som er innlagt pga. selvmordsrisiko? Disse spørsmålene og annet aktuelt stoff om forebygging av selvmord utdypes og drøftes.

Publisert 3. juni 2013 12:12

At antall selvmord om våren øker er velkjent, men årsakene til det er uvisse. I en ny undersøkelse har Ping Qin m. fl. vist at det er en prediktiv sammenheng mellom økt forekomst av pollen og selvmord.

Publisert 25. mars 2013 11:03

Rundt en av ti 15-16-åringer i Norge har drevet med selvskading eller prøvd å ta livet sitt. Et nytt forebyggende behandlingstilbud tilpasset ungdom viser foreløpig lovende resultater, fortalte Lars Mehlum v/NSSF under Forskning nytter-konferansen i Oslo.

Publisert 14. jan. 2013 14:08

I en nordisk samarbeidsstudie, utført av blant annet professor Lars Mehlum og forsker Latha Nrugham ved NSSF, har man undersøkt utviklingen i nasjonale og regionale selvmordsrater i Norden i perioden 1980-2009. Studien viser interessante trendforskjeller mellom by og land og mellom kjønn og aldersgrupper.

Publisert 30. des. 2012 16:27

I et stort utvalg av skoleungdom oppga 1/3 av de med selvskadingshistorie at de i tillegg hadde forsøkt å ta livet sitt. Det viser en ny studie utført av stipendiat Anita J. Tørmoen og kolleger v/NSSF.

Publisert 24. sep. 2012 10:27

Blant AIDS/HIV-pasienter er det en betydelig risiko for selvmord. En ny dansk undersøkelse viser at en stor del av disse pasientene utvikler psykisk sykdom. Helsepersonell må bli flinkere til å ivareta disse pasientenes psykososiale og basale behov og dermed forebygge selvmord, mener Ping Qin, ansvarlig forsker for studien. Hun er nylig ansatt som professor ved NSSF.