Aktuelle saker - Side 10

At antall selvmord i befolkningen varierer med årstid, har lenge vært kjent. I vår del av verden har man sett en topp omkring april-mai. Flere forskere har spekulert på om disse endringene er i ferd med å bli mindre.

Kristin Ribe og Lars Mehlum har sammen skrevet bok om selvskading. Troen på at livet kan bli bedre og muligheter for behandling står i fokus. Les omtale

I en studie av personer med første episode av psykose (FEP) studerte Barrett og kolleger hvordan graden av innsikt i lidelsen er forbundet med selvmordsrisiko. Resultatene understreker behovet for å følge med på utviklingen i innsikt over tid og tilpasse tiltakene til sykdomsfase.

Det er en glede å invitere til den 8. nasjonale konferansen om selvmordsforskning og -forebygging i Kristiansand, 18. og 19. nov. 2015!  Påmeldingsfrist early bird: 10. sept. 2015. www.nasjonal-selvmordskonferanse.no

Kronisk selvskading og vedvarende suicidalitet er store folkehelseproblemer i Norge og mange andre land. I årets siste nummer av Suicidologi har vi samlet et knippe artikler som presenterer norsk forskning og erfaringsbasert kunnskap om Dialektisk atferdsterapi (DBT) i en norsk kontekst. Les artiklene på nett

En ny studie av Elin Anita Fadum og kolleger ved NSSF viser at 18.4 % av de ungdommene som fikk behandling for medikamentforgiftning ble reinnlagt for nye overdoser. Jenter ble oftere reinnlagt enn gutter, og risikoen for reinnleggelse var sterkt forbundet med psykiatriske tilstander.

Siste nummer av tidsskriftet Suicidologi tar for seg den nye handlingsplanen mot selvmord og selvskading. Les artiklene på nett

Dr.psychol. Erlend Mork ved NSSF forsvarte sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) 4. september: Self-harm in patients with schizophrenia; risk factors and clinical characteristics. Han avholdt prøveforelesning over emnet: I hvilken grad kan bruk av spørreskjemaer bidra til å vurdere akutt selvmordsfare?

I en ny studie av deprimerte innlagt for selvmordsforsøk, fant stipendiat Maria Ramberg og kolleger ved NSSF at 32 % hadde komorbid PTSD. Pasientene med både depresjon og PTSD rapporterte langt oftere tidligere selvmordsforsøk og selvskading, samt oftere hevngjerrige motiv for sitt selvmordsforsøk. De var også i større grad eksponert for traumer i barndommen.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

I en ny norsk undersøkelse viser Anita J. Tørmoen og kolleger v/NSSF at bare 1/3 av ungdom som rapporterte både selvskading og selvmordsforsøk, har hatt kontakt med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP). Hva skjuler seg bak tallene?