Aktuelle saker - Side 2

Blant voksne i alderen 40-64 år er selvmord en av de hyppigste dødsårsakene, hele 47 % av de som døde i selvmord i Norge i 2016 var i denne aldersgruppen. Likevel er forskning og forebyggingsfokus i større grad rettet mot andre aldersgrupper.

Derfor har International Association for Suicide Prevention (IASP) initiert en gruppe som NSSFs professor Ping Qin leder i samarbeid med Paul Yip og David Gunnell: Special Interest Group on Suicide and self-harm in middle aged adults. Målet er å få økt kunnskap om selvmord og selvskading blant mennesker i aldersgruppen 40-64 år.

Tema: Modeller for forståelse av suicidalitet og selvskading

Les nytt nummer

Vil du abonnere?

Mer informasjon om tidsskriftet

Tall fra Dødsårsaksregisteret viser at det i 2016 var 614 mennesker som tok selvmord i Norge – et antall som er høyere enn vi har sett de siste 25 årene. Samtidig er det viktig å understreke at selvmordsraten for 2016 var 13,3 per 100 000 innbyggere over 10 år, mot 13,0 per 100 000 innbyggere over 10 år i 2015.

Både Norge og Sverige har opplevd en sterk vekst i antallet av flyktninger og asylsøkere i løpet av de senere år. Mange av migrantene har opplevd sterke belastninger og tap i sitt opprinnelsesland i tillegg til belastningene ved flukten. NSSF skal nå samarbeide med Karolinska Institutet om et nytt forskningsprosjekt: Suicidal behaviour and health care - differences between refugees, immigrants and natives?

Vi takker alle deltakere og foredragsholdere som bidro på konferansen. Presentasjonene er lagt ut her

Den 5.-8. november 2017 arrangeres International Summit on Suicide Research i Las Vegas. NSSF er godt representert med både foredrag og postere og som mentorer:

Logo, Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

NSSF har på oppdrag fra Helsedirektoratet etablert et nasjonalt kartleggingssystem for selvmord under og inntil 12 måneder etter behandling i psykisk helsevern eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling, se www.uio.no/kartleggingssystemet

Oppdater deg på registerforskning om selvmord og villet egenskade. Forskningsgruppen ledes av professor Ping Qin og bruker data lagret i forskjellige nasjonale registre for å studere selvmord og villet egenskade. Kunnskap fra slike storskala befolkningsstudier kan gi robust innsikt og danne grunnlag for utvikling av effektive forebyggingsstrategier

Det veiledende materiellet til forebygging av selvskading og selvmord er nå tilgjengelig. Materiellet er utarbeidet av Helsedirektoratet, i samarbeid med en arbeidsgruppe bestående av regionale og nasjonale kompetansemiljøer og relevante bruker-, pårørende- og etterlatteorganisasjoner.