Aktuelle saker - Side 8

Pilotstudien fra Tørmoen og kolleger som omhandler Dialektisk Atferdsterapi for ungdom, tilpasset og prøvd ut under norske forhold, skaper interesse.  Artikkelen Feasibility of Dialectical Behavior Therapy with suicidal and self-harming adolescents with multi-problems: Training, adherence, and retention er blant de mest nedlastede artikler fra Routledge Behavioral Sciences-tidsskrifter i 2014.

- en tilstand preget av sterke symptomer og problemer med å fungere i arbeid og dagligliv. Dessverre er det liten tilgang på effektiv behandling, skriver Karoline Lindquist og Lars Mehlum i Aftenposten.

Pasienter med posttraumatisk stresslidelse som ble innlagt ved en psykiatrisk akuttavdeling hadde nesten like stor risiko for senere å bli innlagt til somatisk behandling for villet egenskade som pasienter med ustabil personlighetsforstyrrelse.

Se presentasjoner fra 8. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og - forebygging som NSSF og RVTS Sør arrangerte 18.-19. november. Foredragsholderne sørget for bredde og fokus på kunnskapsbasert og målrettet satsing.

Workshopen 1.-2. februar 2016 tar for seg de tilpasninger som gjøres når DBT anvendes på pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (UPF) og ruslidelser, og er rettet mot klinikere som allerede har kjennskap til standard DBT.

10. september ble Verdensdagen for selvmordsforebygging markert, initiert av IASP med LEVE som nasjonal koordinator. I år er LEVEs tema for dagen aksept av hva det er å være menneske: Vi er gode nok.

En norsk studie om selvmord hos ti unge tilsynelatende «velfungerende» menn, viser at få etterlatte så tegn til alvorlige psykiske lidelser i forkant. Forskerne er enige, du må våge å spørre.

I en oversiktsstudie viser Thor Norström og Ingeborg Rossow at mange studier, både på individ- og befolkningsnivå, finner at alkohol er en betydelig risikofaktor for selvmord, men det er fremdeles lite kunnskap om hvorvidt eller i hvilken grad alkoholbruk er årsak til selvmord og annen suicidal atferd.

Dialektisk atferdsterapi som er tilpasset ungdom (DBT-A), gir betydelig redusert  hyppighet av selvskading også ett år etter behandling. Dette viser en studie som nettopp er publisert av forskere ved NSSF i det tunge amerikanske tidsskriftet Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.

Mer enn halvparten av de som tar livet sitt i Norge var hos fastlege det siste året de levde, uten at faresignalene ble fanget opp. For første gang i Norge får nå  leger og psykologer i primærhelsetjenesten tilbud om et e-læringskurs utviklet av NSSF, som skal øke kunnskapen om risikofaktorer og hvordan selvmord kan forebygges. Hør fastlege Øyvind Kjelsvik, Torbjørn Haugen og Lars Mehlum i samtale om dette på NRK P2, og se saken på nrk.no