Forebygging av selvmord

Det er et viktig helsepolitisk mål å redusere antall selvmord og selvmordsforsøk. Ut i fra forskning vet vi at det er flere steder i den suicidale prosess hvor selvmordsforebyggende tiltak er mulig. Selvmordsforebygging er viktig både på individ- og samfunnsnivå. Selvmordsforebyggende arbeid har et vidt spenn, fra hvordan fange opp de som er selvmordstruet, selvmordsrisiko-vurderinger, behandling av selvmordstruede personer til forebygging av kjente risikofaktorer som blant annet tilgang på selvmordsmetoder. Selvmordsforebygging nytter. Mer info i faktaark


Kortfilmen Leve

Fire ungdommer forteller åpent og direkte om sine selvmordsforsøk, hva som brakte dem dit og hvordan de har kommet seg videre i livet.
Filmen er et samarbeid mellom Stiftelsen Olafs Minnefond, Røde Kors og Unge LEVE.

Handlingsplaner

Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading
ble lansert 30. april 2014. Les mer


Temanummer om handlingsplanen - tidsskriftet Suicidologi nr. 2, 2014

 

Norge bistår Portugal

Retningslinjer