print logo

Forebygging av selvmord

Det er et viktig helsepolitisk mål å redusere antall selvmord og selvmordsforsøk. Ut i fra forskning vet vi at det er flere steder i den suicidale prosess hvor selvmordsforebyggende tiltak er mulig. Selvmordsforebygging er viktig både på individ- og samfunnsnivå. Selvmordsforebyggende arbeid har et vidt spenn, fra hvordan fange opp de som er selvmordstruet, selvmordsrisiko-vurderinger, behandling av selvmordstruede personer til forebygging av kjente risikofaktorer som blant annet tilgang på selvmordsmetoder. Selvmordsforebygging nytter.

Retningslinjer

Handlingsplaner