print logo

Forebygging av selvmord

Det er et viktig helsepolitisk mål å redusere antall selvmord og selvmordsforsøk. Ut i fra forskning vet vi at det er flere steder i den suicidale prosess hvor selvmordsforebyggende tiltak er mulig. Selvmordsforebygging er viktig både på individ- og samfunnsnivå. Selvmordsforebyggende arbeid har et vidt spenn, fra hvordan fange opp de som er selvmordstruet, selvmordsrisiko-vurderinger, behandling av selvmordstruede personer til forebygging av kjente risikofaktorer som blant annet tilgang på selvmordsmetoder. Selvmordsforebygging nytter.

Handlingsplaner

NY Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading
30. april 2014 lanserte helse- og omsorgsminister Bent Høie ny handlingsplan. Den omfatter 29 tiltak fram til 2017, med overordnet mål om å redusere omfanget av selvmord og selvskading i befolkningen. I tillegg til nye tiltak, er det også nytt at handlingsplanen omhandler selvskading. Les mer

Retningslinjer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Granskning av selvmord innen psykisk helsevern