Forebygging av selvmord

  • Det er et viktig helsepolitisk mål å redusere antall selvmord og selvmordsforsøk. Ut i fra forskning vet vi at det er flere steder i den suicidale prosess hvor selvmordsforebyggende tiltak er mulig.
  • Selvmordsforebygging er viktig både på individ- og samfunnsnivå. Selvmordsforebyggende arbeid har et vidt spenn, fra hvordan fange opp de som er selvmordstruet, selvmordsrisikovurderinger, behandling av selvmordstruede personer til forebygging av kjente risikofaktorer som blant annet tilgang på selvmordsmetoder.
  • Selvmordsforebygging nytter! Les mer i vårt faktaark (pdf)

7. april er World Health Day i regi av WHO, og i år er tema forebygging og behandling av depresjon. http://www.fn.no/Aktuelt/Kalender/Verdens-helsedag  WHO: World Health day 2017

EAAD - Den europeiske alliansen mot depresjon: NSSF og Norge er med!

I alt 18 land og 100 regionale nettverk i Europa samarbeider i Den europeiske alliansen mot depresjon (EAAD). Målsettingen er å iverksette kunnskapsbaserte intervensjoner mot depresjon og suicidalitet på flere nivå i lokalsamfunnet.

NSSF har blitt partner i EAAD for å styrke innsatsen i det selvmordsforebyggende arbeidet rettet mot personer som ikke er brukere av spesialiserte helsetjenester.

 

 

 

 

Kortfilmen Leve

Fire ungdommer forteller om sine selvmordsforsøk, hva som brakte dem dit og hvordan de har kommet seg videre i livet.
Filmen er et samarbeid mellom Stiftelsen Olafs Minnefond, Røde Kors og Unge LEVE.