Forskning på selvmord og selvskading

Suicidologien er en tverrfaglig vitenskap, og det er bred enighet om at
suicidal atferd og selvskading kan forklares utifra flere synsvinkler: biologiske/genetiske faktorer, psykiske lidelse, kognitive/atferdsmessige
ferdigheter, negative livshendelser samt samfunnsmessige og kulturelle forhold. 

NSSF forsker på ulike temaer, blant annet:

  • Ungdom, selvskading og suicidalitet
  • Oppfølging av selvmordsforsøkere
  • Risikofaktorer for suicidal atferd blant pasienter i behandling for psykiske lidelser

Aktuelt

Ny kvalitativ studie av psykotisk depresjon og suicidal atferd

Pasienter med den alvorligste formen for depresjon, psykotisk depresjon, er en kjent høyrisikogruppe for selvmord. Denne kvalitative studien beskriver hvordan slike tilstander kan oppleves svært skremmende, og hvorledes pasienten kan føle seg styrt mot suicidal atferd. Et viktig funn er også hvordan pasienter i en slik tilstand kan være ute av stand til å kommunisere om sine opplevelser der og da, noe som gjør at selvmordsrisikovurderinger bare basert på hva pasienten uttaler er helt utilstrekkelig.

Fredriksen KJ; Schoeyen HK, Johannesen JO, Walby FA, Davidson L, Schaufel MA: Psychotic Depression and Suicidal Behavior

Forskning på selvmord og selvskading

Hvorfor velger noen å skade seg selv eller ta sitt eget liv? Suicidal atferd og selvskading uten suicidal intensjon har mange og sammensatte årsaker. Ingen enkeltstående teori eller forskningsmetode kan alene gi alle svarene.

Publikasjoner

Forskningskongresser