Forskning på selvmord og selvskading

Suicidologien er en tverrfaglig vitenskap, og det er bred enighet om at suicidal atferd og selvskading kan forklares utifra flere synsvinkler: biologiske/genetiske faktorer, psykiske lidelse, kognitive/atferdsmessige ferdigheter, negative livshendelser samt samfunnsmessige og kulturelle forhold. 

NSSF forsker på ulike temaer, blant annet:

  • Ungdom, selvskading og suicidalitet
  • Oppfølging av selvmordsforsøkere
  • Risikofaktorer for suicidal atferd blant pasienter i behandling for psykiske lidelser

Risikofaktorer for selvmord etter tap av foreldre

Ny publikasjon: Tap av foreldre til selvmord, ulykker eller drap er en kjent risikofaktor for selvmord blant de etterlatte. Denne registerstudien undersøker risikofaktorer for selvmord blant denne gruppen, noe som kan lette identifiseringen av de som er hardest rammet av tapet. Etterlatte med lav sosial støtte og stabilitet i livet, og lav utdannelse og inntekt hadde økt selvmordsrisiko. Tap av begge foreldre eller tap grunnet selvmord var også viktige risikofaktorer for selvmord blant de etterlatte. Burrell LV, Mehlum L, Qin P.  Risk factors for suicide in offspring bereaved by sudden parental death from external causes. J Affect Disord. 2017 Nov;222:71-78. doi: 10.1016/j.jad.2017.06.064. Epub 2017 Jun 28.

Forskning på selvmord og selvskading

Hvorfor velger noen å skade seg selv eller ta sitt eget liv? Suicidal atferd og selvskading uten suicidal intensjon har mange og sammensatte årsaker. Ingen enkeltstående teori eller forskningsmetode kan alene gi alle svarene.

Forskningskongresser