Selvmord i nordiske fengsler 2000-2012

Prosjektgruppe

Annette Erlangsen (leder på nordisk nivå), Lars Mehlum (leder v/NSSF), Yngve Hammerlin, Britt Reuter Morthorst, Sigurdur Palsson, Charlotte Mühlmann, Trine Madsen, Merete Nordentoft

Bakgrunn

Tidligere studier har vist at det er en økt risiko for selvmord blant innsatte i fengsler. Innsatte med psykiske lidelser, personer som har hatt hyppige fengselsopphold, yngre innsatte, varetektsfanger samt personer som er fengslet på grunn av vold er særlig risikoutsatte. I flere land ser forekomsten av selvmord blant innsatte ut til å ha en økende tendens.

Mål

I denne studien samarbeider NSSF med forskere fra de øvrige nordiske landene i å undersøke overdødeligheten ved selvmord i forhold til aldersgrupper og over tid.

Metode

Data samles inn fra de respektive lands fengselsmyndigheter, og målet er å få sikrere kunnskap om fengselsselvmord som grunnlag for forebyggende arbeid.

Resultater

Prosjektet ferdigstilte datainnsamlingen i 2015 og er i publiseringsfasen. En artikkel er sendt inn:

Morthorst, B., Mehlum, L., Palsson, S., Mühlmann, C., Hammerlin, Y., Madsen, T., . . . Erlangsen, A. (2015). Suicide rates in Nordic prisons 1999-2012. Scand J Public Health, Submitted.

 

 

 

 

Publisert 25. apr. 2017 08:31 - Sist endret 25. apr. 2017 08:31

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere