SIPEA - Suicidale pasienter innlagt i psykiatriske akuttmottak

Prosjektgruppe

  • Ketil Joachim Ødegaard, prosjektansvarlig ved Psykiatrisk divisjon/Helse Bergen
  • Lars Mehlum, prosjektansvarlig ved NSSF
  • Liv Mellesdal , stipendiat
  • Tore Wentzel-Larsen
  • Rolf Gjestad.

Samarbeid

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin ved Steinar Hunskaar og Ingrid Hjulstad Johansen og Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved Knut Rypdal og Vigdis Elin Syrstad.

Bakgrunn

Hvert år skjer det ca. 500 selvmord i Norge. Det antas at rundt 90 % av de som gjør selvmord, har en psykisk lidelse ved tidspunktet for selvmordet (Cavanagh et al; Retterstøl et al.). Rapporter fra Statens helsetilsyn viser at i perioden 2000-03 var det hvert år mellom 25 og 40 personer som tok sitt liv mens de var under behandling innenfor den psykiatriske spesialisthelsetjenesten (Meldesentralen, 2004, 2005). I 2004 var det tilsvarende tallet steget til 51 (Meldesentralen, 2006). Manuelle tellinger ved Psykiatrisk akuttmottak (PAM) i Helse Bergen tyder på at over halvparten av innleggelsene til avdelingen er selvmordsrelaterte, og at de fleste som blir innlagt på grunn av mulig selvmordsfare ikke er psykotiske. Det å vurdere selvmordsrisiko, iverksette riktig nivå av beskyttelsestiltak og å velge den beste behandlingen er blant de store utfordringene innenfor det akuttpsykiatriske fagområdet. Til nå har vi hatt et mangelfullt kunnskapsgrunnlag for å vite hva som er den beste forebygging, behandling og oppfølging av personer som av ulike grunner sliter med selvmordsrelaterte problemer. Pasienter, pårørende og fagfolk som jobber i psykiatrien er enige om at det mangler tilstrekkelig med differensierte tilbud til personer som i dag blir innlagt (og ofte raskt utskrevet) fra psykiatriske akuttavdelinger.

Mål

Å skaffe kunnskap som kan bidra til et bedre og mer differensiert tilbud til de som i dag innlegges i akuttpsykiatrien, med særlig fokus på tiltak som kan forebygge selvmordsatferd og unødvendige reinnleggelser.

Metode/beskrivelse

Del I, kohortstudien: Omfatter alle innleggelser til Psykiatrisk akuttmottak (PAM) ved Divisjon psykisk helsevern i Helse Bergen. Studiestart var 1. mai 2005, og inklusjon foregikk til 7000 pasienter var inkludert. Pasientene ble fulgt til studieslutt, som var utgangen av 2015.

Studien har hovedfokus på problemer knyttet til selvmordsrisiko ved innleggelse og etter utskrivning. Kliniske data og forløpsdata med tanke på reinnleggelser, liggetid, ulike typer selvmordsatferd og eventuell død hentes fra psykiatriske og somatiske pasientjournaler og ved kobling mot sykehusregistre, Norsk pasientregister (NPR) og Dødsårsaksregisteret. Data om poliklinisk behandling og oppfølging på spesialist- og primærhelsetjenestenivå hentes fra journaler og ved kobling mot sykehusregistre, registeret for Kontroll og utbetaling av helserefusjoner (KUHR) og kommunale registre. Det gjøres flere delstudier med utgangspunkt både i hele kohorten og undergrupper.

Del II: Intervjustudie: Det er gjennomført utdypende intervjuundersøkelse med 300 ikke-psykotiske pasienter som var innlagt på grunn av selvmordsrisiko. Disse består av et randomisert utvalg fra kohorten som ble invitert til å delta i intervju. De som samtykket gjennomgikk et semistrukturert intervju under akuttinnleggelse og et oppfølgingsintervju på telefon ca. et halvt år etter. Utfallsmålene er de samme som for kohortstudien, men i tillegg til registerbaserte data er det også innhentet pasientenes egenrapporterte informasjon om selvmordsatferd, kliniske variabler og oppfølging.

 

Resultater

Inklusjon av de 7000 pasientene er fullført, informasjon vedrørende gjeninnleggelser for hele pasientkohorten er ferdig registrert og data vedrørende somatiske innleggelser og behandling/oppfølging på spesialist- og primærhelsetjenestenivå til og med desember 2015 er innhentet. I løpet av 2016 er koblinger med eksterne registeropplysninger fullført i og informasjon om død og dødsårsak til og med år 2014 er innhentet. Prosjektet er nå i analyse og publiseringsfasen. Liv Mellesdals avhandling, som er den første som utgår fra dette materialet, vil bli innsendt våren 2017.

Finansiering

Divisjon psykisk helsevern, Helse Bergen og Helse Vest.

Publikasjoner

Mellesdal L, Gjestad R, Johnsen E, Jørgensen HA, Oedegaard KJ, Kroken RA, Mehlum L
Borderline Personality Disorder and Posttraumatic Stress Disorder at psychiatric discharge predict general hospital admission for self-harm.
J Trauma Stress. 2015 Dec;28(6):556-62. doi: 10.1002/jts.22053. Epub 2015 Nov 18.

Kroken, R.A., Kjelby, E., Wentzel-Larsen, T., Mellesdal L.S., Jørgensen, H.A., Johnsen E.
Time to discontinuation of antipsychotic drugs in a schizophrenia cohort. Influence of current treatment strategies.
Ther Adv Psychopharmacol. 2014 Dec;4(6):228-39. doi: 10.1177/2045125314545614.

Mellesdal L, R.A. Kroken, O. Lutro, T. Wentzel-Larsen, E. Kjelby, K.J. Oedegaard, H.A. Jørgensen, L. Mehlum.
Self-harm induced somatic admission after discharge from psychiatric hospital – a prospective cohort study.
European Psychiatry 29(4), 246-252. doi: 10.1016/j.eurpsy.2013.06.006 - online 26 August 2013

Kroken RA, Mellesdal LS, Wentzel-Larsen T, Jørgensen HA, Johnsen E.
Time-dependent effect analysis of antipsychotic treatment in a naturalistic cohort study of patients with schizophrenia.
Eur Psychiatry. 2012 (7); 489-95.

Johansen IH, Mellesdal L, Jørgensen HA, Hunskaar S.  
Admissions to a Norwegian emergency psychiatric ward: patient characteristics and referring agents. A prospective study.
Nord J Psychiatry. 2012 Feb; 66 (1):40-48.

Mellesdal L, Mehlum L, Wentzel-Larsen T, Kroken R, Jørgensen AH.
Suicide risk and acute psychiatric readmissions: a prospective cohort study
Psychiatr Serv. 2010 Jan;61(1):25-31

Publisert 24. apr. 2017 08:37 - Sist endret 18. mai 2017 13:39

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere