Innsynsrett

Slik det fremkommer i konsesjon fra Datatilsynet, har nærmeste pårørende innsynsrett i Kartleggingssystemet som tilsvarer forskriftsbestemmelsen § 5-1 for Dødsårsaksregisteret. Innsynsretten gjelder kun helseopplysninger som er registrert om den avdøde pasienten.


I henhold til konsesjon fra Datatilsynet skal nærmeste pårørende også bli informert om Kartleggingssystemet og deres rett til å begjære innsyn. Dette ivaretas ved at det ansvarlige helseforetaket sender ut et informasjonsskriv til nærmeste pårørende. Brevet ligger tilgjengelig på vår nettside, og må sendes ut før kartleggingsskjemaet fylles ut. Det er ikke et krav om å innhente samtykke.

Hvem skal behandle en forespørsel om innsyn?

Kartleggingssystemet er et indirekte identifiserbart register, hvilket betyr at vi ikke har kjennskap til pasientens identitet eller eventuelle etterlatte. En forespørsel om innsyn må derfor administreres av helseforetaket/avtalespesialisten som behandlet pasienten. Dersom nærmeste pårørende ønsker innsyn i Kartleggingssystemet, bes de kontakte det aktuelle helseforetaket/avtalespesialisten hvor pasienten mottok behandling. Det er da helseforetakets ansvar å sikre en verifikasjon av pårørendes identitet, og hvorvidt de er innsynsberettiget.

Hvordan skal en forespørsel om innsyn formidles til Kartleggingssystemet?

Helseforetaket må skriftlig formidle beskjed til Kartleggingssystemet om begjæring av innsyn etter at verifikasjon av pårørende er foretatt. Foretaket skal ikke videreformidle pasientens fødselsnummer, da vi ikke har direkte identifiserbare personopplysninger i systemet. Vi benytter NPR-ID og RESH-ID for å hente ut data på den aktuelle pasienten, og foretaket vil måtte oppgi et navn og adresse hvor opplysningene skal sendes. Kartleggingssystemet vil ekspedere selve utleveringen når de nødvendige opplysningene er mottatt.  

Hvilke opplysninger kan utleveres?

Det er kun nærmeste pårørende som er innsynsberettiget, og Kartleggingssystemet vil ikke kunne utlevere data til andre instanser som helsetilsyn, forsikringsselskap eller politiet. Det er kun helseopplysninger om pasienten som kan utleveres til nærmeste pårørende. Det vil ikke utleveres opplysninger som gjelder den registrerende behandlers synspunkter på interne arbeidsforhold, forslag til fremtidige forebyggingstiltak og annen informasjon som ikke kan anses som helseopplysninger om den aktuelle pasienten.


Informasjonsskriv til etterlatte

Publisert 10. okt. 2017 08:05 - Sist endret 10. okt. 2017 11:38