Psykiske lidelser

Selvmordsatferd omfatter tanker om, planer for, trusler om og forsøk på å gjennomføre selvmord. Slik atferd kan være et uttrykk for et virkelig ønske om å dø, men det er ofte blandet med et ønske om å få hjelp eller behov for endring i en uutholdelig livssituasjon. 

Psykiske lidelser kan medføre en økt risiko for selvmordsatferd, og er den viktigste statistiske risikofaktoren for selvmord. Depressive tilstander utpeker seg spesielt i denne sammenhengen, men også andre psykiske lidelser kan medføre en slik økt risiko.

Noen lever med en konstante selvmordstanker og -planer. Andre strever med en mer akutt og nylig oppstått suicidalitet. Det finnes omfattende evidens for nytten av intervensjoner rettet mot psykisk lidelse, med fokus på behandling av grunnlidelsen også som selvmordsforebyggende arbeid. Selvmordsforebygging må imidlertid inkludere en forståelse av kontekstuelle forhold, og ikke ha fokus på psykisk lidelse alene.

Illustrasjon: Matthew Johnstone//WHO


 

 

Forebygging av selvmord er et innsatsområde.Mål: Å redusere antall selvmord i akuttpsykiatrien
 
Artikkel: Selvmordsforebygging i akuttpsykiatriske døgnavdelinger - erfaringer fra nasjonalt læringsnettverk


 

Akuttpsykiatriprisen 2014

Akuttpsykiatriprisen 2014 ble tildelt Ewa Ness og Fredrik A Walby for utrettelig arbeid og engasjement i pasientsikkerhetskampanjen.


 

Granskning av selvmord i det psykiske helsevernet

Uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten 2014

Det var 137 selvmord viser årsrapporten fra Kunnskapssenteret (publ. juni 2015)

For 2013 se årsrapporten fra Kunnskapssenteret

Tidligere år