Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

I 2015 bevilget Helsedirektoratet midler for at Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) skulle opprette et nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling etter modell fra Storbritannia (NCI). Hensikten er å etablere en løpende systematisk oversikt over selvmord under og etter kontakt med spesialisthelsetjenestene, samt å beskrive omstendigheter rundt hendelsene og hva som kjennetegner disse pasientene. Målet er å identifisere nye områder for forebygging av selvmord på systemnivå i tjenestene, og evaluere effekten av slike tiltak.

Kartleggingssystemet er under etablering, og vil sannsynligvis være operativt ved årsskiftet 2016/2017.

Mer informasjon om Kartleggingssystemet vil komme så snart vi har fått alle nødvendige tillatelser.

For mer bakgrunnsinformasjon, se gjerne tidligere beskrivelse av prosjektet her. Vi presiserer at dette ikke er en beskrivelse av det nasjonale kartleggingssystemet for selvmord slik det ser ut i dag, da en rekke endringer har blitt gjort siden pilotprosjektet ble gjennomført i 2011.


Ønsker du å komme i kontakt med oss så kan du sende e-post til: nssf-kartlegging@klinmed.uio.no

 

Publisert 23. nov. 2016 13:05 - Sist endret 24. nov. 2016 15:26