English version of this page

Utdanning i behandling av komplisert sorg (Complicated Grief Treatment, CGT)

Komplisert sorg forekommer hos 7 prosent av alle som opplever tap av nærstående. Det er betydelig høyere forekomst hos foreldre som har mistet barn, samt ved plutselig og voldsom død.

Søk opptak til utdanningen

 

Det er stor mangel på kunnskap og kapasitet til å drive behandling spesifikt rettet mot kompliserte sorgtilstander. Dette er et problem blant annet for de mange som årlig rammes ved å bli etterlatt ved selvmord.

NSSF tilbyr CGT-utdanning som et ledd i arbeidet med å bedre behandlingstilbudet til etterlatte som opplever komplisert sorg.


Complicated Grief Treatment (CGT) er utviklet av Dr. Katherine Shear, professor i psykiatri ved Columbia University i New York der Shear er leder av Center for Complicated Grief. Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) har etablert et nært samarbeid med Shear og hennes kolleger, og det er allerede utdannet flere kull med CGT-terapeuter her i Norge.


Hva er komplisert sorg?

Det er naturlig å oppleve akutt sorg etter at noen som står en nær dør, men komplisert sorg er annerledes. Komplisert sorg er en intens og langvarig form for sorg som ikke blir bedre med tiden, og som preger den sørgedes tanker og atferd så sterkt at det i vesentlig grad reduserer livskvalitet og funksjonsnivå.

Med ordet «komplisert» sikter man til aspekter ved sorgen som forstyrrer den naturlige helingsprosessen. Disse faktorene kan være knyttet til:

 • den etterlatte
 • til hvilken type forhold den etterlatte hadde til avdøde
 • til omstendighetene rundt dødsfallet
 • til ting som skjedde etter dødsfallet

Personer med komplisert sorg strever både med å takle det tapet de har lidt og med å gjenopprette et normalt liv med meningsfylt innhold.

Hvordan kjenne igjen komplisert sorg?

Dersom en person har mer enn tre av de følgende symptomer i mer enn seks måneder etter en nær persons dødsfall, kan de lide av komplisert sorg:

 • sterke følelser av lengsel etter avdøde
 • intens følelse av å være ensom, selv i selskap med andre
 • sterke følelser av sinne eller bitterhet relatert til dødsfallet
 • følelse av at livet er tomt eller meningsløst uten avdøde
 • tenker så mye på avdøde at det forstyrrer handlinger eller relasjoner til andre
 • sterke følelser av vantro om dødsfallet eller store vanskeligheter med å akseptere dødsfallet
 • føler seg sjokkert, lamslått, omtåket eller følelsesmessig nummen
 • vanskeligheter med å bry seg om eller stole på andre
 • følelse av å være veldig emosjonelt eller fysisk aktiv når man blir konfrontert med tapet
 • unngå mennesker, steder eller ting som kan minne om tapet
 • sterk trang til å se, ta på, høre eller lukte på ting for å føle seg nær avdøde

Behandling av komplisert sorg (Complicated Grief Treatment)

Behandling av komplisert sorg (CGT) tar utgangspunkt i tilknytningsteori som basis for å forstå sorg som en naturlig prosess som utvikler seg normalt dersom den ikke hindres av såkalte kompliserende faktorer. Denne prosessen innebærer å forsone seg med det ugjenkallelige i tapet og dets konsekvenser, samtidig som livsmål og -planer redefineres. Behandlingen blir typisk gjennomført i 16 sesjoner over 4 måneder. I behandlingen vil man blant annet fokusere på:

 • informasjon om sorg, komplisert sorg og CGT
 • bruk av daglig monitorering av sorgintensitet
 • involvering av en viktig annen person
 • styrke interpersonlig fungering
 • arbeide med personlige mål og selvomsorg
 • systematisk eksponering (tapet samt steder og aktiviteter som unngås)
 • arbeide med minner

Målet med behandlingen er nådd når psykologiske hindringer for sorgprosessen er identifisert og ryddet av veien slik at normal tilheling kan fortsette og symptomene gradvis reduseres. Behandlingen er utviklet for voksne, men det er ikke noe i veien for å benytte den også for ungdom.

 

Kort beskrivelse av utdanningstilbudet

Utdanningen gjennomføres med to samlinger.

Den første samlingen (del I) går over to dager og er en introduksjon til komplisert sorg og behandling. Samlingen inneholder:

 • en gjennomgang av forståelsen av komplisert sorg fra et tilknytningsteoretisk perspektiv
 • oversikt over symptomene på komplisert sorg
 • en forklaringsmodell for utvikling av komplisert sorg

Deltakerne vil lære å gjenkjenne og vurdere komplisert sorg, og få en oversikt over, og innføring i grunnleggende strategier og prosedyrer benyttet i CGT. Del 1 etablerer grunnlag for at deltakerne skal kunne starte implementering av CGT i sitt kliniske arbeid.

Den andre samlingen (del II) går over tre dager og har hovedfokus på klinisk arbeid med CGT. Del II inneholder en gjennomgang av det teoretiske grunnlaget for CGT, og redegjørelse for et tidsbegrenset 16-timers behandlingsforløp. 

Hovedfokus vil være på metodens kjerneprinsipper i form av behandlingsteknikker, - strategier og -prosedyrer. Det benyttes video, demonstrasjoner, og rollespilløvelser med veiledning for deltakerne.

Vi forholder oss til Universitetet i Oslo sitt reglement for fravær, hvor 20 % er det maksimale fraværet man kan ha for å få utdanningen godkjent. CGT er en praktisk rettet, og intensiv, utdanning og vi krever vanligvis derfor en ekstraoppgave for å kunne godkjenne et fravær på 20 %.

 

Utdanningen er av
Norsk Psykologforening
godkjent som 34 timers vedlikeholdsaktivitet.

Den norske legeforening
Godkjent som:
Allmennmedisin: 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen og 28 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanningen.
Barne- og ungdomspsykiatri: 34 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning
Psykiatri: 34 timer for spesialistenes etterutdanning.

Norsk Sykepleierforbund
godkjent som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 30 timer

Opptakskrav

Søker må ha:

 • klinisk utdanning som lege, psykolog, klinisk sosionom, psykiatrisk sykepleier e.l.
 • minimum 3 års klinisk erfaring som psykoterapeut eller sorgterapeut
 • klinisk erfaring med behandling av pasienter med komplisert sorgproblematikk

Det oppfordres til at kandidatene som søker opptak regelmessig arbeider klinisk med komplisert sorgproblematikk. Iblant kan mindre unntak fra opptakskravene gjøres etter en individuell kompetansevurdering.

Tidspunkt og sted for undervisning for kull 3, 2017

Del I: 8. og 9. mai 2017

Del II: 9.-11. oktober 2017

Sted:  Oslo

Utdanningsutgiften er:
kr.12 000 pr. person. Dette dekker undervisning, opplæringsmateriale og bevertning (lunsj, kaffe/te).

Undervisningsspråk:

Del I: Norsk

Del II: Engelsk, noe norsk.

 

Lærere:

Del I:

Prof. dr.med. Lars Mehlum, NSSF, UiO

Del II:

Prof. dr. Kathrine Shear, Columbia University, NY

Prof. dr.med. Lars Mehlum, NSSF, UiO

CGT-terapeut Trine Giving Kalstad, NSSF

 


Søk om opptak til kull 4, 2018

Det søkes om opptak ved å benytte seg av et digitalt søknadsskjema. Det er løpende opptak til utdanningen. Det kan derfor lønne seg å søke i god tid før søknadsfristens utløp. Det er begrenset antall plasser.

1. Vennligst les dette før du søker:

Opptakskrav. Søker må ha:

 • klinisk utdanning som lege, psykolog, klinisk sosionom, psykiatrisk sykepleier e.l. minimum 3 års klinisk erfaring som psykoterapeut eller sorgterapeut.
 • klinisk erfaring med behandling av pasienter med komplisert sorgproblematikk.
 • Det oppfordres til at kandidatene som søker opptak regelmessig arbeider klinisk med komplisert sorgproblematikk. Iblant kan mindre unntak fra opptakskravene gjøres etter en individuell kompetansevurdering.
 • Utdanningsutgiften er: kr.12 000 pr. person. Dette dekker undervisning i alle fem undervisningsdagene, opplæringsmateriale og bevertning (lunsj, kaffe/te).

 

2. Ha dette klart før du søker:

 • Informasjon om år og sted for din grunnutdanning og videreutdanning, i tillegg til informasjon om relevant yrkespraksis som psykoterapeut og/eller sorgterapeut.
 • Vi krever ikke innsendt dokumentasjon på det overnevnte i denne omgang, men ber om dette for den enkelte kandidaten etter vurdering av søknaden.

 

3. Les teksten under nøye:

 • Snakk med din lokale administrasjon før du fyller ut fakturainformasjonen, det er viktig at informasjonen er tilstrekkelig og korrekt.
 • Søknaden må være sendt inn senest fredag 9. februar 2018
 • Det går ikke an å lagre dette skjemaet og fortsette utfyllingen senere.
 • PÅMELDINGEN ER BINDENDE ETTER fredag 9. februar 2018

 

Undervisning:

Del I: mandag 5. og tirsdag 6. mars 2018

Del II: mandag 27. til onsdag 29. august 2018

Sted:  Oslo, nærmere informasjon kommer

SEND INN SØKNAD HER

 


Mer informasjon får du ved å henvende deg til Ina Bekkevold-Jernberg, ved å sende en mail, eller på telefon: 977 94 824

Publisert 4. mai 2016 10:34 - Sist endret 18. okt. 2017 11:05