Aktuelle saker 2017

Publisert 20. okt. 2017 08:51

En ny studie har vist at injeksjoner med naltrekson reduserte bruken av rusmidler i mye større grad enn enn suboksone, som brukes i LAR-behandling i dag. Dette er første studien i verden som har sammenliknet naltrekson med LAR-medisiner.

Publisert 4. okt. 2017 13:54

En ny artikkel fra NorComt-studien ved SERAF har undersøkt hvordan det går med pasienter et år etter at de startet i behandling, og sett nærmere på effekten av rusfrie sosiale nettverk.

Publisert 27. sep. 2017 14:21

En ny håndbok i parterapi, som lanseres den 10. oktober, inkluderer et kapittel dedikert til forståelse av parterapi som behandling ved rusmiddellidelser.

Publisert 29. aug. 2017 09:29

Forskere fra SERAF og FHI har tatt initiativ til en serie på fem artikler i Aftenposten, om teamet rus og avhengighet. Alle artiklene er nå publisert og er tilgjengelige på aftenposten.no eller som pdf på SERAFs nettsider.

Publisert 25. aug. 2017 08:41

En ny studie fra SERAF og KORFOR beskriver hvordan selvhjelpsverktøy kan nyttiggjøres i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Publisert 9. aug. 2017 14:20

En gjennomgang av alle spørreskjemaer som har blitt brukt for å vurdere livskvaliteten til opiodibrukere de siste 25 årene, viser at skjemaene i liten grad er rettet mot målgruppen.

Publisert 1. aug. 2017 14:32

SERAF inviterer til to seminarer på Arendalsuka 2017. Tema for seminarene er henholdsvis overdoseforebygging og kunnskapsbasert ruspolitikk.

Publisert 8. juni 2017 12:19

Onsdag 7. juni ble statusrapporten for LAR 2016 lansert i et åpent møte på SERAF. Rapporten med tittelen «Er kvalitetsforbedring nå viktigere enn kapasitetsutvikling?» kan lastes ned fra SERAFs nettsider.

Publisert 18. mai 2017 11:29

Forskere ved SERAF viser i en ny artikkel at jobb, studier og stabil bolig reduserte risikoen for kriminell aktivitet blant LAR pasienter.

Publisert 18. apr. 2017 10:35

Tirsdag 25. april forsvarer M.Phil. Marie Eikemo sin avhandling for graden philosophiae doctor: μ-opioid modulation of reward in humans.

Publisert 27. mars 2017 11:33

En ny kvalitativ artikkel med bidrag fra SERAF har sett nærmere på hvorfor pasienter som benytter seg av et treningstilbud i rusbehandlingen, ikke fortsetter å trene.

Publisert 20. mars 2017 19:04

I en omfattende studie på dødsfall etter løslatelse fra fengsel, finner forskere fra SERAF at overdosedød er den vanligste dødsårsaken blant løslatte fra norske fengsel. Den forhøyede risikoen for overdosedød starter umiddelbart etter endt soning.

Publisert 17. mars 2017 15:38

Presentasjoner og video fra forskerkonferansen på psykisk helse og rus er nå tilgjengelig. Konferansen ble avholdt 13.-15. februar på Scandic Oslo Airport Hotel på Gardermoen.

Publisert 10. mars 2017 10:47

Marie Eikemo har en mastergrad i Kognitiv Nevrovitenskap fra Universitet i Oslo. Hun er lidenskapelig opptatt av hjernen og forsøker blant annet å finne ut av hvordan ulike signalstoffer i hjernen er med på å forme våre valg. Bli bedre kjent med ph.d.-student Marie Eikemo.

Publisert 2. mars 2017 15:04

På SERAF gjennomføres det for tiden et omfattende forskningsprosjekt med fokus på innsatte og ulike utfall og forløp i perioden etter løslatelse.

Publisert 20. feb. 2017 13:23

Rapporten «Statusrapport hjernehelse», som er utarbeidet av Helsedirektoratet, setter søkelyset på hjernen og sentralnervesystemet, og sykdommer og tilstander som kan ramme hjernen.

Publisert 16. feb. 2017 11:45

Røykesluttprogrammet Endre er et eHelse-program som skal støtte helsefremmende atferd over mobil og internett. SERAF søker nå nye brukere i forbindelse med en studie knyttet til røykesluttprogrammet.

Publisert 9. feb. 2017 10:47

Som del av Nasjonal overdosestrategi har forskere ved SERAF utviklet og administrert et multi-senter nalokson utdelingsprogram. I en ny artikkel har man evaluert nytten av erfaringene fra prosjektet.

Publisert 7. feb. 2017 10:46

Forskere ved Senter for senter for rus- og avhengighetsforskning, Nasjonal kompetansetjeneste TSB og Avdeling for rusmedisin, Haukeland universitetssykehus har i fellesskap gjennomgått kunnskapsgrunnlaget for heroinassistert behandling (HAT).

Publisert 2. feb. 2017 13:12

Forskere ved St. Olavs Hospital i Trondheim og SERAF har i en ny artikkel undersøkt sammenhengen mellom livskvalitet, alvorlighetsgrad av ruslidelse og behandlingsbehov blant personer med ruslidelse.

Publisert 30. jan. 2017 12:47

Fredag 10. februar forsvarer Cand.psychol. Eline Borger Rognli sin avhandling for graden philosophiae doctor: Use of amphetamines and other substances as risk factors for psychosis.

Publisert 16. jan. 2017 12:56

I forbindelse med oppdateringen av den danske LAR-veiledningen har SERAF bidratt med kunnskap i sentrale deler av veiledningen.

Publisert 11. jan. 2017 14:53

En ny artikkel publisert av forskere fra Sørlandet Sykehus i samarbeid med SERAF, viser at både frivillig- og tvangsbehandling av ruslidelse, fører til bedring av symptomtrykket ved samtidige psykiske plager.

Publisert 9. jan. 2017 11:42

Fredag 20. januar vil M.Sc. Stefania Salvatore forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Application of functional data analysis (FDA) to weekly wastewater data.

Publisert 4. jan. 2017 11:26

I samarbeid med Bergen ambulansetjeneste har forskere ved SERAF analysert pasientdata fra mer enn 450 opioide overdoser i Bergen i perioden 2012-2013.