Mandat for forskningslederforum

Parter

Oslo universitetssykehus (OUS), Akershus universitetssykehus (Ahus) og Institutt for klinisk medisin, UiO (Klinmed).

Overordnet mandat

Forskningslederforum har som overordnet formål å samordne forskningsaktiviteten mellom Klinmed og OUS, men også å samordne forskningsaktiviteten innad i OUS og innad i Klinmed (herunder UiO-aktiviteten ved de to universitetssykehusene, OUS og Akershus universitetssykehus (Ahus) ). Forumet skal bidra til smidig samhandling mellom OUS og Klinmed, samt sørge for mest mulig enhetlig praksis for forskningsledelse og - administrasjon i de ulike klinikkene. Forskningslederforum har en rådgivende funksjon for forskningsdirektør ved OUS og instituttleder ved Klinmed.

Deltakere

Forskningslederforum består av forskningslederne ved OUS-klinikkene (i kombinerte stillinger), direktør forskning, innovasjon og utdanning ved OUS, UiO-lederne av de tre klinikkene på Campus Ahus, og instituttleder samt to nestledere ved Klinmed. I tillegg stiller administrative representanter fra Stab forskning, innovasjon og utdanning OUS og Klinmed-sekretariatet.

Møtestruktur

Møtet er todelt: første del tar for seg fellessaker for OUS og Klinmed i tillegg til rene UiO-saker. Andre del er forbeholdt rene OUS-saker og foregår uten representanter fra Campus Ahus til stede. Møteledelse deles av direktør forskning, innovasjon og utdanning OUS og instituttleder Klinmed. Klinmed har sekretariatsfunksjon for møtet. Forskningslederforum møtes ca ti ganger i året.

Spesifikt mandat

  • Gi råd om vitenskapelig bemanning i klinikkene
  • Bidra til bedret struktur for forskningsgrupper og større forskningsklynger (som tematiske forskningsgrupper, SFF, SFI)
  •  Se til at best mulig forskningspraksis gjennomføres i klinikker og fagmiljøer
  • Bidra til samordning av administrasjon av søknader til eksterne organisasjoner (NFR, EU osv.), herunder større søknadsrunder (SFF, SFI, stor infrastruktur osv.)
  • Koordinere og kvalitetssikre rapporteringsparametre for forskning og innovasjon (aktivitetsparametre, ressursbruk)
  • Sørge for gode systemer og rutiner for forskningsformidling innad og utad (nettsider, informasjonsmateriell osv.)

Forumet skal foreta en årlig selvevaluering av mandat, møteform og innhold.

 Merknad: Forskningslederforum vil ha fokus på den operative gjennomføringen av forskningsstrategi og organisering i klinikkene, mens Forskningsutvalget ved Oslo universitetssykehus vil fokusere på strategi og gjennomføring av overordnede tiltak.

 

Mandat vedtatt etter revisjon 26.5.2011  

Publisert 8. juni 2011 12:44 - Sist endret 29. juli 2013 10:09