Grete Dyb

Bilde av Grete Dyb
English version of this page
Telefon +47-22595500
Mobiltelefon +47-95435022
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Bygning 48 (Ullevål) 0407 Oslo
Postadresse Postboks 1039 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

 • Posttraumatiske stressreaksjoner hos barn og ungdom
 • Barnemishandling, seksuelle overgrep og omsorgssvikt i barndom
 • Kliniske tiltak for å hjelpe barn utsatt for traumatiske hendelser i barndom og ungdomstid
 • Epidemiologiske studier for å kartlegge forekomst av traumatiske hendelser i barndom/ungdom og mulige konsekvenser for psykiske og somatisk helsetilstand

Undervisning

 • PBL underviser for studenter i 8. semester i medisinstudiet.
 • Forelesninger/seminar for medisinstudiet: angst- og tvangsfenomer i barndom. Seminar om traumer hos barn og ungdom i 8. semester. Seminar om barnemishandling i 9. semester
 • Foreleser for masterprogrammet i rus, traumer og selvmord
 • Underviser en rekke ulike fagpersoner i temaområdet barn og traumatiske hendelser, barnemishandling. Holder foredrag på nasjonale og internasjonale konferanser

Bakgrunn

 • Cand.med. UiO 1988
 • Dr.med. NTNU 2005
 • Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri 2004
 • Klinisk utdanning ved BUP klinikk i Trondheim.
 • Siden 2004 ansatt som leder av seksjon barn og ungdom ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
 • Siden 2006 ansatt i førsteamanuensisstilling II ved UiO, Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk medisin
 • Veileder for ph.d. kandidater ved UiO og ved NTNU

Verv

 • Nestleder i Regional komite for medisinsk forskningsetikk, avd B.

Samarbeid

Internasjonalt samarbeid

 • USA: National Center for Child Traumatic Stress, ved University of California, Los Angeles (UCLA) ved Professor Robert Pynoos and Director Alan Steinberg på tema PTSD hos barn og ungdom, traumatiske hendelser hos barn, særlig katastrofer.
 • USA: National Crime Victims Research and Treatment Center, Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Medical University of South Carolina (MUSC) ved Professor Dean Kilpatrick .

Skandinavia

Nettverk om epidemiologisk forskning psykotramatologi:
Professor, ph.d. Ask Elklit, Syd-Dansk Universitet, Danmark; Docent, dr.med., Per-Olof Michel, Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, Uppsala Universitet, Sverige; Professor, dr.med. Carl-Gøran Svedin, Universitetet i Linköping, Sverige

Nasjonalt

 • Institusjonssamarbeid mellom Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og Regionale senter i alle helseregioner (RVTS).
 • Prosjektsamarbeid med professor, dr.med. Berit Schei, NTNU; forskningsleder, dr.med. Lars Lien; forskningsleder, dr.med. Sonja Heyerdahl; forsker, dr.med. Ole Rikard Haavet

Publikasjoner

Aegidius KL, Zwart JA, Hagen K, Dyb G, Holmen TL, Stovner LJ. Increased

headache prevalence in female adolescents and adult women with early menarche. The Head-HUNT Studies. Eur J Neurol. 2010 Jul 15. [Epub ahead of print]

Dyb, G. Sex uten grenser? Tidsskrift for den Norske Legeforening, 2010, 130,1907.

Dyb G.  Arbeid i gruppe med barn og foreldre- et hjelpetiltak etter mistanke om overgrep i en barnehage (Working with children and parents in groups after alleged sexual abuse in daycare), Tidsskrift for Den norske legeforening,1995,115, 2064-6.

 

Dyb G.Medisinske funn. (Medical findings.) Tidsskrift for Den norske legeforening, 1998, 118,1910.

 

Dyb G,Holen A, Steinberg AM, Rodriguez N, Pynoos RS. Alleged sexual abuse at a day care center: Impact on parents. Child Abuse and Neglect. 2003, 27, 939-50.

 

Dyb G, Holen A, Brænne K, Indredavik MS, Aarseth J. Parent-child discrepancy in reporting children's post-traumatic stress reactions after a traffic accident. Nordic Journal of Psychiatry. 2003, 57, 339-44.

 

Dyb G,Holmen TL, Zwart JA. Analgesic overuse among adolescents with headache. The Head-HUNT-Youth Study. Neurology. 2006, 6,198-201.

 

Dyb G, Rodriguez N, Brymer M, Saltzman B, Steinberg A, Pynoos R. Emotional reactions, peritraumatic dissociation and posttraumatic stress reactions in adolescents. Journal of Child and Adolescent trauma. 2008, 1, 63-74.

 

Dyb G,Jensen TK, & Nygaard E. Children’s and Parents’ Posttraumatic Stress Reactions after the 2004 Tsunami, in press.

 

Glad K A, Jensen T K, Nygaard E, Dyb G, & Hafstad, G. S. Møtet med hjelpeapparatet etter tsunamien – behov og tilfredshet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 2009, 46 (5), 473-475.

 

Jensen TK, Dyb G, & Nygaard E. A longitudinal study of posttraumatic stress reactions in Norwegian children and adolescents exposed to the 2004 tsunami. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine,  2009, 163(9), 856-861.

 

Myhre MC,Grøgaard JB, Dyb GA, Sandvik L, Nordhov M.
Traumatic head injury in infants and toddlers. Acta Paediatrica, 2007, 96, 1159–63.

 

Nygaard, E., Jensen, T., & Dyb, G. Posttraumatic stress reactions in siblings after mutual disaster: Relevance of family factors. Journal of Traumatic Stress, 2010, 23, 278-281.

 

Robberstad L, Dyb G, Hagen K, Stovner LJ, Holmen TL, Zwart JA. An unfavorable lifestyle and recurrent headaches among adolescents: the HUNT study. Neurology. 2010 Aug 24;75(8):712-7. Epub 2010 Aug 18.

 

Stene, LE, Dyb G, Jacobsen GW, & Schei B.Psychotropic drug use among women exposed to intimate partner violence: a population-based study, Scandinavian Journal of Public Health, in press.

 

Weisæth L, Dyb G, Heir T. Disaster medicine and mental health. Who, how, when for international and national disasters. Psychiatry: Interpersonal and Biological Processes,2007, 70, 337- 44.

 

Zwart JA, Dyb G, Hagen K, Odegard KJ, Dahl AA, Bovim G, Stovner LJ. Depression and anxiety disorders associated with headache frequency. The Nord-Trondelag Health Study. European Journal of Neurology, 2003, 10, 147-52.

 

Zwart JA, Dyb G, Hagen K, Svebak S, Holmen J. Analgesic use: a predictor of chronic pain and medication overuse headache: the Head-HUNT Study. Neurology, 2003, 61,160-4.

 

Zwart JA, Dyb G, Hagen K, Svebak S, Stovner LJ, Holmen J. Analgesic overuse among subjects with headache, neck, and low-back pain. Neurology, 2004, 62, 1540-4.

 

Zwart JA, Dyb G, Holmen TL, Stovner LJ, Sand T. The prevalence of migraine and tension-type headaches among adolescents in Norway.  The Nord-Trøndelag Health Study (Head-HUNT-Youth), a large population-based epidemiological study. Cephalalgia,2004, 24, 373-9.

 

Zwart JA, Dyb G, Stovner LJ, Sand T, Holmen TL. The validity of 'recognition-based' headache diagnoses in adolescents. Data from the Nord-Trondelag Health Study 1995-97, Head-HUNT-Youth. Cephalalgia,2003, 23, 223-9.

 • Number of review articles and book chapters: 13

Myhre, M. C., Lindboe, A., & Dyb, G. (2010). Oppdager sykehusene barnemishandling? En kartlegging av utredningspraksis. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (www.nkvts.no).

Glad, K. A., Øverlien, C. & Dyb, G. (2010).
Forebygging av fysiske og seksuelle overgrep mot barn. En kunnskapsoversikt.
Oslo: Nasjonalt kunkskapssenter om vold og traumatisk stress. (www.nkvts.no).

Mossige, S., & Dyb, G. (Red.) (2009). Voldsutsatte barn og unge i Oslo. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress og Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. (NOVA Rapport 22/2009).

Schou, L., Dyb, G., & Thoresen, S. (2009). Elever i ungdomsskolen i Oslo: Vold og overgrep. I S. Mossige & G. Dyb (Red.), Voldsutsatte barn og unge i Oslo - forekomst og innsatsområder for forebygging (s. 17-48). Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). (NOVA-rapport 22/09).


Dyb, G. (2008). Seksuelle overgrep. I Ø. Kvello  (Red.), Oppvekst om barns og unges utvikling og oppvekstmiljø. Oslo: Gyldendal akademisk.

Jensen, T. K., Dyb, G., Hafstad, G. S., Nygaard, E. & Lindgaard, C.V. (2008).
Tsunamien: Berørte barn og deres familier. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.(NKVTS rapport nr. 4/2008).

Dyb, G., Hellesøy, O., Sønstebø, I., Weisæth, L.  (2008).  Varige psykiske skader etter krigshendelser i barndommen. En utredning foretatt av en ekspertgruppe oppnevnt av NAV. Oslo: NAV.

Schou, L., Dyb, G., & Graff-Iversen, S. (2007). Voldsutsatt ungdom i Norge: Resultater fra helseundersøkelser i seks fylker. Oslo: Folkehelseinstituttet. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 2007:8).Schou, L., Dyb, G. og Graff-Iversen, S. (2007). Voldutsatt ungdom i Norge – resultater fra helseundersøkelser i seks fylker. Nasjonalt folkehelseinstitutt, rapport nr 8.

 

Dyb, G. (2005). Skolenes håndtering av flodbølgekatastrofen. I J. H Schultz, M. Raundalen, & T. Havik (Red.), Den store katastrofen (s. 74-79). Oslo: Utdanningsdirektoratet.

Dyb G., & Breivik M. (1997). Undervisning, veiledning og debriefing. In M Breivik, M. S. Indredavik, J. Aarseth, (Red.). Kan vi forstå? Oslo: Kommuneforlaget.

Breivik M., Skreslett A., Weinmann K., Rypdal P., & Dyb, G. (1997). Behandlingsarbeidet. In M. Breivik, M. S. Indredavik, & J. Aarseth, (Eds.), Kan vi forstå? Oslo: Kommuneforlaget.

Book chapters (in English)

Pynoos RS, Steinberg AM, Dyb G, Goenjian AK, Chen SH, Brymer M.  Reverberations of Danger, Trauma and PTSD on Group Dynamics. In B Sklarew, SW Twemlow & Wilkinson SM (Eds).  Analysts in the Trenches: Streets, schools and war zones. Hillsdale, New Jersey: The Analytic Press, 2004

Se alle arbeider i Cristin

 • Nilsen, Lisa Govasli; Stene, Lise Eilin; Glad, Kristin Alve; Hafstad, Gertrud Sofie & Dyb, Grete (2017). Oppfølgingen av de som overlevde på Utøya. Erfaringer med tiltakene fra det offentlige hjelpeapparatet..
 • Stensland, Synne; Thoresen, Siri & Dyb, Grete (2017). Terror, interpersonal violence, marginalization and loneliness in adolescents: The Utøya and the HUNT Study..
 • Stensland, Synne; Zwart, John-Anker; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2017). The Headache of Gun Violence: Migraine and Tension-Type Headache among Adolescents Exposed to a Mass-Shooting and Controls (the Utøya and the HUNT Study)..
 • Aakvaag, Helene Flood; Thoresen, Siri; Wentzel-Larsen, Tore; Dyb, Grete; Røysamb, Espen & Olff, Miranda (2016). Broken and guilty since it happened. A population study of trauma-related shame and guilt after violence and sexual abuse.
 • Aakvaag, Helene Flood; Thoresen, Siri; Wentzel-Larsen, Tore; Dyb, Grete; Røysamb, Espen & Olff, Miranda (2016). Broken since it happened. A population study of trauma-related shame after violence and sexual abuse.
 • Dyb, Grete (2016). Barn og katastrofer..
 • Dyb, Grete (2016). Children and Youth Exposed to Disasters and Terror: What is the impact in a Longitudinal Perspective?.
 • Dyb, Grete (2016, 21. juli). Fem år siden terrorangrepet 22. juli 2011: konsekvensene av terroren . [Radio].  Pia og Psyken (Podcast).
 • Dyb, Grete (2016). Hjemme igjen, men til et endret liv. Oppsummering av NKVTS`forskning fra studien om de som overlevde på Utøya..
 • Dyb, Grete (2016). In the aftermath of terror: Survivors`posttraumatic stress reactions in a logitudinal perspective.
 • Dyb, Grete (2016). In the aftermath of terror: Survivors`posttraumatic stress reactions in a logitudinal perspective.
 • Dyb, Grete (2016). Presentasjon av resultater fra forskning etter 22.07.11 Overlevende - Utøya-studien.
 • Dyb, Grete (2016). Psykososiale tiltak etter terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011: Lyktes vi med å gi god hjelp?.
 • Dyb, Grete (2016). Public Health Approaches to the Development and Implementation of Trauma Focused Interventions in Post-Disaster contexts..
 • Dyb, Grete (2016). Responding to terror attacks: What are the right ways to act?.
 • Dyb, Grete (2016). Retraumatisering i psykologisk/psykiatrisk forskning - beredskap preget av silkehansker?.
 • Dyb, Grete (2016, 20. juli). Terrorfrykten er noe vi må lære oss å leve med .  Nettavisen.
 • Dyb, Grete (2016). Ungdom og terror..
 • Dyb, Grete; Glad, Kristin Alve; Hafstad, Gertrud Sofie; Holt, Tonje; Myhre, Mia Cathrine; Skjørten, Kristin; Thoresen, Siri; Warp, Simen K. & Hauge, Mona-Iren (2016). Juridiske, etiske og metodiske problemstillinger ved gjennomføring av omfangsundersøkelser med barn og unge om vold og seksuelle overgrep.
 • Fugelsnes, Elin; Ytterhus, Borgunn & Dyb, Grete (2016). Mener barn bør få ta forskningsvalg selv. Forskningsetikk.  ISSN 1502-6353.  16(1), s 16- 17
 • Hafstad, Gertrud Sofie; Dyb, Grete; Thoresen, Siri; Wentzel-Larsen, Tore & Maercker, Andreas (2016). ICD-11 and DSM-5: Prevalence, Overlap and Stability of Posttraumatic Stress Symptoms over Time in Young Survivors of the 2011 Norway Attacks..
 • Nilsen, Lisa Govasli & Dyb, Grete (2016). «Men hva er det egentlig ment for?» Voldsoffererstatning til de overlevende etter terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011.
 • Nilsen, Lisa Govasli; Langballe, Åse & Dyb, Grete (2016). “Men hva er det egentlig ment for?” Voldsoffererstatning til de overlevende etter terrorangrepet på Utøya.
 • Nilsen, Lisa Govasli; Langballe, Åse & Dyb, Grete (2016). "Men hva er det egentlig ment for?" Voldsoffererstatning til de overlevende etter terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011.
 • Stene, Lise Eilin & Dyb, Grete (2016). Relationship between Posttraumatic Stress Symptoms, Self-perceived Mental Health Service Needs and Actual Utilization of Mental Health Services among Survivors of the Utøya Terrorist Attack.
 • Stensland, Synne; Zwart, John-Anker; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2016). The Headache of Terror Risk of migraine and tension-type headache among adolescents exposed to terror: the Utøya and HUNT Study.
 • Stensland, Synne; Zwart, John-Anker; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2016). The headache of terror.
 • Strøm, Ida Frugård; Schultz, Jon-Håkon; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2016). School performance after experiencing trauma: A longitudinal study of school functioning in survivors of the Utøya shootings in 2011.
 • Aakvaag, Helene Flood; Thoresen, Siri; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2015). Revictimization in light of the total burden of domestic violence.
 • Dyb, Grete & Næslund, Marianne Bergerud (2015). «Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya 22. juli 2011». En oppsummering av tredje intervjurunde.
 • Haga, Jon Magnus & Dyb, Grete (2015). Dem vi glemte etter 22. juli . Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Haga, Jon Magnus; Stene, Lise Eilin; Wentzel-Larsen, Tore; Thoresen, Siri & Dyb, Grete (2015). Post-disaster health outreach in changing societies – the complexity of modern family structures. .
 • Haga, Jon Magnus; Thoresen, Siri; Stene, Lise Eilin; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2015). Bridging the Gap — Healthcare to Families of Young Survivors of Terrorism .
 • Holt, Tonje; Jensen, Tine Kristin & Dyb, Grete (2015). Emotional reactions in parents of youth experiencing the 22 July Utøya shooting-Results from the Utøya study conducted at NKVTS, Oslo, Norway.
 • Stene, Lise Eilin & Dyb, Grete (2015). A Prospective Study of Patterns and Predictors of Health Care Utilization among Survivors of the Utøya Shooting in Norway, 201.
 • Stene, Lise Eilin & Dyb, Grete (2015). Health service utilization after terrorism.
 • Stene, Lise Eilin & Dyb, Grete (2015). Health service utilization after terrorism A longitudinal study of survivors of the 2011 Utøya attack in Norway.
 • Thoresen, Siri; Dyb, Grete; Nesvold, Helle & Hjemdal, Ole Kristian (2015). Medical care and police reporting in Norwegian rape victims.
 • Dyb, Grete & Olff, Miranda (2014). Understanding terror and violence in the lives of children and adolescents. European Journal of Psychotraumatology.  ISSN 2000-8066.  5 . doi: 10.3402/ejpt.v5.25121
 • Pedersen, Katharina Frydendal; Hagemann, Cecilie Therese; Dyb, Grete & Nesvold, Helle (2014). Barn og unge som oppsøker overgrepsenheten ved St. Olavs Hospital.
 • Stene, Lise Eilin & Dyb, Grete (2014). Research response after terrorism A longitudinal study of survivors and parents after the 2011 Utøya attack.
 • Aakvaag, Helene Flood; Thoresen, Siri; Wentzel-Larsen, Tore; Røysamb, Espen & Dyb, Grete (2013). Shame and Guilt in the aftermath of terror: The Utøya Island Study.
 • Aakvaag, Helene Flood; Thoresen, Siri; Wentzel-Larsen, Tore; Røysamb, Espen & Dyb, Grete (2013). Shame in the aftermath of terror: The Utøya Island Study.
 • Dyb, Grete & Glad, Kristin Alve (2013). "Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya 22. juli 2011". Deloppsummering nr. 2 fra prosjektgruppen .
 • Glad, Kristin Alve; Jensen, Tine Kristin & Dyb, Grete (2013). "Er det hjelp du har savnet etter terroranslaget på Utøya?" Foreldrene forteller.
 • Glad, Kristin Alve; Jensen, Tine Kristin & Dyb, Grete (2013). Parenting after terror – Experiences from an outreach strategy after the 22nd of July terror attack at Utøya Island.
 • Hafstad, Gertrud Sofie; Dyb, Grete; Jensen, Tine Kristin; Steinberg, Alan M. & Pynoos, Robert S (2013). PTSD Factor Structure and PTSD Casesness Among Adolescents and Young Adults After the 2011 shooting in Norway: An investigation of the Proposed Symptoms of PTSD for DSM-5.
 • Stene, Lise Eilin & Dyb, Grete (2013). 2011 Norway attacks: Longitudinal patterns and predictors of health care utilization and academic attainment among survivors of the Utøya massacre.
 • STENSLAND, SIGRID OVANGER; Dyb, Grete; Thoresen, Siri; Wentzel-Larsen, Tore & Zwart, John-Anker (2013). Interpersonal Victimization, Psychological Distress, and Recurrent Headaches in Adolescents - The HUNT Study. Cephalalgia.  ISSN 0333-1024.  33(S8), s 170- 171
 • Strøm, Ida Frugård; Thoresen, Siri; Wentzel Larsen, Tore & Dyb, Grete (2013). Violence, bullying and academic achievement: A study of 15-year-old adolescents and their school environment.
 • Strøm, Ida Frugård; Thoresen, Siri; Wentzel-Larsen, Tore; Hjemdal, Ole Kristian; Lien, Lars & Dyb, Grete (2013). A longitudinal population based study of work marginalization as a consequence of exposure to life adversities.
 • Winsvold, Bendik Kristoffer Slagsvold; Blaauw, Brit Andenes; Jacobsen, Line Melå; Pedersen, Linda Margareth; Dyb, Grete & Zwart, John-Anker (2013). Early Sexual Maturation and Recurrent Headache in Adolescents. The Young-HUNT 3 Study. Cephalalgia.  ISSN 0333-1024.  33(S8), s 125- 126
 • Dyb, Grete (2012). Beyond PTSD: Pain and Medication Use in Children Affected by Trauma.
 • Dyb, Grete (2012). Erfaringer fra terrortragedien 22. juli 2011.
 • Dyb, Grete (2012). Lessons from Utøya: The aftermath for surviving youth.
 • Dyb, Grete (2012). The value of outreach and screening of youth exposed to the terror attach in Oslo 2011.
 • Dyb, Grete; Hafstad, Gertrud Sofie; Jensen, Tine Kristin; Steinberg, Alan M. & Pynoos, Robert S (2012). Negative Alterations in Cognition and Mood Among Adolescents and Adults After the 2011 Catastrophic Violence in Norway: An Investigation of the Proposed Symptoms of PTSD for DSM-V.
 • Dyb, Grete; Jensen, Tine Kristin; Thoresen, Siri; Glad, Kristin Alve & Nygaard, Egil (2012). Outreach and Follow-up in Norwegian Muncipalities After the 2011 Terror Attack.
 • Glad, Kristin Alve; Aadnanes, Margrete & Dyb, Grete (2012). "Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya 22. juli 2011" Deloppsummering nr. 1 fra prosjektgruppen .

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 11:37 - Sist endret 22. aug. 2017 14:52