Verneombud og HMS-koordinatorenes oppgaver

Verneombudene skal ivareta de ansattes interesser i alle saker som angår arbeidsmiljøet og se til at arbeidsmiljøloven følges. HMS-koordinator bistår leder med å ivareta HMS-ansvaret.

Fakultetsledelsen har det overordnede ansvaret for HMS-arbeidet. Ved instituttene er instituttleder ansvarlig. Ved fakultetsadministrasjonen er det fakultetsdirektøren som har ansvaret.

Lokalt hovedverneombuds oppgaver

Både fakultetsadminstrasjonen og instituttene har mer enn ett verneområde med valgte verneombud. HMS-arbeidet på disse enhetene blir koordinert av et ledende verneombud. Verneorganisasjonen ved fakultetet som helhet ledes av et lokalt hovedverneombud med egen vararepresentant.

Lokalt hovedverneombuds oppgaver er blant annet å:

  • Koordinere virksomheten til verneombudene i fakultetsadministrasjonen og på instituttene
  • Representere ansatte i arbeidet med etablering og vedlikehold av systematisk HMS-arbeid
  • Representere de ansatte i saker som angår arbeidsmiljøet.
  • Delta i arbeidet i fakultetets lokale arbeidsmiljøutvalg, MED- LAMU, som arbeidstakerrepresentant

Hvem er lokalt hovedverneombud?

Lokal HMS-koordinators oppgaver

Den lokale HMS-koordinatoren bistår leder med å ivareta HMS-ansvaret.

  • Dekan og instituttleder har det overordnete ansvaret for HMS-arbeidet ved egen enhet.
  • Fakultetets HMS-koordinator og personalsjefen bistår fakultetsledelsen i HMS-arbeidet. Dette gjelder både for fakultetsadministrasjonen og for fakultetet som helhet.
  • Hvilke arbeidsoppgaver som er delegert til den lokale HMS-koordinator, blir avtalt mellom leder og den lokale HMS-koordinatoren.

Hvem er HMS-koordinatorer?

Se også HMS-koordinatorens oppgaver.

Publisert 12. mars 2014 13:07 - Sist endret 31. aug. 2017 11:11