Råd og utvalg

Programråd

Alle studieprogram skal ha et programråd. Flere programmer kan ha samme programråd. Det er krav til sammensetning og representasjon.

Undervisningledere

Oversikt over undervisningslederne for de forskjellige fagene.

Modulutvalg

Profesjonsstudiet i medisin er delt inn i 8 moduler i ny studieplan, Oslo 2014. Modulutvalgene oppnevnes av studiedekan og har en leder og en nestleder. 

Forskerutdanningsutvalget

Fakultetets forskerutdanningsutvalg (FU) utvikler og kvalitetssikrer vår forskerutdanning i henhold til gjeldende lover og regelverk.

ULVE

Utvalg for legers videre- og etterutdanning (ULVE) er fakultetets rådgivende organ i saker som gjelder spesialistutdanningen og etterutdanning for leger som fakultetet har utdanningsmessig og økonomisk ansvar for.

LAMU

Fakultetets lokale arbeidsmiljøutvalg (LAMU) skal ivareta arbeidsmiljølovgivningen og påser at det gjennomføres risikovurderinger og kartlegginger av arbeidsmiljøet.

Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF og UiO

Samarbeidsorganet er et beslutningsorgan for tildelingen av Helse- og omsorgsdepartementets øremerkede tilskudd til forskning i Helse Sør-Øst.