Programråd ved Psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer

Programrådet er hovedansvarlig for programmets innhold, og at programmet oppdateres i samsvar med faglig utvikling innen områdene selvmord, rus, vold og traumer.

Programrådets mandat

 • Programrådet er ansvarlig for programmets innhold og at programmet oppdateres i samsvar med faglig utvikling innen områdene selvmord, rus, vold og traumer.
 • Programrådet er ansvarlig for at de emner som tilbys i programmet utgjør en faglig helhet og støtter opp om programmets mål. Det forutsettes at programrådets medlemmer har en aktiv dialog med emne-ansvarlige innen sitt fagområde.
 • Programrådet er ansvarlig for kvalitetssikring av programmet, undervisning, vurderingsformer og læringsmiljø, samt at det levere en årlig rapport til fakultetet.
 • Programrådet er ansvarlig for opptaksreglementet og oppnevnelse av opptakskomité.
 • Programrådet har et overordnet ansvar for mottak av nye studenter og for faglig-sosiale tiltak innen programmet.
 • Programrådet er ansvarlig for at mål om internasjonalisering er ivaretatt av programmet,
 • Programrådet er ansvarlig for retningslinjer knyttet til innpassing av ekstern utdanning og fritak for emner i programmet.

Programrådsleder

Programrådsleder har ansvar for å

 • lede programrådets arbeid og innkalle til møter
 • avgjøre hvordan saker skal behandles
 • tilrettelegge for at programrådet fungerer godt som styringsorgan

Programrådsleder kan ta saker på fullmakt som ikke kan utsettes til rådet er samlet i møte.

Sammensetting

 • Programrådet skal bestå av en vitenskapelig representant fra hvert av sentrene Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), Senter for rus og -avhengighetsforsking (SERAF), en vitenskapelig representant fra Institutt for klinisk medisin og to studentrepresentanter.
 • Programrådet oppnevnes av studiedekanen ved Det medisinske fakultet
 • Representantene, med unntak av studentene, utpekes for tre år. Studentene velges for ett år.
 • Programrådslederen velges av programrådet for to år av gangen blant programrådsrepresentantene for NSSF, NKVTS eller SERAF.
 • Programrådets sekretær utpekes av programrådet.

Møtereferat

Oversikt over referater

Publisert 2. des. 2013 14:15 - Sist endret 18. des. 2014 15:46