Strategier og verdier

Et åpent, handlekraftig og lærende fakultet

Fakultetets ledelse og administrasjon skal være tydelig, åpen og inkluderende med en handlekraftig kultur, der alle tiltak skal være faktabaserte, forpliktende og etterprøvbare.

Fakultetet skal tilstrebe et innovativt og lærende miljø, der så vel organisasjon som den enkelte medarbeider kontinuerlig utvikler seg.

Utdanning, forskning og innovasjon

Samvirke mellom utdanning, forskning og innovasjon skal være et bærende prinsipp i strategiske valg som fakultetet tar, da det her er en gjensidig avhengighet.

Studiene og studiekvaliteten skal utvikles for å gjøre studentene til kunnskapsrike, reflekterte og etisk bevisste helsearbeidere, som senere i livet skal kunne takle nasjonale og internasjonale krav til god yrkesutøvelse. Dette søkes blant annet ivaretatt i forbindelse med revisjonen av studieplanen for medisinstudiet. I alle studieprogram vil fakultetet styrke utdanningsledelsen og organiseringen av studiene for å opprettholde og videreutvikle den høye standarden.

Fakultetet skal også drive en mål- og kvalitetsbevisst rekruttering, utdannelse og veiledning av stipendiater og postdoktorer (via det nyetablerte karriereutviklingsprogrammet ved fakultetet), slik at de blir attraktive arbeidstakere ikke bare i akademia men for samfunnet forøvrig.

Fakultetet skal ivareta og videreutvikle forskningskvaliteten ved å bidra til å skape forskningsgrupper og forskningsklynger som er robuste nok til å skape forskning på et høyt nivå. Målet er at våre forskere er attraktive samarbeidspartnere og vinner i konkurransen om eksterne forskningsmidler nasjonalt og internasjonalt. Det ligger et stort, urealisert potensial for innovasjon og entreprenørskap ved fakultetet både hos studenter, forskere og andre ansatte.

Vi vil fremme en tenkemåte blant våre studenter og ansatte som kan bidra til innovasjon "på alle livets veier", i offentlige institusjoner, i helsevesenet, i globalt helsearbeid og som ledere, ansatte og gründere i næringslivet.

For å utvikle og ivareta høy kvalitet innen utdanning, forskning og innovasjon vil vi arbeide for et styrket tverrfaglig samarbeid innad i fakultet, med andre fakulteter ved UiO, næringsliv, Oslo kommune samt å tilstrebe til enhver tid gode samarbeidsrelasjoner med våre universitetssykehus (OUS og Ahus) da de er våre viktigste samarbeidspartnere.

Internasjonalisering

Internasjonalisering skal være tett integrert i all forskning og utdanning som skjer på fakultetet. Forskningssamarbeid rettet mot forskningsmiljøer i høyinntektsland skal i hovedsak drives av fagmiljøene. Institusjonelt samarbeid innen forskning og utdanning med sikte på kompetanseutvikling skal skje med et begrenset antall internasjonale partnere for å oppnå større tyngde i disse satsingene, og bli mer synlige i de institusjoner vi samarbeider med.

Innovasjon

Innovasjon ved fakultetet skal være tuftet på forskning og samhandling med relevante aktører. Fakultetet skal gjennom undervisningsopplegg for studenter og forskere sørge for at innovasjon i videste forstand skal bli en del av kulturen ved fakultetet. Innovasjon skal drives i nært samarbeid med andre fakulteter ved UiO, våre universitetssykehus og Oslo kommune, samt med kommersialiseringsaktører i Oslo-regionen.

Formidling og samfunnsoppdrag

Fakultetet og våre forskere er forpliktet til å formidle den betydelige kunnskap som våre fagmiljøer besitter, og studentene skal oppfordres til å delta i samfunnsdebatten. Formidlingen skal rettes mot den brede offentlighet, brukere og pasienter, myndigheter, næringsliv og frivillige organisasjoner. Fakultet, studenter og fagmiljøer skal på en fri og uavhengig måte støtte opp under samfunnsgagnlig arbeid, der man har særlige forutsetninger for å bidra.

Organisasjon, ledelse og rekruttering

Styrking av lederskap på alle nivåer er en prioritert oppgave for at fakultetet skal nå sine mål. Rekruttering skal understøtte en kontinuerlig fornying og omstilling av fakultetet. Det skal gjennomføres grundige rekrutteringsprosesser for alle typer personell, og de som ansettes skal få god oppfølging for å bli trygge og gode arbeidstakere.

Verdier og normer

All aktivitet ved fakultetet skal tuftes på grunnleggende verdier og normer som akademisk frihet, dokumentert kunnskap, fri meningsbrytning, etterrettelighet, åpenhet, solidaritet, engasjement, sjenerøsitet og hjelpsomhet.

Økonomi

Fakultetet er inne i en omstillingsperiode med lavere basisfinansiering. Dette innebærer en streng prioritering av fakultetets satsinger i årsplanperioden. Prioriterte satsinger i planperioden innebærer tiltak som vil kunne generere fremtidige inntekter, som økning av eksterne inntekter og forbedring av studiekvalitet.

Publisert 9. jan. 2017 15:09 - Sist endret 9. jan. 2017 15:09