Utdanning

Mål 3: Videreutvikling av studieprogrammene.

Fakultetet vil fortsette sin offensive satsing på utdanningskvalitet gjennom revisjoner av eksisterende programmer, samt gjennomføre tiltak for å øke kvaliteten av undervisningen og med bedre evaluering av studentenes kompetanse.

Tiltak:

 • Pilotering av nyskapende effektiviseringstiltak i undervisningen.
  • Teambasert læring
  • «Flipped classroom»
  • «Blended» læring
  • E-læringsressurser for studenter og lærere
  • Podcasting
  • Digitalisering av sensur
 • Utvikle ultralydundervisning for studenter på studieprogrammet i medisin.
 • Styrke klinisk ferdighetstrening i medisinutdanningen.
 • Institutt for helse og samfunn vil ved opptak til masterprogrammene for 2017 midlertidig omdisponere studieplasser, og innen mars 2017 legge frem forslag til varig omdisponering, fra sykepleievitenskap til øvrige masterprogrammer på instituttet.
 • Sluttføre utredningen om alternative opptaksformer på profesjonsstudiet i medisin.

Forventede resultater 2017-2019:

 • Alle moduler i den nye studieplanen i medisin, Oslo 2014, med nye undervisningsformer og digitale eksamener, samt elektive emner og gjennomføre pilotering av mentorordning skal være sluttført.
 • Nasjonal eksamen i profesjonsstudiet i medisin er pilotert
 • Ultralydundervisning i basalfag og kliniske fag for medisinstudenter er implementert.
 • Institutt for helse og samfunns masterprogrammer er omstrukturert.
 • Pilot for alternative opptakskriterier er gjennomført.

Mål 4: Fakultetet skal styrke studentenes læringsutbytte og utdanningenes arbeidslivsrelevans gjennom bruk av nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer.

Fakultetet vil fortsette sin satsing på bruk av digitalt støttede læringsformer og varierte undervisnings- og vurderingsformer. Arbeidet med gjenbruk og kvalitetssikring av digitale eksamensoppgaver vil også fortsette i årene som kommer. Fakultetet vil fortsette sitt samarbeid med Oslo kommune om tverrprofesjonelt undervisningsopplegg for studenter i ernæring, odontologi, medisin og geriatrisk sykepleie.

Tiltak:

 • Fakultetet vil pilotere praksis på sykehjem som en del av Oslo2014.
 • Mer bruk av praksis og kontakt i de elektive perioder med viktige fremtidige arbeidsplasser i helseinstitusjoner og andre relaterte virksomheter.

Forventede resultater 2017 -2019:

 • Øke andel digitaliserte lærings- og evalueringsformer.
 • Øke tverrprofesjonell læring.

Forventede resultater 2019:

 • Styrket arbeidslivsrelevansen av utdanningene.

Mål 5: Fakultetet skal iverksette tiltak som styrker studentenes læringsmiljø og studentenes integrering i fagmiljøet. Det skal gis god oppfølging underveis i studiet.

Tiltak:

 • Identifisere problemer ved gjennomføring av studier ved gjennomgang av studiebarometeret, frafallsanalyser etc. og bidra til at disse problemene blir redusert
 • Fakultetet vil stimulere, understøtte og formidle informasjon om tiltak som bedrer gjennomstrømming og ha et særlig fokus på arbeid med masteroppgaven
 • Økt bruk av tema fra sektorer i Oslo kommune i masteroppgaver, prosjektoppgaver og studentforskning.

Forventede resultater 2017:

 • Fakultetet skal ha styrket introduksjonsopplegg og mottak.
 • Fakultet har bidratt til erfaringsdeling og sprednings av god praksis.

Forventede resultater 2019:

 • Frafallet er redusert i de ulike studieprogrammene.
 • Vurdering av studenttilfredshet er innarbeidet i programevalueringene.
 • Økt andel bachelor-, master og PhD-studenter som gjennomfører på normert tid.
Publisert 9. jan. 2017 15:08