Virksomhetsovergripende utfordringer

Mål 10: Være attraktive for de beste forskere og undervisere

Fakultetet vil ved nyansettelser av vitenskapelig personale legge vekt på å rekruttere personer som med en selvstendig profil har vist å kunne produsere forskning av høy kvalitet og som er i stand til å hente eksterne forskningsmidler. Tydelige karriereveier for unge forskere er viktig.

Tiltak:

 • Etablere et karriereutviklingsprogram (postdoktorprogrammet)
 • Redusere gjennomsnittlig rekrutteringstid for vitenskapelige stillinger
 • Bruk av kallelser der det er strategisk viktig
 • Bruk av innstegsstillinger der det er ønskelig

Forventede resultater 2019:

 • Redusert tid for rekruttering av vitenskapelige ansatte
 • Følge opp og iverksette tiltak i henhold til UiOs rekrutteringsstrategi
 • Ansette flere forskere som har potensial til å hente inn mye eksterne forskningsmidler (2019)
 • Øke forskermobilitet

Mål 11: Styrke sektorsamarbeidet

Universitetssykehusene og kommune- og primærhelsetjenesten er viktige samarbeidspartnere for fakultetet. Fakultetet vil bruke de samarbeidsarenaer som er etablert til å videreutvikle samarbeidet for å styrke utdanningene og forskningen.

Tiltak:

 • Etablere samarbeid med sykehjem for utplassering av fakultetets studenter
 • Starte samarbeid med kommunale enheter om utdannelse av «offentlige» PhD-kandidater
 • Bidra til den nye spesialistutdannelsen for leger med vitenskapelig og pedagogisk kompetanse

Forventede resultater 2017-2019:

 • Utdanne årlig to «offentlige» PhD-kandidater i samarbeid med Oslo kommune
 • Etablert praksisutplassering i sykehjem i medisinstudiet (siste semester og i elektive perioder)
 • En vertskapsmodell for plassering av eksterne prosjekter er etablert mellom fakultetet og universitetssykehusene
 • Flere kjernefasiliteter blir driftet i felleskap mellom fakultetet og OUS.
Publisert 9. jan. 2017 15:56