Godkjenning, opprykk og propedeutikkundervisning i medisinstudiet

Har du avlagt samme eller tilsvarende emne ved et annet fakultet eller lærested, kan du søke fritak. De fleste som søker fritak, søker samtidig om opprykk i kull, men fritak for emne gir ikke automatisk rett til studieplass på høyere studiekull.

Ny studieplan i medisin ble innført høsten 2014. Bestemmelser som kun gjelder for gammel studieplan (Oslo96) indikeres nedenfor.

Hva kan godkjennes?

Emner i odontologi eller ernæring i fellessemestrene ved UiO

 • Studenter fra ernæring og odontologi kan få innvilget fritak for de overlappende emner. Ler mer i emnebeskrivelsene.
 • Studenter som søker fritak for emner i den gamle studieplanen (Oslo96), kan få innvilget fritak for de fleste fullførte emner på odontologi og ernæring til og med 4A, men de må ta propedeutikken for medisinere på 4A. ERN1020 er forskjellig fra MEDSEM1, se emnebeskrivelsen, og kan ikke erstatte emnet.
 • 4. semester på medisinstudiet tilbys siste gang høsten 2015. Det samme gjelder for propedeutikkundervisningen. Studenter fra ernæring og odontologi med aktiv studierett på medisin kan søke om å få følge propedeutikkundervisning 4A på medisin selv om de ikke får opprykk til 4A-kullet.
 • Hvis studenter fra ernæring og odontologi følger propedeutikkundervisningen for medisin på 4A, og innvilges å følge odontologi eller ernæring 4A, må propedeutikken i begge studiene tas i sin helhet. Det innvilges ikke tilrettelagt undervisning på bakgrunn av flere studieløp.

Annen medisinutdanning i Norge eller fra utlandet, andre norske/utenlandske utdanninger

 • Alle søknader om fritak vurderes av leder av semester-/modulutvalget for det semesteret/den modulen det søkes fritak for. Leder av semester-/modulutvalget kommer med en anbefaling, og studiedekanen fatter et vedtak på bakgrunn av all informasjon i saken.
 • Den integrerte studiemodellen ved medisinstudiet i Oslo gjør det vanskelig å behandle og innvilge søknader om fritak for studenter som har studert medisin ved et annet lærested, eller som har annen utdanning fra Norge eller fra utlandet.

Examen philosophicum

 • Studenter som allerede har avlagt examen philosophicum på minimum 10 studiepoeng når de påbegynner studiet, kan få godkjent den eksterne eksamenen i graden.
 • Studenter som har examen philosophicum på 7,5 studiepoeng fra NTNU kan få denne eksamenen godkjent, men kun hvis studenten kan dokumentere å ha avlagt totalt 10 studiepoeng.

Opprykk

 • De som får innvilget fritak kan søke om opprykk, men fritak for emne gir ikke automatisk rett til studieplass på høyere studiekull.
 • Opprykk innvilges kun hvis det er 104 (høstopptak)/114 (våropptak) eller færre studenter på det kullet studenten søker opprykk til.
 • Søknad om opprykk vurderes kun i relasjon til eventuelt ledige plasser på det kullet studenten primært ønsker seg inn på, og ikke i relasjon til lavere kull som studenten allerede har bestått og/eller fått fritak for.
 • Mange får ikke innvilget opprykk fordi kullene på medisin stort sett er fulle. For å bli vurdert for opprykk ved neste semester, må man sende inn en ny søknad.
 • Er det flere søkere enn ledige plasser på et kull, vil de som har søkt flest ganger bli prioritert. Loddtrekning benyttes til å avgjøre hvem i den samme prioriteringsgruppen som kan få opprykk dersom det ikke er plasser til alle.

Søknadsfrister

 • Høstkull: 1. juni. Svar på søknaden kan forventes medio august.
 • Vårkull: 10. desember. Svar på søknaden kan forventes primo januar.

Søknad skal imidlertid ikke sendes før man er tatt opp ved studiet. Studenter tatt opp i høstkull skal sende søknad så rask som mulig etter at opptaket er bekreftet i juli. Studenter tatt opp i vårkull kan sende søknad fra ca. primo desember (da man får aktiv studentstatus på studiet) med søknadsfrist 10. desember.

Søknad

For informasjon om hva søknad skal inneholde og hvor den skal sendes, gå til Godkjenning ved Det medisinske fakultet.

Publisert 20. aug. 2012 13:22 - Sist endret 3. feb. 2016 14:58