Fagsiden for Kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitetsforbedring (KLoK)

Gjennom undervisningen i KLoK skal du tilegne deg kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innen kunnskapsbasert praksis, ledelse og kvalitetsforbedring, slik at du blir i stand til å utøve legeyrket på en profesjonell måte, som fagperson og som deltaker i flerfaglige grupper og team.

Fra simuleringsøvelsene i akuttmedisinske team i modul 8. Foto: Per Hjortdahl. 

Undervisningen i KLoK tar utgangspunkt i følgende:

  • Kunnskapsgrunnlaget i medisinen utvikler seg raskt og du må beherske metoder for å innhente gyldig og oppdatert kunnskap
  • Økt spesialisering og samarbeid i helsetjensten krever at du har kompetanse innen ledelse og teamarbeid, slik at du kan bidra til at en koordinert og sikker innsats tilpasset pasienters behov
  • Du må forstå systemene du jobber i og ha kunnskaper og ferdigheter som gjør at du kan bidra til å kvalitetssikre og forbedre disse

Fagressurser

Fagplan i KLoK med læringsmål og læringsutbyttebeskrivelser

Informasjon fra fagplanutvalget med lenker til litteratur og fagressurser

Publisert 1. feb. 2011 11:15 - Sist endret 12. feb. 2018 14:20