Nettsider med emneord «Blod og immunologi»

Publisert 5. juni 2020 09:10

Vi skal gjøre gjentatte målinger av antistoffer hos personer som har gjennomgått COVID-19. Dette vil gi oss svar på viktige spørsmål som i hvilken grad man blir immun og hvor lenge immuniteten varer.

Publisert 4. juni 2020 09:08

Over hele verden jobbes det intenst med å utvikle en vaksine mot sars-CoV-2 viruset som gir COVID-19 sykdom. Vi ønsker å utvikle en koronavirusvaksine som kan beskytte mot flere koronavirusvarianter ved å lage en bredt beskyttende vaksine og forstå immunresponsene etter vaksinering og etter gjennomgått COVID-19.

Publisert 3. juni 2020 17:41

Det er enormt høy forekomst av venøs trombose ved covid-19, men årsaken er ukjent. Siden covid-19 kjennetegnes av voldsom inflammatorisk reaksjon, tror vi at de delene av koagulasjonssystemet som påvirkes av inflammasjon spiller en nøkkelrolle.

Publisert 3. juni 2020 17:34

Hvem får Koronavirus og hvorfor blir eldre så mye hardere rammet? Koronastudien er en stor epidemiologisk studie som utforsker risikofaktorer for Covid-19 både hos den enkelte pasient og på samfunnsnivå.

Publisert 3. juni 2020 16:08

Mye tyder på at NK-celler spiller en svært avgjørende rolle tidlig i COVID-19 sykdom.  Dette forskerlinjeprosjektet skal undersøke hvilke reseptorer NK-celler bruker for å gjenkjenne celler som er infisert med SARS-CoV-2.

Publisert 3. juni 2020 15:35

C-type lektinreseptorer (CLR) på myeloide celler brukes til gjenkjenning av ulike virus. Vi skal kartlegge hvilke CLR som binder til SARS-CoV-2, og prøve å identifisere forbindelser som kan blokkere bindingen og dermed redusere COVID-19-dødeligheten.

Publisert 3. juni 2020 10:52

Hensikten med dette prosjektet er å utvikle nye vaksiner som kan gi bred beskyttelse mot ulike typer koronavirus. Dette vil være nyttig både for bekjempelse av den pågående pandemien med SARS-CoV-2, og for å sikre at vi er forberedt på nye fremtidige pandemiske utbrudd av ulike koronavirus.

Publisert 28. jan. 2020 11:29

Kreftpasienter kan respondere ulikt på samme behandling. Vi ønsker å identifisere biomarkører som kan forutsi hvilken behandling den enkelte pasient vil ha nytte av ved å studere hvilke effekter legemidler har på både celledød og cellesignalering.

Publisert 23. sep. 2019 09:18

C-type lektinreseptorer (CLR) er «pattern-recognition»-reseptorer på myeloide celler, som kan gjenkjenne molekylære mønstrer uttrykket i kreftsvulster. Vi skal kartlegge uttrykk av reseptorene og ligandene, og utnytte dette i utvikling av nye strategier for immunterapi mot kreft.

Publisert 17. sep. 2019 14:21

Vaksiner er det viktigste verktøyet vi har for forebygging av infeksjonssykdommer, men overvekt reduserer effekt. Hensikten med dette prosjektet er å undersøke hva som gjør at immunresponsen i overvektige ikke er like effektiv som i normalvektige.

Publisert 17. sep. 2019 11:10

Vi vil undersøke vekstfaktorkonsentrasjon i blodet under behandling av øyesykdom hos for tidlig fødte barn med ROP. Prosjektet er klinisk relevant og har som målsetning å forbedre ROP behandlingen i Norge og forhindre blindhet.

Publisert 10. sep. 2019 11:24

Hos pasienter med nevroimmunologiske sykdommer som multippel sklerose (MS) er det en vekselvirkning mellom immunsystemet og hjernen. Vi forsker på sykdomsmekanismer ved slike tilstander og ønsker å forstå hva som utløser dem og holder dem ved like.

Publisert 8. aug. 2019 10:51
Publisert 12. feb. 2019 11:11

Hvordan kan noen sår gro uten arrdannelse, mens andre sår blir kroniske? Hvilken rolle har blod i sårtilhelingsprossesen? Bli med å generere kunnskap som kan ligge til grunn for bedre diagnostisering og behandling av kroniske sår!

Publisert 10. sep. 2018 13:48

Mange pasienter med lymfekreft kan kureres med en kombinasjon av  anti-CD20 monoklonalt antistoff  (rituximab) og kjemoterapi. Men særlig pasienter som får tilbakefall innen 2 år etter diagnosen har dårlig prognose. For disse pasientene er det behov for ny behandling.

Publisert 22. nov. 2017 14:34

Vil du oppleve ett år med forskning på det internasjonalt anerkjente universitetet UCSF (University of California, San Francisco) i USA? Vi forsker på utvikling av blodceller (Hematopoese), med fokus på sykdommene akutt leukemi og autoimmunitet.

Publisert 8. feb. 2017 09:41

HIV gir en kronisk infeksjon som fører til utvikling av alvorlig immunsvikt når sykdommen ikke behandles. Introduksjon av effektiv antiretroviral behandling har forbedret prognosen ved HIV-infeksjon betraktelig, men mange utfordringer gjenstår.

Publisert 15. sep. 2016 10:41

De alvorlige psykiske lidelsene schizofreni og bipolar lidelse inntreffer vanligvis i ung alder, og medfører store problemer i lange perioder i livet. I Norge regner vi med at om lag 40 000 mennesker er rammet. Likevel er kunnskapen om hva som forårsaker lidelsene begrenset.

Publisert 13. sep. 2016 10:45

Innate immune response is the first line of defence against microbial infection. We use global proteomics methods combined with bioinformatics and functional studies to elucidate the molecular mechanisms involved in activation of innate immunity. Our current focus is to characterize the role of vesicle-mediated protein secretion in innate immune response.

Publisert 18. feb. 2016 09:56

CMV er et svært utbredt virus som fører til livsvarig latens og kan reaktiveres under gitte forhold. Viruset er hovedårsaken til fødselsskader og er et stort problem for immunkomprimerte. Det finnes ingen vaksine mot viruset og behandling kan være utfordrende.

Publisert 14. aug. 2015 10:25

Stadig flere sykdommer knyttes til samspillet mellom immunforsvaret og miljøet. T-celler spiller en nøkkelrolle i immunforsvaret. Hvordan T-cellene kontrolleres på molekylnivå er nødvendig for å forstå hvordan sykdom kan behandles eller forebygges.

Publisert 14. aug. 2015 10:25

Autoimmune sykdommer forårsaker betydelig sykelighet og dødelighet. Årsaken til utvikling av autoimmune sykdommer er for det meste ukjent.

Publisert 26. okt. 2012 13:06
Røntgen av kranie fra en person som har fått slag. Berørt område farget med rødt.
Publisert 16. feb. 2012 09:33

Gruppens mål er å redusere forekomsten av hjerte- og karsykdom ved å utvikle nye diagnostiske metoder og behandlingsstrategier.

Publisert 12. jan. 2012 14:36