Nettsider med emneord «Legemidler»

Eldre dame i natur
Publisert 3. sep. 2020 11:15

– Vi trenger systemer som sikrer at eldre i størst mulig grad får legemidler de har nytte av, men heller ikke flere. Fastleger og geriatere bør samarbeide, mener professor Torgeir Bruun Wyller.

Publisert 3. juni 2020 15:35

C-type lektinreseptorer (CLR) på myeloide celler brukes til gjenkjenning av ulike virus. Vi skal kartlegge hvilke CLR som binder til SARS-CoV-2, og prøve å identifisere forbindelser som kan blokkere bindingen og dermed redusere COVID-19-dødeligheten.

Publisert 6. feb. 2020 13:44

Skrøpelighet og kognitiv svikt innebærer økt sårbarhet for sykehuskomplikasjoner utover pasientens øvrige sykdommer. Kan to enkle skåringsverktøy bidra til å kartlegge forekomsten av disse tilstandene, forutse komplikasjoner og forbedre pasientforløp hos akuttinnlagte pasienter 75+?

Publisert 6. feb. 2020 10:43

Vil du bidra til å utvikle den første behandlingen av diastolisk hjertesvikt (DH)? DH er karakterisert ved utilstrekkelig relaksasjon, noe som hindrer hjertet i å fylle seg med blod. Det er i dag ingen godkjent behandling tilgjengelig. I samarbeid med Arxx Therapeutics vil du undersøke anti-S100A4 antistoffet som en terapi for DH.

Publisert 28. jan. 2020 11:29

Kreftpasienter kan respondere ulikt på samme behandling. Vi ønsker å identifisere biomarkører som kan forutsi hvilken behandling den enkelte pasient vil ha nytte av ved å studere hvilke effekter legemidler har på både celledød og cellesignalering.

Publisert 16. sep. 2019 15:18

Autofagi utnyttes av kreftceller og flere legemidler har vist seg å påvirke autofagi. Kan disse legemidlene brukes i behandling av sjelden arvelig nyrekreft? Bli med på å identifisere legemidler som påvirker autofagi og kan brukes i behandling av nyrekreft!

Publisert 10. sep. 2019 12:24

Det gjøres mye forskning for å finne medikamenter som kan beskytte nervecellene etter et hjerneslag. Men myelinet rundt nervetrådene blir også ødelagt ved slag. Ny forskning tyder på at myelinet dør av andre årsaker enn nervecellene. Hva er det som skjer med myelinet?

Publisert 20. aug. 2019 09:13

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi arrangerte et to dagers seminar om å vurdere kostnadseffektiviteten ved nye kreftbehandlinger målt mot forventet overlevelse. Formålet, å bidra til bedre beslutningsgrunnlag for prioriteringer i norsk helsetjeneste.

Publisert 11. feb. 2019 10:16

Våre bevisste opplevelser oppstår i hjernen, men vitenskapen kan ennå ikke forklare hvordan. Dette er et av vår tids største uløste spørsmål. Det er også et alvorlig klinisk problem at vi ikke objektivt kan måle bevissthet hos pasienter under anestesi og etter alvorlig hjerneskade.

Publisert 8. des. 2016 11:01
Publisert 5. des. 2016 17:55
Publisert 23. feb. 2016 14:34

Vil du bidra til bedre behandling av hjertesvikt? Vi har mange spennende prosjekter rettet mot bedre forståelse av hjertesvikt, alle med tanke på å kunne utvikle ny og bedre medikamentell behandling av hjertesvikt.

Publisert 12. apr. 2011 16:59