Nettsider med emneord «Pårørende»

Publisert 1. nov. 2021 13:34

Ektefelle til en mann med langtidsplass på sykehjem ble ikke informert om at hennes mann var døende. Hun var på besøk hos mannen den dagen han døde. Senere samme dag ble hun kontaktet og informert om at han var død. Hvordan kunne avdelingen bedre ivaretatt ektefellen? 

Publisert 11. aug. 2021 15:43

Besøksforbud og sosial isolering fra familie. Når trumfer hensynet til den enkelte hensynet til fellesskapet?

Publisert 11. aug. 2021 13:47

De fleste ønsker å ha sine nærmeste hos seg i terminal fase og ved alvorlig sykdom. Dette skaper opplevelse av trygghet for den døende pasienten i en periode av livet som er definitiv og usikker. Samtidig medfører flere besøk større smitterisiko. Smittevernutstyr er et knapphetsgode og vi risikerer å ikke ha nok til nødvendig helsehjelp hvis det brukes unødig eller behovet blir for stort. Denne saken omhandler en generell/prinsipiell problemstilling.

Publisert 21. jan. 2019 16:14
Publisert 14. jan. 2019 12:26

Senter for medisinsk etikk og Twentyone Pictures inviterer til visning av filmen Making Sense Together med påfølgende panelsamtale om pasienters og pårørendes møte med psykiske helsetjenester

Woman supporting a sad teenager
Publisert 28. aug. 2017 15:00

Family involvement during severe mental illness in psychiatry. Implementation, research and moral aspects. This 2-day seminar focuses on implementation of guidelines for family involvement, as seen through research and guidelines from several European countries.

Publisert 15. nov. 2013 13:35

KEK ble kontaktet av en overlege på Barneklinikken for å diskutere behandlingsbeslutninger vedrørende en pasient. Far til barnet ble med på KEKs drøfting. Pasienten er snaut ett år gammel. Kort tid etter fødselen fikk barnet epilepsi og hadde forsinket motorisk utvikling. En underliggende sydkom ble identifisert, og det ble klart at pasienten hadde et spesielt alvorlig tilfelle av denne sykdommen. Sykdommen fører bl.a. hyppig til epilepsi, noe som igjen gjør at hjernen ikke modnes som den skal. Det er også høy risiko for autisme og psykisk utviklingshemming.

Publisert 15. nov. 2013 13:28

Pasienten er  i 50-årene, gift og med to barn i 20-årene. Pasienten har kreft med spredning, og får palliativ behandling. Smertene behandles med smertepumpe (kontinuerlig subkutan infusjon). Ved aktuelle innleggelse vurderes pasienten til å være i terminal fase. Det er ikke lenger aktuelt med hjemreise. Pasienten har ikke appetitt, er slapp og sliten. Pasienten er våken og kan kommunisere.

Publisert 30. aug. 2012 14:16

En eldre, kreftsyk kvinne har fått avsluttet all kurativ behandling, og går kun på smertestillende medikamenter. Hennes datter, som er helsearbeider, motsetter seg kraftig denne palliative behandlingen. Pleiepersonellet opplever situasjonen som svært vanskelig. Hvordan kan denne konflikten håndteres på best mulig vis?

Publisert 20. aug. 2012 01:53

En institusjonspasient med langtkommen Alzheimers sykdom blir tvangsmatet av sin ektefelle. Personalet reagerer sterkt på dette. Hvordan bør de forholde seg til ektefellens tvangsmating? Fremstillingen nedenfor er basert på referat fra grundig drøfting i KEK-møte.

Publisert 19. aug. 2012 23:58

En rekke medisinsk-etiske utfordringer kan oppstå i kjølvannet av det flerkulturelle samfunn. Det følgende eksempelet omhandler foreldre fra en ikke-vestlig kulturbakgrunn som utsatte sitt syke barn for et spesielt religiøst-metafysisk rituale. Dette ritualet var sannsynligvis helseskadelig, og muligens den primære årsaken til sykdommen. Hvordan kan helsepersonell best gripe inn i en slik situasjon?

Publisert 12. apr. 2011 16:55