Nettsider med emneord «kommunal helse- og omsorgstjeneste»

Publisert 30. okt. 2020 11:37

En bruker med sammensatte problemer – både rusmisbruk, somatisk sykdom og vanskelige levekår – avviser en del av hjelpen som tilbys. Hva skal kommunen og de ansatte gjøre? Denne saken ble drøftet i en kommunal etikkomité.

Bildet kan inneholde: hud, sittende, komfort, rom, møbler.
Publisert 19. des. 2019 18:01

Det overordnede målet med dette PhD-prosjektet er å evaluere om scoringsverktøyet Tidlig Identifisering av Livstruende Tilstander (TILT) er egnet for tidlig identifisering av alvorlige tilstander hos skrøpelige eldre som mottar tjenester fra kommunen og om verktøyet styrker beslutningskompetansen blant helsepersonell og samarbeidet mellom hjemmesykepleien og legetjenesten.

Publisert 3. des. 2019 13:14

Demens og voldsutøvelse – hvordan håndtere?

Saken dreier seg om hvordan best håndtere at en mann med demensdiagnose utøver vold mot sin ektefelle. Det etiske problemet var om det var riktig å flytte pasienten mot hans vilje.

Publisert 20. sep. 2017 11:23

Det etiske spørsmålet/problemet:

Er det riktig å fortsette med ernæring gjennom PEG-sonde hos en pasient med kognitiv svikt, når pasienten stadig blir svakere og tilsynelatende motsetter seg dette?

Publisert 2. aug. 2017 12:35

En sykehjemslege ønsker en retrospekiv drøfting av et opplevd dilemma: Skal jeg ta en avgjørelse om hvorvidt hjerte-lunge-redning (HLR) skal iverksettes i framtiden på rent medisinsk grunnlag eller skal jeg ta andre hensyn?

Publisert 15. nov. 2013 13:38

Klinisk etikk-komité (KEK) drøftet en sak fra en ansatt i psykiatritjenesten i kommunen, sammen med den ansatte. Pasienten var ikke representert under drøftingen. Derfor ble saken drøftet med fokus på de mest prinsipielle sidene ved saken. SME-malen ble benyttet under drøftingen, og benyttes også i referatet.

Publisert 14. aug. 2012 14:31

En sykehjemspasient hadde befunnet seg i en vegetativ tilstand i mange år. Var tiden nå moden for å avslutte tilførsel av væske og ernæring? En fastlege i kommunehelsetjenesten mente ja, og tok kontakt med KEK for å høre deres syn på saken.