Persons tagged with «imaging»

Name Phone E-mail Tags
Picture of Xian Hu Hu, Xian Head Engineer +47 22840527 +47 93032502 xian.hu@ncmm.uio.no Molecular biology, mechanobiology, bio-imaging, imaging